Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 328/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel


328/2003 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2003,
kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb.,
o označování a evidenci koní, prasat, běžců
a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže,
plemenných ryb a včel

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel, se mění takto:

  1. V § 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

  2. V § 13 písm. a) se slova “a do 6 měsíců ode dne narození vymražením na levou stranu zadní části těla” zrušují.

  3. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.

  4. V § 16 se slova “v § 13 až 15” nahrazují slovy “v § 13 a 14”.

  5. V nadpisu přílohy č. 3 se zrušují slova “a způsob označování jelenovitých a muflonů vymražením”.

  6. V příloze č. 3 se zrušuje bod 3, včetně obrázku.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Palas v. r.