Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

Informace – zprávy – výzvy

 

Snaha FVE o úpravu směrnice 36/2005/EC

V úterý 20. března se prezident FVE C. Buhot setkal s poslancem Evropského parlamentu panem C. Busoi.

Mr. Busoi je členem parlamentní komise pro záležitosti vnitřního trhu odpovědný za formulaci postoje EP k novému návrhu úpravy směrnice o uznávání profesních kvalifi kací. Z hlediska evropské veterinární profese je tato záležitost nanejvýš důležitá, první jednání komise se předpokládá na červenec tohoto roku a lhůta pro shromažďování připomínek končí v říjnu.

Pracovní skupina FVE se schází 18. dubna s cílem vytvořit návrhy změn pro členy Evropského parlamentu.

Welfare – skupinové ustájení prasnic

Jednání k implementaci směrnice na ochranu prasat proběhlo 19. března v Bruselu. Zástupci zúčastněných členských států shrnuli odhad současné situace: z jednotlivých členských států je zákaz individuálních kotců pro prasnice ve smyslu přijaté legislativy plně uplatňován ve 12 členských státech, v sedmi státech z 90 %, v pěti ze 70 % a chovy ve třech členských státech odpovídají požadavkům mezi 20–60 %. Neočekává se povinné označování vepřového masa pocházejícího z různých chovatelských podmínek členských států EU.

Evropská komise se nyní zaměří na účinná opatření, která by členským státům pomohla dosáhnout plného souladu s legislativou, tedy respekt zákazu některých druhů ustájení.

Evropská zpráva o antimikrobiální rezistenci zoonotických bakterií

Evropský úřad pro potraviny (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci nemocí (ECDC) publikovaly v pořadí druhou zprávu o antimikrobiálních rezistencích u zoonotických bakterií nebezpečných pro lidi, zvířata a potraviny. Zpráva je významným příspěvkem při současné snaze bránit nárůstu antimikrobiálních rezistencí na evropské úrovni.

FVE • Rue Defacqz 1 • 1000 Brussels • info@fve.org