Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny pro podnikatele od roku 2006

Změny pro podnikatele od roku 2006


Upozornění na daňové povinnosti v roce 2006

 • k daním z příjmů (fyzických osob, právnických osob)
 • k dani silniční
 • k dani z nemovitostí
 • k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • k dani z přidané hodnoty ke spotřebním daním

Souhrnný soupis daňových povinností, které vyplývají z jednotlivých daňových zákonů naleznete na stránkách portálu BusinessInfo.cz. Najdete zde informace o místní příslušnosti poplatníka či plátce daně, pravidlech pro registraci k dani, podrobnosti k daňovému přiznání a jeho opravám, k platebnímu styku s finančními úřady a informace o důsledcích nesplnění některých povinností daňovým subjektem.
Daňový kalendář pro rok 2006 přináší výčet termínů pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční i daň z nemovitostí. Vzhledem k tomu, že existuje možnost schválení dalších nhttp://www.businessinfo.cz/avrhovaných novel daňových zákonů v průběhu roku 2006, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech, nelze považovat tento daňový kalendář s určitostí za finální.

zpět na začátek

Změna působnosti finančních orgánů

Upozorňujeme, že novelou zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech dochází od 1. ledna 2006 ke změně územní působnosti finančních orgánů.

Změna územní působnosti finančních orgánů (FÚ)
Smyslem změny je sladění se správními obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkové obce). V důsledku toho dojde v řadě případů k přesunu jednotlivých obcí z působnosti stávajícího finančního úřadu do působnosti finančního úřadu nového. FÚ provedou u dotčených daňových subjektů tzv. přeregistraci. Osoby, které jsou u finančních úřadů registrovány, se o změně místní příslušnosti včas dozví. Obdrží totiž v průběhu roku 2006 od finančních úřadů tzv. rozhodnutí o omezení platnosti osvědčení, ze kterého se dozví, kterým dnem u nich přechází místní příslušnost na nový FÚ.

Zavedení oprávnění FÚ vykonávat kontrolu označení provozovny
Tuto pravomoc územních finančních orgánů (ÚFO) umožňuje nový § 1 odst. 1 písm. i) zákona o ÚFO ve spojení s novým § 60e živnostenského zákona. Finanční úřady s účinností od 11. listopadu 2005 jsou oprávněny při správě daní kontrolovat označení provozoven a ukládat v této souvislosti pokuty a povinnost odstranit nedostatky.

Více ke změnám v působnosti FÚ…

zpět na začátek

Společné zdanění manželů

Novela § 13a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), umožňuje využít institut výpočtu daně ze společného základu daně podle § 13a zákona o daních z příjmů, čili tzv. společného zdanění manželů. Tato možnost se vztahuje již na zdaňovací období 2005.

Podmínkou je, že manželé vyživují alespoň jedno dítě. Za vyživované dítě poplatníka se podle § 35c odst. 6 zákona považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

 • nezletilým dítětem,
 • zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a:
 1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Společné zdanění manželů je výhodné především v tom případě, kdy jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo příjmy obou manželů jsou rozdílné. Společné zdanění pak může, a to i významně, snížit jejich celkovou daňovou povinnost.

V článku „Společné zdanění manželů“ naleznete podrobnější informace, jak postupovat při uplatnění některých forem daňového zvýhodnění.

zpět na začátek

Nové povinnosti zaměstnavatelů

V příštím roce budou zaměstnavatelé při zjišťování, zda splnili v roce 2005 své zákonné povinnosti vůči osobám se zdravotním postižením, poprvé postupovat podle nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Ten jim ukládá zaměstnávat zdravotně postižené, pokud počet jejich zaměstnanců překročí hranici 25 osob. Povinný podíl zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců jsou 4 %. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnavatele v zařízeních ozbrojených sil, ozbrojených sborů a Hasičského záchranného sboru České republiky.
Tomuto závazku může zaměstnavatel dostát v zásadě 3 různými způsoby:

 • přímým zaměstnáváním zdravotně postižených,
 • odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících ve svých provozech více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáním výrobního programu těmtozaměstnavatelům,
 • odvodem do státního rozpočtu.

Výše odvodu do státního rozpočtu za každého občana se zdravotním postižením, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, činí ročně 2,5 násobku průměrné mzdy.
Jestliže zaměstnavatel nesplní svou povinnost zaměstnávat občany se ZP ve stanoveném procentu nebo odebíráním výrobků, musí provést odvod do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, za který povinnost odvodu vznikla. Za rok 2005 je to tedy nejpozději do 31. ledna 2006.

Více k povinnosti zaměstnavatelů…

zpět na začátek

Silniční daň jen za používaná auta

Kdo má na firmu napsaný automobil a moc s ním nejezdí, pravděpodobně ušetří na silniční dani. Ze zákona o silniční dani totiž vypadlo jedno slovíčko: zatímco dříve se platila daň za auta, která byla určena nebo používána k podnikání, nyní se platí pouze za vozidla, která jsou k podnikání používána. Rozdíl je v tom, že dříve musel podnikatel platit silniční daň z vozidel, která měl napsaná na firmu, i kdyby mu přes celý rok stála v garáži. Nyní však zdaňuje pouze ta auta, která skutečně používá.

Tvrzení, že automobil není k podnikání fakticky používán bude třeba nějak prokázat. Jedním z důkazů může být třeba kniha jízd, kde nebude žádný záznam o firemních jízdách. Podnikatel ovšem bude muset být schopen vysvětlit například i to, z jakého důvodu tankoval benzín do auta, které nepoužíval k podnikání.

Daň se platí ve čtvrtletních splátkách. Pokud by podnikatel v daném čtvrtletí vozem vyjel, musí za něj daň zaplatit. Jestliže však automobil opravdu stojí od ledna do března na parkovišti, nebude podnikatel v dubnu platit nic.

Více k sazbám a přiznání silniční daně…

zpět na začátek

Změny v oblasti DPH

Nepřímá novela zákona o DPH, která je součástí velké novely zákona o daních z příjmů, vstoupí v účinnost 1. lednem 2006.

Novela má 21 bodů, z nichž řada spolu tematicky souvisí:

 1. DPH nepodléhá a není třeba ji odvést na výstupu při bezúplatném poskytnutí reklamního či propagačního předmětu označeného obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby, pokud má hodnotu bez DPH do 500 Kč a není předmětem spotřební daně. Do tohoto ustanovení je zahrnuta výjimka pro tichá vína, i když je předmětem spotřební daně.
 2. Dle § 42 lze výši daně opravit, pokud plátce použije zálohovou platbu, ze které vznikla povinnost přiznat daň, na úhradu jiného zdanitelného plnění, osvobozeného plnění nebo plnění, které není předmětem daně.
 3. Tato oprava je samostatným zdanitelným plněním uskutečněným ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava výše daně provedena.

Další podrobnosti ke změnám v DPH…

zpět na začátek

Programy podpory pro malé a střední podniky

Programy podpory malého a středního podnikání s platností na roky 2005 a 2006 financované ze státního rozpočtu ČR a schválené vládou jsou programy Záruka, Trh, Progres, Poradenství, Design a Aliance.

Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory od 1. ledna 2005 splňovat definici Evropské unie pro MSP Definice malého a středního podniku je uplatňována například v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), ve výše uvedených národních programech podpory MSP a v dalších programech veřejné podpory pro tento sektor již od začátku roku 2005.

 • Mikrofirma – do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR (dříve nebylo definována)
 • Malá firma – do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR (dříve obrat do 7 mil EUR a celková bilance do 5 mil. EUR)
 • Střední firma – do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR (dříve obrat do 40 mil. EUR, bilance do 27 mil. EUR)

zpět na začátek

Zvýšení životního minima

Dojde k němu 1. ledna 2006. Představuje společensky uznanou hranici příjmů, pod kterou nastává stav hmotné nouze a skládá se ze dvou složek – z nezbytných nákladů na osobní potřeby a z nákladů na domácnost. První z nich se zvýší o 1,7 %, částka na domácnost přibližně o 4 %. Pro samostatně žijícího dospělého člověka to znamená navýšení životního minima z 4 300 na 4 420 Kč na měsíc.

Životní minimum od 1. 1. 2006 (v Kč/měs.)
Osoba, domácnost Částka životního minima
  od 1. 1. 2005 od 1. 1. 2006
Na výživu a ostatní základní osobní potřeby
Dítě do 6 let 1 720 1 750
od 6 do 10 let 1 920 1 950
od 10 do 15 let 2 270 2 310
od 15 do 26 let 2 490 * 2 530
Ostatní občané 2 360 2 400
Na nezbytné náklady na domácnost
Domácnost s 1 osobou 1 940 2 020
se 2 osobami 2 530 2 630
se 3 nebo 4 osobami 3 140 3 260
s 5 nebo více osobami 3 520 3 660

*/ nezaopatřené
Bezdětnému páru se zvýší životní minimum o 180 Kč, tj. na 7 430 Kč, matkám samoživitelkám s jedním dítětem podle věku dítěte o 170 – 180 Kč, tj. na 6 780 – 7 560 Kč, úplným rodinám s jedním dítětem pak podle věku dítěte o 230 – 240 Kč, tj. na 9 810 – 10 590 Kč. Celková úroveň životního minima úplné čtyřčlenné rodiny s nezaopatřenými dětmi se navrhovanou úpravou měsíčně zvýší podle věku dětí o 260 – 280 Kč, tj. na 11 560 – 13 120 Kč. U pětičlenné úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi dojde ke zvýšení životního minima o 310 – 340 Kč, tj. na 13 710 – 16 050 Kč.

zpět na začátek

Ceny energií se zvýší

Energetický regulační úřad v prosinci rozhodl o cenách elektřiny a plynu, které se od ledna 2006 zvýši. Podraží také dálkové teplo, uhlí a dřevo. Růst cen bude různý podle regionu. Na největší zdražení se tak spotřebitelé musí připravit na severní Moravě. Elektrická energie zde podraží o 13,3 % a plyn o 5,8 %. K relativně velkému růstu ceny dojde také v jižních a severních Čechách, kde se bude zdražovat bezmála o 10 %. Naopak ve středních Čechách dojde jen k mírnému zdražení – za elektřinu se bude platit více o 4,2 % a za plyn více o 3 %.

Se zdražením plynu a elektřiny jde ruku v ruce zdražování dalších forem energií. Někteří dodavatelé dálkového tepla zvýší ceny zhruba o desetinu. Uhlí podraží mírněji – nejvýše o tři procenta. Zvyšují se ceny všech druhů energií, ale také vody. Pro domácnosti to bude znamenat růst nákladů v řádu několika set korun měsíčně.

Možností, jak čelit rostoucím nákladům, mohou být například investice zaměřené na úspory energií, například do zateplení budov. Zpravidla se nevyplácí úprk před drahým zdrojem k jinému, protože ten je spojen s dalšími náklady.

Podrobnější informace ke zdražení energií…

zpět na začátek

Bodový systém od 1. července 2006

Bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů bude platit od poloviny příštího roku. Zákon počítá s tím, že každý řidič bude moci dostat až 12 trestných bodů. Potom řidič přijde na rok o řidičský průkaz a bude muset znovu do autoškoly.

Zákon počítá také s tím, že pokud řidič po dobu jednoho roku neučiní žádný přestupek, tak se mu odečtou z registru čtyři body. Změny v zákoně obsahují například i povinnost celoročního svícení, používání autosedaček pro děti a přileb pro cyklisty mladší 18 let. Více pravomocí bude mít i policie. Dozor nad silničním provozem bude rozšířen i o městskou policii, která bude moci zastavovat vozidla a měřit rychlost. Dopravní policie také dostala zpět právo odejmout řidiči řidičský průkaz.

zpět na začátek

Omezení hotovostní úhrady daní

Ministerstvo financí se snaží omezit platby daní v hotovosti na přepážce finančních úřadů a proto zavedlo limit 10 tis. Kč na jednu daň a jeden den. Kdo tedy bude chtít v březnu zaplatit daň z příjmů 20 tisíc přímo na berním úřadě, bude muset k přepážce zajít nadvakrát.

Jak se platí daně nyní:

 • Bezhotovostně z bankovního účtu. Za datum úhrady se považuje den, kdy banky peníze poplatníkovi z účtu odepíše.
 • V hotovosti na pokladně finančního úřadu. Za okamžik úhrady je považován den, kdy úředník peníze přijal.
 • V hotovosti na poště či na pobočce banky. Daně se považují za zaplacené dnem, kdy instituce peníze přijala.

Co se změní:

 • Na pokladně finančního úřadu bude možné složit maximálně 10 tis. Kč.
 • Limit platí pro jednu daň a jeden den.

Více k omezení hotovostní úhrady daní…

zpět na začátek

Jednotný formulář k přiznání daní z příjmů FO

Při podávání přiznání za rok 2005 odpadne poplatníkům daně z příjmů fyzických osob volba mezi formulářem typu A a B.

Změny zákona o daních z příjmů účinné od 1. ledna 2005 si vynutily změnu formulářů k dani z příjmů FO i k dani z příjmů PO. U daně z příjmů FO bylo nutné ošetřit především institut společného zdanění manželů, pro jehož použití byla vydána další příloha k tiskopisu daňového přiznání č. 5.

Pro zdaňovací období roku 2005 je vydán jednotný formulář pro všechny FO, to znamená, že již nebude zvláštní formulář typu „A” pro FO s příjmy výhradně ze závislé činnosti a typu „B” pro zbývající FO. Nový formulář (vzor č. 12) musel být formálně upraven (např. z důvodu zavedení daňového zvýhodnění na dítě), ale např. FO neuplatňující společné zdanění v příloze č. 5 jej budou vyplňovat obvyklým způsobem.

Více k použití tiskopisů…

zpět na začátek

Vyšší výdajové paušály pro živnostníky, nižší sazby daně z příjmů FO

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů obsahuje celou řadu změn.
Tzv. paušální výdaje byly nakonec schváleny v této výši:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • 60 % z příjmů ze řemeslných živností,
 • 50 % z příjmů ze živností jiných než řemeslných,
 • 40 % z příjmů z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů, (např. lékaři, advokáti, architekti, znalci), z příjmů z užití nebo poskytnutí práv (např. autorské honoráře), z příjmů z výkonu nezávislého povolání (např. výkonní umělci, sportovci) a z příjmů insolvenčních správců.

Komplikací může být rozlišení druhu příjmů. U paušálů z pronájmu došlo ke zvýšení z dosavadních 20 % na 30 %.

Bylo schváleno snížení sazeb daně z příjmů fyzických osob pro první dvě daňová pásma. Výše sazeb pro rok 2006 je následující:

Sazby daně z příjmů FO pro rok 2006
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč  
0 121 200 12 %  
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 %  
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 %  
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč

Změna částek pro účely důchodového a nemocenského pojištění

Vláda svým nařízením č. 414/2005 Sb. stanovila tzv. redukční hranice pro účely důchodového pojištění pro rok 2006, všeobecný vyměřovací základ za rok 2004 a přepočítací koeficient pro jeho úpravu. S účinností od 1. ledna 2006 stanovuje:

 1. Všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění za rok 2004 činí 17 882 Kč (§ 1).
 2. Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2004 činí 1,0532 (§ 2).
 3. Částky, pomocí kterých se určuje výpočtový základ pro účely důchodového pojištění (§ 3), se zvyšují takto:
 • částka 8 400 Kč se zvyšuje na 9 100 Kč,
 • částka 20 500 Kč se zvyšuje na 21 800 Kč.

Osobní vyměřovací základ se při stanovení výpočtového základu redukuje takto:

Část osobního vyměřovacího základu Zápočet
do 9 100 Kč plný
9 101 Kč až 21 800 Kč 30 %
nad 21 800 Kč 10 %

Dále pak vychází ve Sbírce pod č. 417/2005 Sb. nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení denního vyměřovacího základu takto:

 • částky 480 Kč se zvyšují na 510 Kč,
 • částky 690 Kč se zvyšují na 730 Kč.

Více o výpočtu nemocenských dávek…

zpět na začátek

Daň z nemovitosti

Dani z pozemků podléhají pozemky tak, jak jsou k 1. lednu zdaňovacího období evidovány v katastru nemovitostí v členění podle druhů (viz výpis z katastru nemovitostí) bez ohledu na jejich skutečné využívání, a to:

 • orná půda,
 • chmelnice,
 • vinice,
 • zahrada,
 • ovocný sad,
 • trvalé travní porosty,
 • z lesních pozemků pouze kategorie hospodářský les,
 • z vodních ploch pouze rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb,
 • zastavěná plocha a nádvoří,
 • ostatní plocha.

Výjimkou je pouze stavební pozemek, který se vymezuje odlišně od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb. Rozhodná je přitom výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby, na níž bylo vydáno stavební povolení.
Daní ze staveb se zdaňují podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období stavby spojené se zemí pevným základem, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo které kolaudačnímu rozhodnutí sice podléhají, ale jsou užívány bez jeho vydání nebo jsou dokončeny podle dřívějších platných právních úprav. Dále rovněž byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen “byty”) a nebytové prostory a další.
Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti nacházející se na území České republiky, bez ohledu na její bydliště nebo sídlo. Poplatníkem daně ovšem může být i nájemce nemovitosti.

Více k dani z nemovitostí…

zpět na začátek

Snížení sazeb a rozšíření pásem pro výpočet daně z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů znamená významný posun ve zjednodušení zákona a zahrnuje v sobě mnoho pozitivních kroků ve zdaňování příjmů s výraznějším akcentem na zdaňování příjmů fyzických osob (FO). Snížení daňového zatížení u této skupiny je dosaženo:

 • snížením sazby daně v 1. daňovém pásmu z 15 na 12 % a ve 2. pásmu z 20 na 19 %,
 • rozšířením 1. pásma daňové sazby ze 109 200 Kč na 121 200 Kč,
 • nahrazením nezdanitelné části základu daně slevami na dani, což by mělo vést k vyšší daňové spravedlnosti.

U podnikajících FO dochází ke zjednodušení úpravy zdaňování příjmů formou zvýšení výdajových paušálů pro vybrané skupiny poplatníků. Poplatníci uplatňující tento paušál jsou povinni vést pouze evidenci příjmů a pohledávek vzniklých v souvislosti s jejich činností.

K podpoře mobility pracovních sil směřují dvě úpravy, a to:

 • možnost snížit základ daně o náklady zaměstnavatele vynaložené za účelem přepravy svých zaměstnanců do místa výkonu práce dopravními prostředky, které mají charakter hromadných dopravních prostředků,
 • možnost posoudit jako výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů úhrady zaměstnavatele-fyzické i právnické osoby za zaměstnance i výdaje vynaložené v souvislosti s jejich přechodným ubytováním v hromadných ubytovacích zařízeních maximálně však ve výši 3 500 Kč za jednoho zaměstnance za měsíc.

Mezi další důležité úpravy pro poplatníky FO patří:

 • zrušení osvobození úrokových příjmů z hypotéčních zástavních listů
 • návrh počítá s daňovou podporou pořízení registračních pokladen či jejich technického zhodnocení

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlašuje dotační programy pro rok 2006 v celkové předpokládané výši 1,992 mld. Kč. Programy jsou rozděleny do tří základních oblastí:

 • podpora cestovního ruchu,
 • podpora regionálního rozvoje,
 • podpora bydlení.

Výše dotací je v závislosti na programu a subjektu stanovena na maximální hranici pohybující se mezi 50 % – 85 % celkových nákladů akce; v některých případech až 100 % nákladů.

Na podporu cestovního ruchu se předpokládá vyčlenění prostředků ve výši 150 mil. Kč. Podpora je zaměřena na rozvoj lázeňství a budování doprovodné infrastruktury pro sportovně-rekreační aktivity.

Na podporu regionálního rozvoje se předpokládá vyčlenění prostředků ve výši 456 mil. Kč.

Na podporu bydlení budou vyčleněny prostředky ve výši 1 386 mil. Kč.

zpět na začátek

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda je nejnižší peněžité plnění, které je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnanci za vykonanou práci. V roce 2006 se minimální mzda zvýší dvakrát. Poprvé od 1. ledna 2006 o 6,6 %. Měsíčně by tak lidé, kteří pobírají minimální mzdu, měli dostávat místo současných 7 185 korun 7 660 Kč. Minimální hodinová mzda se zvyšuje ze 42,50 Kč na 45,20 Kč.

Druhé zvýšení – o 6,2 % – naplánovalo MPSV od 1. července 2006, kdy by měly zároveň nabýt účinnosti zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi, jejichž cílem je kromě sociální ochrany především motivovat lidi k práci. Měsíční minimální mzda by od tohoto data měla činit 8 135 Kč a hodinová minimální mzda pak 49,20 korun.

Podrobnější informace k minimální mzdě…

V souvislosti s tímto zvýšením minimální mzdy dochází také k úpravě minimálních mzdových tarifů, které budou stejně jako minimální mzda zvýšeny od 1. ledna 2006 a poté ještě jednou 1. července 2006.

Podrobnější informace k mzdovým tarifům…

zpět na začátek

Povinné ručení 2006

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) kryje riziko škod, které řidič způsobí jinému účastníkovi silničního provozu či dalším osobám. Toto pojištění je povinné pro každého motoristu. Kdo tuto povinnost zanedbá, tomu hrozí finanční postih ve výši 20 000 Kč a až jeden rok zákazu řízení.

 • Na pojistné je dobré myslet již při koupi vozu – Čím větší objem motoru, tím je pojistné vyšší.
 • Kdo nebourá, zaplatí na pojistném méně – Za každý rok trvání pojištění má motorista, který nezpůsobil žádnou nehodu, nárok na 5% slevu na pojistném. Maximální bonus, který může motorista na povinném ručení na příští rok získat, je 30 % procent. Naopak více proti základním cenám zaplatí řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu (tzv. malusy).
 • Nezkoumat jen sazby, ale i limity plnění – Nelze opomíjet limity pojistného plnění. Ze zákona činí minimálně 18 mil. Kč pro škody na majetku a 35 mil. Kč pro škody na zdraví.
 • Některé pojišťovny dělí sazby podle věku a místa – Některé pojišťovny používají také regionální a věkovou segmentaci.
 • Škody na vlastním autě se pojišťují zvlášť – Na škody, které si viník dopravní nehody způsobí při nehodě na svém vlastním automobilu, se povinné ručení nevztahuje. Stejně tak pojistka nekryje riziko krádeže motorového vozidla. Na tyto události je nutné si sjednat havarijní pojištění, které je již nepovinné.

Další doporučení a sazby pojistného…

zpět na začátek