Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 374/2003 Sb. O náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů.


374/2003 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky
jatečných zvířat a masa
a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen “zákon”) k provedení § 75 odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje výši náhrady nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a výši náhrady nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech, které jsou prováděny podle zvláštních právních předpisů,2) vybíraných do 31. prosince 2005.

——————————————————————

1) Směrnice Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinárních inspekcí a kontrol čerstvého masa a drůbežího masa.
Směrnice Rady 96/43/ES ze dne 26. června 1996, kterou se mění a kodifikuje směrnice 85/73/EHS tak, aby se zajistilo financování veterinárních prohlídek a kontrol živých zvířat a některých živočišných produktů, a kterou se mění směrnice 90/675/EHS a 91/496/EHS.

2) Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

ČÁST I

VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM

VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA,

S VYŠETŘENÍM A POSOUZENÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ,

A VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SLEDOVÁNÍM

PŘÍTOMNOSTI NĚKTERÝCH LÁTEK A JEJICH REZIDUÍ U ZVÍŘAT

A V JEJICH PRODUKTECH VYBÍRANÝCH DO 30. DUBNA 2004

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa,

vyšetření a posouzení živočišných produktů

§ 2

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

 •  

   dospělý skot 68,- Kč za zvíře,
   mladý skot 38,- Kč za zvíře;

   – méně než 25 kg 8,- Kč za zvíře,
   – 25 kg a více 20,- Kč za zvíře;

   – méně než 12 kg 2,70 Kč za zvíře,
   – od 12 kg do 18 kg 5,30 Kč za zvíře,
   – 18 kg a více 8,- Kč za zvíře;

 • a) hovězí a telecí maso:

  v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se částka 68,- Kč zvyšuje o částku 750,- Kč za zvíře;

  b) koňské maso: kůň, osel nebo jejich kříženec 66,- Kč za zvíře;

  c) vepřové maso: prase s hmotností (poraženého zvířete)

  d) maso ovcí a koz:

  zvíře s hmotností (poraženého zvířete)

  e) drůbeží maso: na jatkách, které zpracovávají méně než 10 000 kusů drůbeže ročně 0,25 Kč za zvíře,
  na jatkách, které zpracovávají více než 10 000 kusů a méně než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,20 Kč za zvíře,
  na jatkách, která zpracovávají více než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,15 Kč za zvíře;

  f) králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:
  králíci a drobná srstnatá a pernatá zvěř podle písmene e),
  divoká prasata podle písmene c),
  přežvýkavci podle písmene d).

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě – jde-li o jatky s malou kapacitou – v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 3

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním3) činí 45,- Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 2.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

——————————————————————

3) § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb. § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 4

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování4) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

——————————————————————

4) § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb. § 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 5

Náhrada nákladů uvedených v § 2 až 4 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu

§ 6

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu5) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 15,- Kč pro prvních 50 tun a 8,- Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 15,- Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku) jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

——————————————————————

5) Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

§ 7

Náhrada nákladů uvedených v § 6 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 6 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 8

Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech6) činí, jde-li o

a) živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 2 odst. 1, 20,- Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,

b) produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 6, 2,- Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,

c) mléko a mléčné produkty, 0,30 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,

d) vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,

e) med, částku odpovídající skutečným nákladům na jeho veterinární prohlídku.

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d), a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e).

——————————————————————

6) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

ČÁST II

VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM

VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA,

S VYŠETŘENÍM A POSOUZENÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ,

A VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SLEDOVÁNÍM

PŘÍTOMNOSTI NĚKTERÝCH LÁTEK A JEJICH REZIDUÍ U ZVÍŘAT

A V JEJICH PRODUKTECH

VYBÍRANÝCH OD 1. KVĚTNA 2004

DO 31. PROSINCE 2004

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa,

vyšetření a posouzení živočišných produktů

§ 9

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

 •  

   dospělý skot 75,- Kč za zvíře,
   mladý skot 42,- Kč za zvíře;

   kůň, osel nebo jejich kříženec 73,- Kč za zvíře;

   – méně než 25 kg 9,- Kč za zvíře,
   – 25 kg a více 22,- Kč za zvíře;

   – méně než 12 kg 3,- Kč za zvíře,
   – od 12 kg do 18 kg 6,- Kč za zvíře,
   – 18 kg a více 9,- Kč za zvíře;

   na jatkách, které zpracovávají méně než
   10 000 kusů drůbeže ročně 0,30 Kč za zvíře,

   na jatkách, které zpracovávají více než
   10 000 kusů a méně než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,22 Kč za zvíře,

   na jatkách, která zpracovávají více než
   150 000 kusů drůbeže ročně 0,20 Kč za zvíře;

   králíci a drobná srstnatá
   a pernatá zvěř podle písmene e),
   divoká prasata podle písmene c),
   přežvýkavci podle písmene d).

 • a) hovězí a telecí maso:

  v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se částka 75,- Kč zvyšuje o částku 750,- Kč za zvíře;

  b) koňské maso:

  c) vepřové maso:

  prase s hmotností (poraženého zvířete)

  d) maso ovcí a koz:

  zvíře s hmotností (poraženého zvířete)

  e) drůbeží maso:

  f) králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě – jde-li o jatky s malou kapacitou – v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 10

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním7) činí 50,- Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 9.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

——————————————————————

7) § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb. § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 11

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování8) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

——————————————————————

8) § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb. § 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 12

Náhrada nákladů uvedených v § 9 až 11 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu

§ 13

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu9) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 17,- Kč pro prvních 50 tun a 9,- Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 17,- Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku), jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

——————————————————————

9) Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

§ 14

Náhrada nákladů uvedených v § 13 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 13 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 15

Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat

a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech10) činí, jde-li o

a) živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 9 odst. 1, 22,- Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,

b) produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 13, 2,20 Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,

c) mléko a mléčné produkty, 0,33 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,

d) vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,

e) med, částku odpovídající skutečným nákladům na jeho veterinární prohlídku.

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d), a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e).

——————————————————————

10) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

ČÁST III

VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM

VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA,

S VYŠETŘENÍM A POSOUZENÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ,

A VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ

SPOJENÝCH SE SLEDOVÁNÍM PŘÍTOMNOSTI

NĚKTERÝCH LÁTEK A JEJICH REZIDUÍ

U ZVÍŘAT A V JEJICH PRODUKTECH

VYBÍRANÝCH OD 1. LEDNA 2005

DO 31. PROSINCE 2005

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa,

vyšetření a posouzení živočišných produktů

§ 16

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

 •  

   dospělý skot 83,- Kč za zvíře,
   mladý skot 47,- Kč za zvíře;

   kůň, osel nebo jejich kříženec 81,- Kč za zvíře;

   prase s hmotností (poraženého zvířete)

   – méně než 25 kg 10,- Kč za zvíře,
   – 25 kg a více 25,- Kč za zvíře;

   zvíře s hmotností (poraženého zvířete)

   – méně než 12 kg 4,- Kč za zvíře,
   – od 12 kg do 18 kg 7,- Kč za zvíře,
   – 18 kg a více 10,- Kč za zvíře;

   na jatkách, které zpracovávají méně než
   10 000 kusů drůbeže ročně 0,33 Kč za zvíře,

   na jatkách, která zpracovávají více než
   10 000 kusů a méně než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,25 Kč za zvíře,

   na jatkách, které zpracovávají více než
   150 000 kusů drůbeže ročně 0,22 Kč za zvíře;

   králíci a drobná srstnatá
   a pernatá zvěř podle písmene e),
   divoká prasata podle písmene c),
   přežvýkavci podle písmene d).

 • a) hovězí a telecí maso:

  v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se částka 83,- Kč zvyšuje o částku 750,- Kč za zvíře;

  b) koňské maso:

  c) vepřové maso:

  d) maso ovcí a koz:

  e) drůbeží maso:

  f) králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě – jde-li o jatky s malou kapacitou – v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 17

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním11) činí 55,- Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 16.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

——————————————————————

11) § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb. § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 18

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování12) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

——————————————————————

12) § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb. § 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 19

Náhrada nákladů uvedených v § 16 až 18 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu

§ 20

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu13) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 19,- Kč pro prvních 50 tun a 10,- Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 19,- Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku), jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

——————————————————————

13) Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

§ 21

Náhrada nákladů uvedených v § 20 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 20 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 22

Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat

a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech14) činí, jde-li o

  a) živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 16 odst. 1, 25,- Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,

  b) produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 20, 2,50 Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,

  c) mléko a mléčné produkty, 0,40 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,

  d) vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,

  e) med, částku odpovídající skutečným nákladům na jeho veterinární prohlídku.

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d), a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e).

——————————————————————

14) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

ČÁST IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 23

Společné ustanovení

Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona sděluje pravidelně Evropské komisi

  a) údaje, které se týkají rozdělování a využití prostředků, které byly vybrány v podobě náhrad nákladů podle této vyhlášky, včetně zdůvodnění způsobu výpočtu těchto náhrad,

  b) přepočítávací kurz použitý pro přepočet náhrad nákladů uvedených pod písmenem a) z eur na Kč v příslušném kalendářním roce,

  c) místo (místa), na němž (nichž) se náhrady nákladů vybírají, včetně potřebného vysvětlení.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou části II, která nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, a s výjimkou části III, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 25

Platnost

(1) Část I pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.

(2) Část II pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2004.

(3) Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2005.

Ministr:

Ing. Palas v. r.