Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Máme se bát veterinárních asistentů?

Máme se bát veterinárních asistentů?

Má odpověď v současné době musí znít ANO. Obava je jediná. V současné době existuje pouze v platném zákoně č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon) zmínka o veterinárních asistentech jako o pracovnících vykonávající činnost pod dozorem a vedením úředního veterinárního lékaře.

V soudním vakuu

Děsím se toho okamžiku, kdy brány Alma mater opustí jednoho krásného dne 36 sebevědomých absolventů fakulty bakalářského studijního programu (dále jen BSP) a ocitnou se v tzv. právním vakuu. Co vlastně budou smět vykonávat, jakým zákonem se bude řídit jejich činnost, kdo je bude evidovat, dohlížet nad jejich činností? Mám hrůzu z toho okamžiku, kdy si jeden ze sebevědomých BSP bude svoji činnost vysvětlovat po svém. Když vlastně bude umět zavést i.v. kanylu a aplikovat injekčně léčebné preparáty, to by vlastně mohl vakcinovat naše pacienty, předepisovat, ale i prodávat některé léky, ke kterým si distribuční cestu v současném tržním prostředí najde. Pak nám nezbude nic jiného, než tohoto tzv. polokolegu zažalovat a rozhodnutí soudu bude jednoduché. Drahý polokolega vlastně neporušuje žádný zákon, neboť naše soudy nemají v ruce žádný zákon, který by činnost absolventů BSP:

  1. povoloval
  2. reguloval
  3. zakazoval a provinění trestal výchovnou pokutou, případně zákazem výkonu určité činnosti.

Krycí nátěr čerta zaplaší

Zářným příkladem je jeden kolega, který, ač byl vyloučen z řad KVL ČR, vykonává nadále činnost praktického veterinárního lékaře a největší ostudou je i ten fakt, že Státní veterinární správa mu vydala povolení k čipování psů. Představenstvo KVL ČR se tímto kolegou zabývala, ale veškerá podání na místně příslušné orgány činné v trestním řízení byla negativní. Tak kolega dále úspěšně nekale konkuruje a je živoucím důkazem nedokonalosti našeho právního a kolegiálního systému.

Z tohoto faktu a z osobní neblahé zkušenosti s činností našich soudů a dvouletým působením v představenstvu KVL ČR se musím obávat absolventů BSP. Vzpomeňme si na doby v letech privatizace státní veterinární služby, jak bylo složité zregulovat činnost veterinárních techniků, zlegalizovat činnost některých absolventů fakulty veterinární hygieny a ekologie. Určitě mnoho z nás si myslí, že maluji čerta na zdi. Ale vždy je lepší tohoto čerta namalovat a rychle objevit dostatečně silný krycí nátěr, který tohoto čerta zaplaší.

Požadavky na mou sílu

Proto by se legislativní komise KVL ČR měla tímto problémem zabývat prioritně a zcela jasně formulovat a určit poslání absolventů BSP a jejich činnost prosadit do novelizace zákona o veterinární péči, který bude podléhat neustálým změnám, jejichž smyslem by mělo být zcela jasná činnost všech zúčastněných osob v oblasti veterinární péče.

Ve světle vzniku BSP, by bylo vhodné, aby KVL ČR se aktivně účastnila tvorby sylabů nejen absolventů BSP, ale i absolventů středních veterinárních škol, neboť soukromá veterinární sféra by měla být největším potencionálním zaměstnavatelem absolventů tohoto studia. Jinak je to mrhání našimi penězi, neboť z peněz našich daní je dotováno i ministerstvo školství. Bylo by smutné, aby sylaby tvořili pouze pracovníci ministerstva školství bez zcela jasných požadavků potencionálních zaměstnavatelů a těmi jsem my všichni. Proto si dovoluji jako prostý veterinární lékař mít tyto požadavky na svoji pomocnou sílu a je mi naštěstí jedno, čeho bude absolvent:

Základní znalosti účetnictví (vědět, jak vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi, jak zaevidovat veškeré daňové i nedaňové doklady pro potřeby daňových poradců).

Základní znalosti kalkulace cen úkonů, léčiv.

Základní znalosti výpočetní techniky (práce s veterinárními programy, programy distribučních firem a jinými např. z kuchyňky firmy “Microsoft Office” – Word, Ecel, Outlook, práce s internetem).

Znalosti profesní etiky a základní znalosti veterinární legislativy.

Příjem pacienta – záznam anamnézy, základní klinické vyšetření.

Praktické zkušenosti odběru biologického materiálu při respektování nejnovějších poznatků veterinární medicíny, následná evidence výsledků laboratorního vyšetření.

Praktické zkušenosti při bezpečné fixaci pacienta.

Praktické zkušenosti s infuzní terapií v průběhu všech veterinárních činností (např. operační zákroky, urgentní zákroky, onkologické protokoly atd.) a následnou evidencí.

Praktické zkušenosti při anesteziích všeho druhu a jejich následnou dokumentací.

Vedení veterinární lékárny a následnou dokumentací.

Základní znalosti v oblasti veterinární dokumentace – příprava veterinárních osvědčení před podpisem, vedení stájových deníků a všech dokumentů požadovaných od dozorujících orgánů – KVS, odbor životního prostředí, finanční úřad OSSZ, zdravotních pojišťoven, statistického úřadu.

Základní a praktické zkušenosti s činností diagnostických přístrojů všeho druhu.

Základní a praktické zkušenosti při činnosti na operačním sále (od přípravy instrumentaria až po vytření podlahy po ukončené operaci v souladu s respektovanými sanitačními řády).

Základní a praktické zkušenosti při činnosti jednotky intenzivní péče a hospitalizace pacientů všech živočišných druhů.

Byl bych velice poctěn, když by má slova byla vyslyšena u všech kompetentních osob a stala se inspirací k jejich smysluplné činnosti.

MVDr. Leoš Grejcar
(mezititulky redakce)