Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

… letem veterinárním světem

  Časopis Zvěrokruh 6/2014
     Informace – zprávy – výzvy

 

EVROPSKÝ PARLAMENT HLASOVAL O ZDRAVÍ ZVÍŘAT A ÚŘEDNÍCH KONTROLÁCH

V průběhu svého plenárního zasedání 15. dubna hlasoval Evropský parlament o návrhu Evropské komise k legislativě týkající se zdraví zvířat a úředních kontrol.

Ačkoliv je hlasování v prvním čtení důležitým krokem, není krokem fi nálním. Návrh komise je také diskutován v Radě EU. Rozbor výsledků hlasování si vyžádá ještě nějaký čas, nicméně předběžné závěry lze shrnout:

Návrh zákona o zdraví zvířat MEZI JINÝM

• přijal definice veterinárního lékaře a úředního veterinárního lékaře (převzal defi nice FVE)

• přijal ustanovení o nutnosti pravidelných kontrol zdraví zvířat (na rozdíl od návrhu komise ovšem umožnil provádět tyto kontroly ne pouze veterinárními lékaři, ale i jinými odborně způsobilými osobami)

• podtrhl potřebu řešení antibiotických rezistencí (včetně záznamů a hlášení o používání antimikrobiálních látek) . potvrdil zvířata jako cítící bytosti, jejichž welfare musí být respektováno

• potvrdil potřebu zapojení všech účastníků při tvorbě sekundární národní legislativy

• odhlasoval možnost pro včelaře vyvíjet v oblasti své činnosti aktivity, které jsou jinak považovány za veterinární činnost ve smyslu národní legislativy

Návrh zákona o úředních veterinárních kontrolách MEZI JINÝM

• vymezuje role a úkoly úředního veterináře ve vztahu k provozovatelům a spotřebitelům

• definuje úřední asistenty, kteří musí být schváleni kompetentní autoritou a pracovat pod odpovědností úředního veterináře

• vyjasňuje působnost pohraničních veterinárních stanic

• rozšiřuje působnost úředních kontrol o verifi kaci souladu s požadavky na welfare, stanovenými na základě měřitelných kritérií

• stanovuje, že kompetentní autorita musí provádět úřední kontroly pravidelně, na základě evaluace rizik a uznává soukromé způsoby kontroly kvality, certifi kované a auditované certifi kační autoritou

• přijímá zásadu, že: „personál provádějící úřední kontroly musí být zaměstnán kompetentní autoritou nebo nezávislou třetí stranou, na kterou může kompetentní autorita delegovat svoje pravomoci

FVE • Av. Terveuren 12 • 1040 Brussels • info@fve.org