Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 327/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.


327/2003 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2003,
kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb.,
o označování a evidenci skotu, ovcí a koz,
ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

  “(2) Každý chovatel skotu předává osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu tyto další údaje:

  a) kód země a identifikační číslo zvířete,

  b) datum kastrace samce,

  c) datum zmetání jalovice po 7 měsících březosti,

  d) datum porodu mrtvého telete.”.

  Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

2. V § 12 odst. 4 se slova “kdy k narození, úhynu, ztrátě nebo přemístění” nahrazují slovy “kdy k narození, úhynu, ztrátě, kastraci, zmetání, porodu nebo přemístění”.

3. V § 12 odst. 5 se slova “v odstavci 2” nahrazují slovy “v odstavci 3”.

4. V § 16 písm. d) se za bod 2 vkládají nové body 3, 4 a 5, které znějí:

  “3. datum kastrace samce,

4. datum zmetání jalovice po 7 měsících březosti,

5. datum porodu mrtvého telete,”.

  Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 6.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Palas v. r.