Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 383/2003 Sb. O veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí


383/2003 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních podmínkách dovozu
některých živočišných produktů ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen “zákon”) k provedení § 37 odst. 5, § 38a odst. 2 a § 38b odst. 2 zákona:

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)

  a) veterinární podmínky dovozu čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, čerstvého drůbežího masa, králičího masa, masa zvěře ve farmovém chovu, masa volně žijící zvěře (dále jen “zvěřina”), mléka a mléčných výrobků, určených pro lidskou spotřebu ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen “třetí země”),

  b) lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, a na základě čeho toto osvědčení vydává, náležitosti tohoto osvědčení a dobu jeho platnosti.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na

 •  

   1. součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu,

   2. posílány v malých balících soukromým osobám za předpokladu, že nejsou dováženy k obchodním účelům,

 • a) maso a masné výrobky jiné než uvedené pod písmenem d), které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a které jsou určené pro jejich osobní spotřebu, pokud jejich přepravované množství není větší než 1 kg na osobu a pokud pocházejí z třetí země nebo z části třetí země, která je uvedena na seznamu, sestaveném a zveřejněném Komisí Evropského společenství (dále jen “seznam”), a ze které lze dovážet maso a masné výrobky na území členských států (dále jen “území Společenství”),

  b) maso a masné výrobky jiné než uvedené pod písmenem d), které jsou posílány v malých balících soukromým osobám za předpokladu, že takové maso a masné výrobky nejsou dováženy k obchodním účelům, že jejich množství není větší než 1 kg a že pocházejí z třetí země nebo z její části, která je uvedena na seznamu a ze které lze dovážet maso a masné výrobky na území Společenství,

  c) maso a masné výrobky určené ke stravování personálu a cestujících na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní přepravu. Pokud jsou maso a masné výrobky nebo kuchyňské odpady z nich vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To však není nutné, jestliže jsou přeloženy přímo nebo po přechodném umístění pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku do jiného,

  d) masné výrobky v množství do 1 kg, které byly tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřených obalech na hodnotu F0 = 3 nebo více a které jsou

  e) malé množství drobné volně žijící lovné zvěře nebo jediné tělo velké volně žijící lovné zvěře, pokud lze podle okolností vyloučit, že maso této zvěře není určeno k obchodování mezi členskými státy (dále jen “obchodování”) nebo k obchodnímu využití, a pokud tato zvěř nepochází z třetí země nebo z části třetí země, s níž je zakázáno obchodování se zvěřinou se zřetelem na výsledky sledování prováděného za účelem zjištění výskytu nebezpečné nákazy uvedené v příloze č. 1 k zákonu nebo se zřetelem k výskytu takové nákazy, popřípadě jiné nákazy považované za exotické, anebo na základě zjištění reziduí v množství překračujícím stanovené limity.

——————————————————————

1) Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 77/98/EHS ze dne 21. prosince 1976, kterou se mění směrnice o veterinárních otázkách 64/432/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS.
Směrnice Rady 87/64/EHS ze dne 30. prosince 1986, kterou se mění směrnice 72/461/EHS o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem ve Společenství a směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí.
Směrnice Rady 83/91/EHS ze dne 7. února 1983, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí a směrnice 77/96/EHS o vyšetření čerstvého masa domácích prasat na trichinely (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí.
Směrnice Rady 88/289/EHS ze dne 3. května 1988, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí.
Směrnice Rady 89/227/EHS ze dne 21. března 1989, kterou se mění směrnice 72/462/EHS a 77/99/EHS tak, aby se zohlednilo zavedení hygienických a veterinárních předpisů pro dovoz masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/423/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se mění směrnice 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení kulhavky a slintavky, směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství a směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/69/EHS ze dne 28. ledna 1991, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí tak, aby se vztahovala také na ovce a kozy.
Směrnice Rady 91/266/EHS ze dne 21. května 1991, kterou se mění směrnice 72/461/EHS o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství a směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 96/91/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí.
Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu a uvádění na trh mletého masa a masných polotovarů.
Směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 93/121/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice 91/494/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 1999/89/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice 91/494/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh.
Směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh.
Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.
Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) masem – všechny části domácího skotu včetně druhů bizon (Bison bison) a buvol (Bubalus bubalis), prasat, ovcí, koz a lichokopytníků, které jsou vhodné k lidské spotřebě, v případě masných výrobků také mleté maso a masné polotovary, jakož i drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina,

b) čerstvým masem – maso včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlazení nebo mrazení,

c) droby – čerstvé maso jiné než jatečně opracované tělo,2) byť je s tímto tělem ještě přirozeně spojeno,

d) mletým masem – maso drobně posekané nebo rozemleté mlýnkem,

e) masnými polotovary – maso podle písmene a), ke kterému byly přidány potraviny, kořenící přípravky nebo přídatné látky, anebo které bylo podrobeno ošetření, jež nestačí ke změně vnitřní buněčné struktury masa, a tím i k vymizení vlastností čerstvého masa, určené k tepelné nebo jiné kuchyňské úpravě před spotřebou,

f) masnými výrobky – výrobky připravené z masa nebo s podílem masa, které byly ošetřeny tak, že se při posouzení povrchu řezu jádrem výrobku zjišťuje, že vymizely charakteristické vlastnosti čerstvého masa. Za masné výrobky se nepovažují maso ošetřené pouze chladem, jakož i mleté maso a masné polotovary,

g) drůbežím masem – všechny poživatelné části těl pocházejících z domácích druhů ptáků, patřících do rodů kur, krocan, perlička, kachna a husa,

h) čerstvým drůbežím masem – drůbeží maso, včetně masa baleného vakuově nebo v ochranné atmosféře, k jehož uchování nebylo použito jiného ošetření než chlazení nebo zmrazení,

i) králičím masem – všechny poživatelné části králíka domácího,

j) masem zvěře ve farmovém chovu – všechny poživatelné části volně žijících suchozemských savců a volně žijících ptáků včetně běžců, rozmnožovaných, chovaných a porážených v zajetí,

k) zvěřinou – všechny poživatelné části těl volně žijící zvěře,

l) konzumním tepelně ošetřeným mlékem – konzumní mléko, určené k prodeji spotřebiteli, jež bylo podrobeno tepelnému ošetření a nabízeno ve formách uvedených ve zvláštním právním předpisu,3) určené k prodeji ve velkém na žádost individuálního spotřebitele,

m) mléčnými výrobky – mléčné výrobky, jež pocházejí výlučně z mléka, přičemž se připouští, že mohou být přidány látky nezbytné k jejich výrobě za předpokladu, že nejsou použity k částečné nebo úplné náhradě jakékoli složky mléka, a složené mléčné výrobky, jejichž žádná část nenahrazuje nebo není určena k náhradě jakékoli složky mléka a jejichž podstatnou součástí je mléko nebo mléčný výrobek, ať již z hlediska množství nebo z hlediska vlastností daného výrobku,

n) ošetřením – chemický, biochemický nebo fyzikální postup, například záhřev, uzení, solení, marinování, nakládání, sušení, určený k prodloužení trvanlivosti živočišných produktů s přídavkem nebo bez přídavku jiných potravin, anebo kombinace uvedených postupů,

o) balením – ochrana živočišných produktů obalem, nádobou nebo jiným vhodným prostředkem,

p) hermeticky uzavřeným obalem – obal nepropustný pro tekutiny a plyny, který je po uzavření určen k ochraně obsahu proti vnikání mikroorganizmů, a to během tepelného ošetření a po něm,

q) podnikem – jakýkoli podnik, závod, popřípadě jiné zařízení, ve kterém jsou vyráběny, zpracovávány, ošetřovány a skladovány živočišné produkty, na jejichž dovoz se vztahuje tato vyhláška.

——————————————————————

2) § 2 písm. k) vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.

3) Část I oddíl A [bod 4 písm. a) až d)] přílohy č. 3 k vyhlášce č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.

Oddíl 1

Čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary

a masné výrobky

Čerstvé maso

§ 3

(1) Dovážet lze čerstvé maso, které pochází

 •  

   1. která je uvedena na seznamu vydávaném Komisí Evropského společenství (dále jen “Komise”) a poskytuje odpovídající veterinární záruky s ohledem na zdraví lidí a zvířat,

   2. která byla po dobu předcházejících 12 měsíců prostá moru skotu, afrického moru prasat a nakažlivé obrny prasat, pokud jsou zvířata, z nichž maso pochází, na některou z těchto nákaz vnímavá,

   3. ve které nebylo po dobu předcházejících 12 měsíců prováděno očkování proti těm z nákaz, jež jsou uvedeny v bodě 2 a na něž jsou zvířata, z nichž maso pochází, vnímavá,

   4. ve které nebyl v předcházejících 12 měsících zjištěn žádný případ klasického moru prasat a ve které nebylo povoleno očkování proti této nákaze a žádné zvíře nebylo proti ní očkováno,

 • a) z třetí země, popřípadě z její části,

  b) z podniku, který je uveden na seznamu podniků, z nichž lze dovážet čerstvé maso z třetí země,

  c) ze zvířat, která byla chována na území třetí země nejméně po dobu 3 měsíců před porážkou, a pokud jde o zvířata mladší 3 měsíců, od narození.

(2) Dovoz čerstvého masa z třetí země nelze povolit, jestliže maso neodpovídá zvláštním (dodatečným či doplňkovým) veterinárním zárukám, stanoveným Komisí pro dovoz čerstvého masa z určité třetí země nebo ze zvířat určitého druhu.

§ 4

(1) Dovoz čerstvého masa z třetí země, ve které je hromadný výskyt slintavky a kulhavky kmenů A, O, C a zvířata se při vzplanutí této nákazy systematicky neporážejí, ale očkují, se povoluje pouze za podmínek stanovených Komisí, zejména že maso je zralé a vykostěné, jeho pH je sledováno a velké mízní uzliny jsou odstraněny. Dovoz drobů k lidské spotřebě a pro potřeby výroby léčiv a výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je možný pouze za zvláštních podmínek stanovených Komisí.

(2) Dovážet čerstvé maso s výjimkou drobů z třetí země, ve které jsou zvířata očkována proti slintavce a kulhavce kmenů SAT a ASIA 1, je možno, jen jestliže

  a) v této zemi jsou oblasti, v nichž není očkování povoleno a v nichž se po dobu předcházejících 12 měsíců slintavka a kulhavka nevyskytla. Tyto oblasti musí být schváleny Komisí,

  b) pochází ze třetí země, popřípadě z její části, která je uvedena na seznamu vydávaném Komisí,

  c) maso je zralé a vykostěné, velké mízní uzliny jsou odstraněny a dovoz masa se neuskutečňuje dříve než za 3 týdny po porážce.

(3) Za podmínek stanovených Komisí a v souladu s veterinárními podmínkami, jimiž se řídí obchodování s čerstvým masem, lze dovážet čerstvé maso z třetí země, ve které se provádí očkování proti slintavce a kulhavce a která je po dobu předcházejících 12 měsíců prostá této nákazy.

(4) Ustanovení odstavce 2 platí též pro dovoz čerstvého masa z třetí země, v níž se běžně neprovádí očkování proti slintavce a kulhavce a jež je uznána jako prostá této nákazy.

§ 5

(1) Dováží-li se čerstvé maso ve formě těl, včetně půlek nebo čtvrtí u skotu a lichokopytníků a půlek u prasat, musí být zřejmé, které části patří k sobě, aby z nich bylo možno složit dohromady celé tělo každého zvířete.

(2) Čerstvé maso uvedené v odstavci 1 musí být

  a) získáno na jatkách, které jsou uvedeny v seznamu podniků, z nichž lze dovážet čerstvé maso z třetí země,

  b) získáno ze zvířete, podrobeného jednak prohlídce před poražením, provedené úředním veterinárním lékařem v souladu se zvláštním právním předpisem4) a na základě této prohlídky posouzeno jako vhodné k poražení za účelem vývozu masa na území Společenství, jednak prohlídce po poražení, provedené úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho odpovědností a dohledem v souladu se zvláštním právním předpise5)m, s tím, že nebyly zjištěny žádné změny kromě změn traumatických, k nímž došlo bezprostředně před porážkou, a změn místně ohraničených nebo znetvoření (malformací). Zjistí-li se takové změny, je třeba zejména pomocí vhodných laboratorních vyšetření prokázat, že nemají za následek nepoživatelnost celého těla zvířete a drobů a že neohrožují zdraví lidí,

  c) ošetřeno v podmínkách odpovídajících požadavkům zvláštního právního předpisu,6)

  d) opatřeno označením zdravotní nezávadnosti v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,7)

  e) po prohlídce po poražení skladováno v hygienicky nezávadných podmínkách odpovídajících požadavkům zvláštního právního předpisu,8)

  f) přepravováno za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpisu.9)

(3) Při prohlídce po poražení a kontrole hygieny skladování čerstvého masa mohou úřednímu veterinárnímu lékaři pomáhat veterinární asistenti,10) nezávislí na provozovateli podniku; tito asistenti však nemají žádnou rozhodovací pravomoc z hlediska konečného výsledku uvedené prohlídky a kontroly.

——————————————————————

4) Část VI přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

5) Část VIII přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

6) Část VII přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

7) Část XI přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

8) Část XIV přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

9) Část XV přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

10) § 59 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Jako výjimku z § 5 odst. 1 lze však povolit dovoz

 •  

   1. bouráno v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,11)

   2. prohlédnuto úředním veterinárním lékařem podle zvláštního právního předpisu,12)

   3. baleno v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,13)

   4. podrobeno na území Společenství a ve státě určení všem veterinárním kontrolám, stanoveným zvláštním právním předpisem,14)

   5. jde-li o maso lichokopytníků, podrobeno prohlídce ve státě určení z hlediska důvodů pro případné omezení použití tohoto masa.

 • a) půlek, půlek dělených na tři části, čtvrtí nebo drobů, pokud toto maso splňuje podmínky § 5 odst. 2 a 3, z jatek určených k tomuto účelu Komisí,

  b) kusů menších než čtvrtě, vykostěného masa, drobů nebo dělených hovězích jater z bouráren, které byly schváleny k tomuto účelu Komisí a jsou pod veterinárním dozorem. Toto maso musí být vedle splnění podmínek § 5 odst. 2 a 3

——————————————————————

11) Část IX přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

12) Část X přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

13) Část XII přílohy č. 1 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

14) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.

§ 7

(1) Ustanovení § 5 a 6 se nevztahují na čerstvé maso, dovezené a určené

  a) na základě povolení Státní veterinární správy k jiným účelům než k lidské spotřebě,

  b) na výstavy nebo pro zvláštní studie a rozbory, je-li úřední kontrolou zajištěno, že toto maso nebude použito k lidské spotřebě a že bude po skončení výstavy nebo provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství použitého k rozborům, staženo zpět z území Společenství nebo neškodně odstraněno,

  c) výlučně k zásobování mezinárodních organizací za předpokladu, že pochází z třetí země, uvedené na seznamu.

(2) Čerstvé maso dovezené podle odstavce 1 písm. a) a b) nesmí být použito k jinému účelu, než ke kterému bylo dovezeno, čerstvé maso dovezené podle odstavce 1 písm. c) nesmí být uvedeno do oběhu.

§ 8

(1) Dovážet nelze

 •  

   1. kanců a kryptorchidů,

   2. zvířat, kterým byly podány nepovolené hormonální látky,15)

   3. zvířat, kterým byly podány přípravky k tenderizaci masa nebo jiné přípravky, které mohou nepříznivě ovlivnit složení masa nebo jeho smyslové vlastnosti,

   4. obsahující rezidua hormonálních látek povolených v souladu s výjimkami uvedenými ve zvláštním právním předpisu,15) jakož i rezidua antibiotik, pesticidů nebo jiných látek, jež jsou škodlivé nebo při konzumaci masa nebezpečné či škodlivé pro zdraví lidí, pokud jejich rezidua překračují nejvýše přípustná množství stanovená zvláštními právními předpisy,16)

   5. ošetřené ionizujícím zářením nebo ultrafialovými paprsky,

   6. čerstvé maso, při jehož označování byly použity látky (barvy), které neodpovídají požadavkům na zdravotní nezávadnost,

   7. zvířat, u kterých byla zjištěna jakákoli forma tuberkulózy, anebo přítomnost jednoho nebo více živých nebo mrtvých boubelů cystycerkózy, u prasat přítomnost svalovců,

   8. zvířat poražených v příliš nízkém věku,

   9. v kusech menších než 100 g,

 • a) čerstvé maso

  b) části těl nebo drobů, které vykazují změny uvedené v § 5 odst. 2 písm. b), anebo které jsou kontaminované,

  c) krev,

  d) mleté maso, popřípadě maso upravené obdobným způsobem, a maso strojně oddělené, a to do doby stanovení podrobných podmínek k jejich dovozu Komisí,

  e) hlavy skotu a části svalové tkáně, jakož i jiné tkáně hlavy s výjimkou jazyka.

(2) Dovoz masa ze žvýkacích svalů a mozků (vyjma mozků přežvýkavců) v kusech menších než 100 g lze povolit jen za předpokladu, že toto maso splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 a v § 6 písm. b) bodech 3 až 5.

——————————————————————

15) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

16) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

(1) Dovážené čerstvé maso musí být provázeno prvopisy správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení a osvědčení zdravotní nezávadnosti, vystavených v den nakládky úředním veterinárním lékařem třetí země na formulářích, stanovených pro tyto případy Komisí (dále jen “formulář stanovený Komisí”).

(2) Veterinární osvědčení podle odstavce 1 osvědčují splnění podmínek stanovených touto vyhláškou a musí být

  a) vystavena nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení a členského státu, v němž se provádějí veterinární kontroly dováženého čerstvého masa,

  b) vyhotovena na jediném listu. Není-li to možné a jsou-li vyhotovena na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedělitelný celek,

  c) určena pro jednoho příjemce,

  d) opatřena razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu, jakož i pořadovým číslem.

(3) Rozhodla-li tak Komise, mohou být veterinární osvědčení a osvědčení zdravotní nezávadnosti společně na jednom formuláři.

§ 10

(1) Každá zásilka čerstvého masa podléhá před uvolněním ke spotřebě na území Společenství veterinární kontrole, prováděné úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice formou veterinární hygienické prohlídky.

(2) Dovozce nebo jím určený zástupce (dále jen “dovozce”) musí oznámit dovoz čerstvého masa nejméně 2 pracovní dny předem pohraniční veterinární stanici, jíž přísluší provést prohlídku dováženého masa, uvedenou v odstavci 1, a upřesnit jeho množství, druh i dobu, kdy je možno prohlídku provést.

(3) Prohlídka uvedená v odstavci 1 se provádí namátkovým odběrem vzorků. Jejím účelem je prověřit

  a) osvědčení zdravotní nezávadnosti, shodu čerstvého masa s tímto osvědčením a označení zdravotní nezávadnosti,

  b) způsob konzervace masa, přítomnost nečistot a patogenních mikroorganizmů,

  c) přítomnost reziduí látek uvedených v § 8 odst. 1 písm. a),

  d) zda porážka a bourání byly provedeny ve schváleném podniku,

  e) podmínky přepravy.

§ 11

(1) Dovážené čerstvé maso nesmí být uvolněno do oběhu, jestliže prohlídka uvedená v § 10 odst. 1 prokáže, že

  a) maso není vhodné pro lidskou spotřebu,

  b) nejsou splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, nebo

  c) veterinární osvědčení, provázející zásilku, nesplňuje podmínky § 9.

(2) Dovážené čerstvé maso, které nemůže být uvolněno ke spotřebě na území Společenství, se v souladu s § 36 odst. 2 zákona vrátí zpět, pokud tomu nebrání veterinární nebo hygienické důvody; není-li vrácení možné, musí být toto maso neškodně odstraněno.

(3) Požádá-li o to dovozce a není-li to nebezpečné pro zdraví lidí nebo zvířat, může být povolen vstup masa, uvedeného v odstavci 2, na území České republiky a toto maso může být použito k jiným účelům než k lidské spotřebě. To však neplatí, jde-li o maso, které nepochází z třetí země, uvedené na seznamu, anebo o maso, jehož dovoz je zakázán.

(4) Dovezené čerstvé maso, které je na základě veterinární kontroly uvolňováno ke spotřebě na území Společenství, musí být při odeslání do státu určení provázeno prvopisem veterinárního osvědčení o prohlídce, vystaveného na formuláři vydaném Státní veterinární správou v souladu se vzorem tohoto osvědčení, stanoveným pro tyto případy Komisí. Toto osvědčení vystavuje úřední veterinární lékař v místě kontroly nebo skladování masa v den jeho nakládky k přepravě do státu určení, a to alespoň v jednom z úředních jazyků tohoto státu.

§ 12

Mleté maso a masné polotovary

(1) Dovážet lze mleté maso a masné polotovary, které

  a) splňují požadavky zvláštního právního předpisu17) a podmínky stanovené Komisí [§ 8 odst. 1 písm. d)],

  b) byly hluboce zmrazeny v podniku původu,

  c) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu, ze které nebyl dovoz těchto produktů zakázán z veterinárních důvodů a která poskytuje záruky stanovené zvláštním právním předpisem,18)

  d) pocházejí z podniku, který splňuje veterinární podmínky uvedené ve zvláštním právním předpisu,19)

  e) jsou provázeny prvopisy správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení a osvědčení zdravotní nezávadnosti, vystavených v den nakládky úředním veterinárním lékařem třetí země na formulářích odpovídajících stanoveným vzorům, která obsahují prohlášení podepsané úředním veterinárním lékařem třetí země, jež potvrzuje, že mleté maso a masné polotovary splňují požadavky uvedené pod písmeny a) a b).

(2) Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 platí obdobně pro dovoz mletého masa a masných polotovarů.

——————————————————————

17) § 22 a 23, 27 a 28 vyhlášky č. 202/2003 Sb.

18) Vyhláška č. 202/2003 Sb.

19) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

Masné výrobky

§ 13

(1) Dovážet lze masné výrobky, které byly zcela nebo zčásti připraveny z čerstvého masa, s výjimkou čerstvého masa uvedeného v § 8 a masa, které bylo posouzeno podle zvláštního právního předpisu20) § 11 vyhlášky č. 202/2003 Sb. jako nepoživatelné, jež

  a) splňuje požadavky uvedené v § 3 a 4 a odpovídá zvláštním (dodatečným či doplňkovým) veterinárním zárukám pro dovoz čerstvého masa ze zvířat určitého druhu z určité třetí země stanoveným Komisí, anebo pochází-li z členského státu,

  b) splňuje požadavky uvedené ve zvláštním právním předpisu,21) bylo pod veterinárním dozorem odesláno do výrobního podniku buď přímo nebo po předchozím skladování ve schváleném chladírenském skladu a bylo před zpracováním podrobeno prohlídce úředním veterinárním lékařem, která potvrdila, že toto maso je stále vhodné ke zpracování a výrobě masných výrobků.

(2) Dovoz masných výrobků z třetí země nebo její části, která je uvedena na seznamu jako schválená pro výrobu masných výrobků, z níž již nejsou nebo nadále nebudou povolovány dovozy čerstvého masa, nelze odmítnout, pokud tyto výrobky

 •  

   1. splňuje zvláštní veterinární záruky, stanovené se zřetelem na nákazovou situaci v zemi výroby,

   2. pochází z jatek zvlášť schválených k dodávce masa do výrobního podniku uvedeného pod písmenem a),

   3. je opatřeno zvláštní značkou stanovenou Komisí,

 • a) pocházejí z výrobního podniku, kterému bylo uděleno zvláštní schválení pro daný druh výrobku,

  b) obsahují čerstvé maso, uvedené v odstavci 1, anebo byly připraveny z takového masa, pocházejícího ze země výroby, jež

  c) byly tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřených obalech na hodnotu F0 = 3 nebo více.

——————————————————————

20) § 11 vyhlášky č. 202/2003 Sb.

21) § 37 a 38 vyhlášky č. 202/2003 Sb.

§ 14

(1) Masné výrobky dovážené z třetích zemí musí kromě požadavků uvedených v § 13 odst. 1

 •  

   1. ve výrobním podniku, který je uveden na seznamu jako schválený pro výrobu masných výrobků a splňuje požadavky zvláštního právního předpisu,22) a to za hygienických podmínek vyplývajících ze zvláštního právního předpisu,23)

   2. pouze z čerstvého masa, pocházejícího z výrobního podniku uvedeného na seznamu, které splňuje požadavky § 5 a 6 i podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,24) anebo – postupuje-li se podle § 13 odst. 2 – z masa, které splňuje zvláštní veterinární záruky, stanovené pro třetí zemi výroby,

   3. z masných výrobků, vyrobených ve výrobním podniku uvedeném na seznamu,

   1. ošetřeny jedním ze způsobů uvedených v § 2 písm. n),

   2. podrobeny prohlídce provedené úředním veterinárním lékařem podle zvláštního právního předpisu,25)

   3. v případě balení zabaleny v souladu se zvláštním právním předpisem,26)

   4. opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle požadavků zvláštního právního předpisu27) s tím, že místo počátečních písmen nebo skupiny počátečních písmen označujících členský stát se uvede název třetí země původu spolu s veterinárním schvalovacím číslem výrobního podniku původu,

   5. skladovány a přepravovány za podmínek odpovídajících zvláštnímu právnímu předpisu.28) Pro účely přepravy musí být výrobcem na obalu výrobku viditelně a čitelně označena teplota, při které musí být výrobek přepravován a skladován, a doba, po kterou může být za těchto podmínek skladován.

 • a) být vyrobeny

  b) splňovat obecné veterinární požadavky na masné výrobky, zejména být

(2) Masné výrobky uvedené v odstavci 1 nesmí být vystaveny ionizujícímu záření, pokud nejde o ionizaci k lékařským účelům.

——————————————————————

22) Přílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 202/2003 Sb.

23) Část II přílohy č. 7 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

24) Část III přílohy č. 7 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

25) Části IV a VIII přílohy č. 7 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

26) Část V přílohy č. 7 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

27) Část VI přílohy č. 7 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

28) Část VII přílohy č. 7 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

§ 15

(1) Ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) platí přiměřeně pro dovoz masných výrobků.

(2) Ustanovení § 9 až 11 platí obdobně pro dovoz masných výrobků.

Oddíl 2

Čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře

ve farmovém chovu a zvěřiny z třetích zemí

Čerstvé drůbeží maso

§ 16

(1) Dovážet lze čerstvé drůbeží maso, pocházející

 •  

   1. která je uvedena na seznamu,

   2. ve které jsou influenza ptáků a newcastleská choroba nákazami, jež podléhají hlášení v souladu s mezinárodně uznávanými pravidly,

   3. která je prostá influenzy ptáků a newcastleské choroby, anebo – není-li prostá těchto nákaz – uplatňuje opatření k jejich tlumení, jež jsou přinejmenším rovnocenná opatřením podle zvláštního právního předpisu,29)

 • a) z třetí země, popřípadě její části,

  b) z hejna, které bylo před odesláním chováno nepřerušeně na území třetí země, popřípadě její části, po dobu stanovenou Komisí,

  c) z podniku, z něhož lze dovážet čerstvé drůbeží maso na území Společenství.

(2) Dovážené čerstvé drůbeží maso musí

  a) splňovat požadavky stanovené na čerstvé drůbeží maso zvláštním právním předpisem,30) anebo přinejmenším požadavky jim rovnocenné, popřípadě i veterinární podmínky a zvláštní veterinární záruky, stanovené Komisí, které mohou být odlišné podle různých druhů ptáků,

  b) být provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, vystaveného v den odeslání úředním veterinárním lékařem třetí země na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

——————————————————————

29) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

30) Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.

§ 17

Veterinární osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti uvedené v § 16 odst. 2 písm. b) osvědčuje splnění podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě i dalších podmínek stanovených Komisí pro dovoz čerstvého drůbežího masa z jednotlivých třetích zemí, a musí být

  a) vystaveno v úředním jazyku třetí země odeslání a nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení a členského státu, v němž se provádí veterinární kontrola dováženého čerstvého drůbežího masa,

  b) vyhotoveno na jediném listu. Není-li to však možné a je-li vyhotoveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedílný celek,

  c) určeno pro jednoho příjemce,

  d) opatřeno razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu, jakož i pořadovým číslem.

Králičí maso a maso zvěře ve farmovém chovu

§ 18

(1) Dovážet lze králičí maso a maso zvěře ve farmovém chovu, které

  a) pochází z třetí země, popřípadě z její části, uvedené na seznamu, a z podniku uvedeného na seznamu podniků, z nichž lze dovážet toto maso na území Společenství, jakož i ze zvířat pocházejících z hospodářství nebo oblastí, které nejsou předmětem zákazů z veterinárních důvodů,

  b) splňuje podmínky stanovené pro výrobu a uvádění králičího masa a masa zvěře ve farmovém chovu do oběhu zvláštním právním předpisem,30) anebo podmínky přinejmenším rovnocenné, popřípadě i zvláštní veterinární záruky, stanovené Komisí,

  c) je provázeno prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, vystaveného v den nakládky úředním veterinárním lékařem třetí země na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru.

(2) Ustanovení § 17 platí obdobně pro veterinární osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti podle § 18 odst. 1 písm. c).

——————————————————————

30) Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.

§ 19

Dovážené čerstvé králičí maso a čerstvé maso zvěře ve farmovém chovu musí být, je-li dělené nebo vykostěné, ošetřeno způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu.31)

——————————————————————

31) § 5 vyhlášky č. 201/2003 Sb.

Zvěřina

§ 20

(1) Podmínky pro dovoz zvěřiny z třetích zemí musí být vždy rovnocenné požadavkům na uvádění zvěřiny do oběhu a obchodování s ní, stanoveným zvláštním právním předpisem.32)

(2) Dovážet lze těla volně žijící zvěře nebo zvěřinu, které

 •  

   1. z třetí země, popřípadě její části, jež je uvedena na seznamu, splňuje podmínky odpovídající podmínkám podle zvláštního právního předpisu32) a z níž nebyl dovoz na území Společenství zakázán z veterinárních důvodů,

   2. z podniku, který je uveden na seznamu podniků, z nichž je možno dovážet zvěřinu na území Společenství, a který splňuje podmínky odpovídající podmínkám stanoveným pro schválení podniku zvláštním právním předpisem,33)

 • a) pocházejí

  b) jsou provázeny prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, jež bylo vystaveno v době nakládky úředním veterinárním lékařem třetí země na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru a jež osvědčuje splnění podmínek uvedených pod písmenem a), popřípadě i zvláštních veterinárních záruk stanovených Komisí.

(3) Dovážet nelze zvěřinu z třetí země, popřípadě její části, z níž byl její dovoz zakázán v důsledku

  a) výskytu některé z nákaz uvedených v seznamu A Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) nebo jiné nákazy považované za exotickou,

  b) uplatnění opatření z nákazových důvodů v souladu s § 3 a 4, popřípadě § 16.

——————————————————————

32) § 26 a násl. vyhlášky č. 201/2003 Sb.

33) Část I přílohy č. 4 k vyhlášce č. 201/2003 Sb.

§ 21

Ustanovení § 17 platí obdobně pro veterinární osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti podle § 20 odst. 2 písm. b).

Oddíl 3

Mléko a mléčné výrobky

§ 22

(1) Podmínky pro dovoz syrového mléka, tepelně ošetřovaného mléka a mléčných výrobků z třetích zemí musí vždy odpovídat podmínkám stanoveným zvláštním právním předpisem34) pro výrobu a uvádění těchto živočišných produktů do oběhu.

(2) Konzumní tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky, které nesplňují požadavky a kritéria uvedené ve zvláštním právním předpisu,35) nemohou být dováženy na území Společenství.

——————————————————————

34) § 4 a násl. vyhlášky č. 203/2003 Sb.

35) Části I a II přílohy č. 3 k vyhlášce č. 203/2003 Sb.

§ 23

(1) Dovážet lze mléko a mléčné výrobky, které

 •  

   1. z třetí země, popřípadě její části, jež je uvedena na seznamu a splňuje podmínky odpovídající podmínkám podle zvláštního právního předpisu,34) anebo podmínky rovnocenné,

   2. z podniku, který je uveden na seznamu podniků, z nichž je možno dovážet mléko a mléčné výrobky na území Společenství, a který poskytuje záruku splnění podmínek odpovídajících podmínkám stanoveným pro schválení podniku zvláštním právním předpisem,36)

 • a) pocházejí

  b) jsou provázeny prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, jež bylo vystaveno při nakládání úředním veterinárním lékařem třetí země na formuláři odpovídajícím stanovenému vzoru a jež osvědčuje splnění podmínek uvedených pod písmenem a).

(2) Dovážet nelze mléko a mléčné výrobky z třetí země, popřípadě její části, z níž byl jejich dovoz zakázán v důsledku

a) výskytu nákazy nebo jiného onemocnění, uvedených ve zvláštním právním předpisu,37) anebo jakéhokoli onemocnění považovaného za exotické,

b) uplatnění opatření z nákazových důvodů v souladu s § 3 a 4.

——————————————————————

34) § 4 a násl. vyhlášky č. 203/2003 Sb.

36) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 203/2003 Sb.

37) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 203/2003 Sb.

§ 24

Ustanovení § 17 platí obdobně pro veterinární osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti podle § 23 odst. 1 písm. b).

Oddíl 4

Veterinární osvědčení k vývozu živočišných produktů

§ 25

(1) O vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů je třeba požádat ve lhůtě alespoň 2 dnů před jejich odesláním, a je-li třeba k jejich posouzení provést laboratorní vyšetření, alespoň 14 dnů před jejich předpokládaným odesláním.

(2) Veterinární osvědčení k vývozu živočišných produktů vystavuje úřední veterinární lékař se zřetelem k dovozním podmínkám třetí země určení a na základě prohlídky živočišných produktů. Toto osvědčení musí být vyhotoveno v českém jazyku a nejméně v jednom z úředních jazyků třetí země určení, a to na jediném listu; není-li to však možné a je-li vyhotoveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedělitelný celek. Musí být určeno pro jednoho příjemce.

(3) Veterinární osvědčení podle odstavce 2 se opatřuje razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu, jakož i pořadovým číslem.

(4) Nestanoví-li krajská veterinární správa zejména se zřetelem na druh živočišných produktů, způsob a dobu jejich přepravy něco jiného, činí doba platnosti veterinárního osvědčení 10 dnů ode dne jeho vystavení. Určí-li krajská veterinární správa jinou dobu platnosti veterinárního osvědčení, musí ji v tomto osvědčení vyznačit.

Oddíl 5

Společná a závěrečná ustanovení

§ 26

Maso pocházející ze zvířat vnímavých na trichinelózu musí být vyšetřeno trávicí metodou, nebo trichineloskopickým vyšetřením na svalovce.

§ 27

Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol živočišných produktů, které jsou dováženy z třetích zemí, jakož i opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol upravuje zvláštní právní předpis.14)

——————————————————————

14) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ministr:

Ing. Palas v. r.