Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Materiály k XIX. sněmu KVL

Z ČINNOSTI KOMORY

Zpráva prezidenta pro sněm

MVDr. Ondřej Rychlík

MVDr. Ondřej Rychlík, prezident

 

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

poprvé ve funkci prezidenta před vás předstupuji, abych se zodpovídal za sebe i za představenstvo. Podrobnější informace z činnosti představenstva by měly být zpracovány ve zprávách jednotlivých komisí a tato zpráva by měla být jakýmsi spojovacím a zastřešujícím souhrnem a samozřejmě i osobním vyjádřením z mé strany. Díky pozvolnému přesunu termínů konání sněmů z podzimu na jaro je letošní, již XIX. sněm pořádán pouhých osm měsíců od konání sněmu loňského. Od XVIII. sněmu v Táboře se sešlo představenstvo celkem čtyřikrát a ještě dvakrát se tak stane, avšak vzhledem k termínu uzávěrky časopisu nemohou být závěry ze zasedání publikovány v našem Zvěrokruhu do sněmu.

Za uplynulých osm měsíců se z mého pohledu nic revolučního nestalo, respektive nijak se nezměnily trendy vývoje. Všechny komise pracovaly, byť v pozměněném složení, v kontinuitě představenstva minulého nejméně stejně dobře, či lépe. Vliv výrazného omlazení zejména VK a ZK po posledních volbách můžete již hodnotit u prvně jmenované sami. Sám jsem se zúčastnil jako posluchač semináře, který se týkal problematiky exotických ptáků a plazů a jen letmý pohled na zcela přeplněnou posluchárnu byl jasnou v izitkou organizátorů. Sami hodnotíte i práci RR, ze které zbyl z minulého volebního období pouze předseda.

Byl jsem příjemně překvapen výsledky hodnocení časopisu v anketě na našem webu. Mimochodem, sama možnost anket je nová. Z mého pohledu byla poslední jednání představenstva mnohem méně konfrontační, vymizelo jakési „blokové“ hlasování, diskuse jsou věcnější a rozpory bývají nejčastěji technického či parametrického charakteru.

Dovolte mně, vážené kolegyně a kolegové, abych zde jen stručně načrtl již výše zmíněné „neměnné trendy“ a pokusil se dát je do kontextu činnosti představenstva:

Stále se „rozevírají nůžky“ mezi „velkozvířetníky a „malozvířetníky“. Prohlubuje se spontánní specializace, neoficiální, neorganizovaná, neboť vývoj medicíny jde rychle dopředu a množství poznatků roste nelineárně. Standardy se zvyšují. Zejména v malých praxích, které ekonomicky stojí na zcela volném trhu, bez ingerence státu, je rozvoj medicíny velmi patrný. Již dnes jsou naši veterinární lékaři schopni provádět u zvířat diagnostické a terapeutické zákroky, o kterých si leckde na světě mohou i v humánní medicíně lidé nechat jenom zdát. Předpokládám, že v blízké budoucnosti se tento trend nebude měnit a spontánní specializace povede ke korporatizaci praxí. Očekávám, že tento trend se přenese i do praxí velkých. VK pokračuje v organizování seminářů, které nemají ambice být přehlídkou nejnovějších vědeckých informací a postupů, ale mají být praktickým přínosem pro zájemce, pomocníkem v opakování a veskrze př ínosné pro všechny zúčastněné. Myslím, že se věc se střídavým úspěchem daří.

Standardní agenda ZK je vedena velmi profesionálně. Aktivní bilaterální kontakty se sesterskými komorami, zejména slovenskou, ale i polskou, rakouskou, maďarskou či slovinskou vedly k uspořádání setkání presidentů těchto komor, k teré by s e mělo uskutečnit zanedlouho ve Viszegrádu. Aktivní je naše komora i v organizacích mezinárodních: v Evropské veterinární federaci, v Unii praktických veterinářů a ve Světové veterinární asociaci. K aktivnímu udržování kontaktů a podílením se na agendě zmiňovaných institucí navíc přibyl velký úkol organizace Světového veterinárního kongresu v Praze v roce 2013. Domnívám se, že zejména díky práci ZK na nás ze zahraničí pohlížejí jako na veterinárně standardní evropskou zemi a komora je brána jako přirozený partner a respektovaná organizace.

LK se věnovala prioritně úkolům, které vyplynuly z minulého sněmu, zejména v oblasti budoucích voleb. Její praktický výstup máte možnost zde posoudit. Stálá agenda je však mnohem širší. LK pozvolna připravuje novelu zákona o KVL. Nemáme v současné době ambice snažit se prosadit projednávání novely ZOKVL na půdě parlamentu, LK však chce být připravena a mít vlastní zpracované představy potřebných změn případě, že by kdokoliv zákon otevřel. Trvalý monitoring legislativního procesu a připomínkování zákonů, vyhlášek a nařízení je velmi důležitou agendou LK. Jak široká oblast legislativy veterinárního lékaře ovlivňuje, máte možnost vidět na našem webu. Pouhý výčet všech obecně závazných právních předpisů, které tak či onak ovlivňují práci veterinárního lékaře, je praktickou ukázkou cyničnosti sousloví „neznalost zákona neomlouvá“. Nevěřím, že sami zákonodárci a tvůrci podzákonných norem jsou si s to uvědomit, jak složité prostředí pro veterinární lékaře svou činností vytváří.

Zcela standardní a kontinuální byla i agenda EK. Letošní, vám předkládaný rozpočet je opět přebytkový. K této věci jsem v minulých letech obsáhle diskutoval na sněmech i mimo a nechci věcně polemizovat s daným stavem ve vlastní zprávě. EK se i přes fakt, že „zdroje tu jsou“, chová velmi konzervativně v tom nejlepším slova smyslu, a kdyby obdobnou rozpočtovou kázeň dodržovaly všechny možné komise, neměly by noviny v této zemi o čem psát.

V souvislosti s ekonomikou a legislativou si dovolím malé odbočení. Hlavní náplní diskusí LK v minulém volebním období byly připravované změny v zákoně o léku. Komora rozhodně nepodporovala jakékoliv rozvolnění systému distribuce léčiv a nemá nejmenší důvod své stanovisko měnit ani teď. Přesto k jistému rozvolnění došlo. Někteří chovatelé, respektive hlasy, které se chovateli zaštiťují, se domnívali, že na obchodě s veterinárními léčivy vydělají slušné peníze. Myslím, že trochu přecenili své schopnosti a hlavně možnosti. Jednak ochota platit někomu, koho de facto vlastním, je obecně ještě menší než platit subjektu cizímu, ale hlavně se zapomnělo na fakt, že veterinární lékař je ve velkých praxích nejen důležitou službou, a le i v ýznamným ekonomickým faktorem. Mnozí kolegové drží pohledávky za chovateli v řádech milionů korun, v součtu se bude jednat o miliardy. Tento fakt nebude zanedbatelný ani v rámci makropohledu na celý sektor. Je pouze na nás, abychom trpělivě chovatelům vysvětlovali, že veterinární lékař není žádný parazit, který se chce jen tak obohatit na účet chovatele, ale důležitý partner. Nikoli jednorázový, ale trvalý a přirozený!

Z MK je nejpatrnější výstup časopis Zvěrokruh, o kterém jsem se již zmínil výše. Utěšeně také narůstá sledovanost webových stránek a myslím, že nastal čas již zúročit tento fakt komerčně a přijmout na web zájemce o inzerci. Tak jako v časopise, i na webu se uplatní práce PR agentury. Činnost agentury je těžko měřitelná, vytváření pozitivního obrazu komory je věc, na kterou bychom rozhodně neměli rezignovat, naopak, budu se snažit, aby se komora veřejnosti otevírala víc.

Větší otevřenost a hlubší informovanost veřejnosti pokládám za pozitivní, má však i své negativní dopady. Veřejnost se na komoru obrací častěji, často také ve věcech, které nám nepřísluší, nejviditelněji však působí množství stížností, které řeší RK a často také ČR. Uvědomuji si, že přístupy ke stížnostem, postupy v jejich řešení a výstupy z RK, jakož i výroky ČR mají na veřejnost větší vliv než jakákoliv jiná činnost komory. Bude-li však trend výrazného nárůstu stížností pokračovat, bude potřeba zvážit, jak celý systém řešení zracionalizovat, aby byl rozumně ufinancovatelný a personálně zvládnutelný.

Na závěr se ještě zmíním o několika jednot livostech, které pokládám v činnosti představenstva za důležité: SVS ČR byla přesvědčena a poněkud upravila „prohlížitelskou vyhlášku“. Byla odmítnuta nabídka na odkoupení domu na Palackého třídě v Brně od Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity. Za velmi podstatné a do budoucnosti přínosné pokládám rozhodnutí představenstva ukončit letitý probíhající soudní spor s fi rmou Sano. Byla obnovena jednání s vedením VFU Brno o vykonávání pregraduálních praxí studentů. Ve spolupráci s ÚSKVBL a spol. s r. o. Prion byl opět vydán Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků. Na rozdíl o minulých edic však obsahuje všechny registrované veterinární léčivé přípravky k datu 01. 01. 2010, nikoliv pouze ty, za které výrobci či dovozci za zveřejnění zaplatili.

Vážené kolegyně a kolegové, pokud jste s výsledky práce představenstva srozuměni, či dokonce spokojeni, je to zásluha představenstva, respektive jeho jednotlivých členů. Jste-li nespokojeni, je to moje vina a pokud ne, tak já ji samozřejmě přebírám. U kolektivního orgánu to nemůže být jinak.

 
MVDr. Ondřej Rychlík,
prezident


————————————————————————————————————————–


Zpráva revizní komise

za období od 1. 7. 2009 do 31. 3. 2010

MVDr. Marie Vranková, předsedkyně RK KVL

 

Revizní komise pracovala v tomto období převážně pod vedením nové předsedkyně MVDr. Marie Vrankové. Náplní činnosti RK v tomto období bylo zejména řešení stížností na činnost veterinárních lékařů a rovněž stížností na práci některých orgánů KVL.

Stížnosti na veterinární lékaře

Za jmenované období RK řešila 67 stížností. Pokračuje trend nárůstu stížností spíše právního charakteru, tedy podezření na formální porušení zákonů a vnitřních předpisů spíše než podezření na odborná pochybení. Právní charakter mělo 12 stížností, etický aspekt převažoval v pěti stížnostech. Celkem 18 stížností bylo postoupeno čestné radě. Ze stížností jednoznačně vyplývá důraz na etiku a schopnost komunikace s klientem, neboť ve většině případů, kdy RK neprokázala pochybení veterinárního lékaře, by bylo možné stížnosti zabránit vhodnou komunikací a zevrubným a trpělivým vysvětlením problému chovateli.

Naprostá většina stížností na odborné pochybení se týkala medicíny malých zvířat (celkem 31), z toho 18 souviselo s chirurgickými výkony, 15 bylo z oblasti interní medicíny a tři z gynekologie a porodnictví. Čtyři případy se týkaly exotů (plazi a malí savci) a v jednom případě šlo o iatrogenní poškození koně.

Určitou zajímavostí je, že RK byla nucena patrně poprvé v historii KVL si vyžádat 2 expertní posudky ze zahraničí, neboť experti v daném oboru, pracující na území České republiky, odmítli posudky vypracovat, většinou z důvodu podjatosti.

Stále přetrvávají pochybení veterinárních lékařů při vystavování petpasů. Veterinární lékaři buď pasy nezanášejí do registru, nebo je nesprávně vyplňují. Minulá revizní komise poskytla veterinárním lékařům čas na seznámení se s problematikou, a proto řešila prozatím tyto nedostatky upomínáním provinivších se kolegů. Tato benevolence ovšem nemohla přetrvávat nekonečně dlouho, proto nyní RK předává tato pochybení k řešení čestné radě.

Stálým problémem je bohužel neetické jednání veterinárních lékařů mezi sebou. Kolegové si bohužel často neuvědomují, že negativní komentáře na práci kolegy jsou ve svém důsledku kontraproduktivní a poškozují celý veterinární stav. Chovatelská veřejnost, jíž je nevhodnými komentáři veterinářů podsouváno povědomí, že veterinární lékaři ve svých řadách tolerují diletanty a neumětely, je poté méně citlivá na situace, kdy veterinární péči nelegálně provádějí laici.

Zajímavým fenoménem je markantní nárůst počtu stížností podaných po delší době, i po více než 1 roce po sporné události, což je promlčecí lhůta pro podání žaloby k Čestné radě. RK tak byla nucena 2 stížnosti bez prošetření odložit a další 3 stížnosti byly řešeny řádově ve dnech před koncem promlčecí lhůty.

Ostatní

Revizní komise se stále setkává se stížnostmi veterinárních lékařů na nelegální výkon veterinární péče osobami bez příslušného vzdělání a oprávnění. Nejčastěji jde o veterinární techniky, veterinární lékaře bez licence KVL a někdy i samotné chovatele. Tyto případy předává k řešení kompetentním státním orgánům (zejména místně příslušné KVS) a v součinnosti s nimi sbírá podklady a důkazy k řešení. Vyzýváme proto kolegy, aby všechny poznatky a důkazy o takové činnosti (zejména kopie očkovacích průkazů, dodacích listů se soupiskami dodávek léčiv apod….) ve svém okolí shromažďovali a předávali na KVL.

Revizní komise se zabývala i stížností na volební komisi, z důvodu podezření na neregulérní průběh voleb do orgánů KVL. K případu si nechala RK zpracovat několik právních analýz nejen od právníků pracujících pro KVL, ale i z univerzitního pracoviště: Právnické fakulty MU Brno.

Stížnost na volební komisi byla právním rozborem vyloučena z důvodu nepříslušnosti této agendy revizní komisi. Revizní komise se většinově usnesla na názoru, že není v její pravomoci jakkoli revidovat výsledky voleb, neboť konečné pravomoci v oblasti voleb do orgánů KVL má pouze sněm KVL, eventuálně je možné v zákonné lhůtě nechat celý proces voleb přezkoumat soudně.

Nicméně v průběhu řešení těchto stížností revizní komise odhalila některé nedostatky v práci volební komise i ukotvení procesu voleb ve vnitřních předpisech a doporučuje legislativní komisi, aby této problematice věnovala náležitou pozornost a připravila nápravu nejasností ve volebním řádu.

Práci revizní komise v tomto období v mnohém ztěžuje skutečnost, že na jejích jednáních není fyzicky přítomen právník. RK v této věci jednala s prezidentem KVL a požaduje, aby byla přítomnost právníka na jednáních RK zajištěna.

Doporučení revizní komise pro další období:

Stále přetrvává priorita sledování a řešení případů, kdy dochází k výkonu praktické veterinární činnosti nečleny KVL, a to zejména laickými osobami bez vysokoškolského vzdělání v oboru veterinární medicíny.

Doporučujeme uspořádat seminář zaměřený na legislativní otázky, a to zejména v souvislosti s nárůstem počtu stížností požadujících náhradu škody, které mohou vyústit až v občanskoprávní spor, a v souvislosti s registrací pet pasů. Zde by mohli být členové RK seznámeni s legislativními podklady řešícími cestování se zvířaty a proškolit se v registraci pasů v systému.

Trvá doporučení revizní komise legislativní komisi zvážit a projednat možnost udělování alternativních disciplinárních opatření: například povinnosti absolvovat školení ohledně komunikace s klienty a etického přístupu, nebo odbornou stáž na vybraném pracovišti, eventuálně přezkoušení z odborných kompetencí. Disciplinární opatření tohoto typu jsou často chovateli ve svých stížnostech požadovány a nepochybně by byly v mnoha případech účinnější, a měly by pozitivnější praktický dopad než dosavadní formální disciplinární opatření.

Práci revizní komise by usnadnila přítomnost právníka na jejích zasedáních, a to i vzhledem k nárůstu počtu stížností s výrazným právním aspektem. Současnou praxi, kdy právník není pohotově fyzicky dostupný, pokládáme za nepružnou a nevyhovující.

 
Brno 9. 4. 2010
za revizní komisi zpracovala
MVDr. Veronika Grymová,
místopředsedkyně RK KVL ČR


————————————————————————————————————————–


Zpráva čestné rady Komory veterinárních lékařů pro XIX. sněm KVL

MVDr. Zdeněk Andreas

 

Čestná rada KVL ČR vzešlá z volebního sněmu 12. 09. 2009 v Táboře pracovala v době od 30. 09. 2009 do 27. 03. 2010 v následujícím složení:

MVDr. Andreas Zdeněk – předseda
MVDr. Frkal Vojtěch – místopředseda.
Členové – prof. MVDr. Knotek Zdeněk, CSc., MVDr. Mazoch Michael, MVDr. Picmausová Dagmar, MVDr. Piskovská Jana, MVDr. Pohanka Zdeněk, MVDr. Vencl Štěpán, MVDr. Vokřálová Marie.

Čestná rada zasedala v tomto období 6 x, a to v termínech: 30. 09. 2009, 31. 10. 2009, 28. 11. 2009, 19. 12. 2009, 30. 01. 2010, 27. 03. 2010.

Během těchto jednání rozhodovala čestná rada KVL ČR případy, předané revizní komisí, takto:

Revizní komise za toto období předala čestné radě 17 stížností.

Písemné napomenutí bylo uděleno: 7x
Zproštění obvinění bylo uděleno: 4x
Pokuta ve výši 5000 Kč byla udělena: 3x

Tři stížnosti jsou přichystané ke zpracování žalob a budou předběžně projednány na zasedání 27. 03. 2010.

V jednom případě požadovala čestná rada dodání konkrétnější dokumentace ke stížnosti.

Ve dvou případech vrátila čestná rada revizní komisi stížnosti k přepracování žaloby a druhou stížnost předala k projednání představenstvu.

V jednom případě si čestná rada vyžádala zpracování odborného posudku ve věci doplnění nejasností v oblasti pracovněprávního vztahu.

Ve spektru projednávaných případů převažují konfl ikty na úrovni kolegiálních vztahů, dále nezvládnutá komunikace s klientem a jako poslední vysloveně odborná pochybení.

 
Telč dne 10. 03. 2010
MVDr. Zdeněk Andreas

————————————————————————————————————————–

Zpráva EK pro sněm

MVDr. Radomír Mráček, předseda EK

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás pozdravit a předložit pár faktů včetně těch ekonomických. Po volbách, které jsme potvrdili na sněmu v Táboře v září 2009, pokračuje EK ve složení dr. Radomír Mráček, dr. Renata Hlavová a dr. Pavel Raška. Kolega dr. Karel Daniel se do ekonomické komise nepřihlásil a je nově členem redakční rady. Tam jsou jeho služby v dané chvíl i potřebnější. Účetní Komory je stále Ing. Eva Tomanová.

Sněm, který nás čeká v květnu tohoto roku, bude schvalovat účetní závěrku za rok 2009 a rozpočet na rok 2011.

Rozpočet za rok 2009 při příjmech 11 595 000 Kč a výdajích 10 660 000 Kč skončil přebytkem 935 000 Kč.

Pokud se podíváme na jednotlivé kapitoly rozpočtu za rok 2009, vyšší výdaje mělo představenstvo, revizní komise, čes t ná rada, ekonomická komise, zahraniční komise, mediální komise, dále kapitola péče o členskou základnu, sněm, volby a bankovní a soudní poplatky.

Zvýšení výdajů pro členskou základnu není důvod řešit jako problém, neboť se podle mého názoru jedná o účelně vynaložené prostředky rozšířením servisu řadovým členům. Stejně tak přečerpání kapitol o 15 % je způsobeno navýšením hodinové sazby za náhradu času vynaloženého výkonem funkcí v orgánech ze 150 Kč na 250 Kč hrubého, které začalo platit od října 2009 a nemohlo být tedy zaneseno do plánu.

Za povšimnutí však stojí výrazně vyšší výdaje u revizní komise 119 % a čestné rady 190 %. To, že revizní komise má o 71 % menší výdaje než čestná rada, není tak důležité, protože v absolutních číslech má revizní komise v ýdaje 393 000 Kč a čest ná rada 379 000 Kč. V případě čestné rady šlo o špatné plánování na rok 2009. V porovnání s rokem 2007 jde o nárůst u revizní komise o 97 % a 125 % u čestné rady.

Zdůvodnění je možné hledat v nárůstu počtu stížností, ale je nutné se vážně zamyslet, proč bychom měli s ledovým klidem navyšovat f inanční prostředky do těchto kapitol rozpočtu. Budeme-li takto pokračovat, tak v roce 2010, při stávající vyšší hodinové sazbě, nebude stačit na výdaje revizní komise naplánovaných 550 000 Kč a u čestné rady naplánovaných 450 000 Kč.

Kapitoly prezident a viceprezident, legislativní komise, vzdělávací komise, právní služby, okresy i sekretariát vykazovaly nižší čerpání, než měly plánováno. Pomalu se přestáváme soudit a řadu běžných právních záležitostí řeší Mgr. Rexa – vedoucí sekretariátu.

Do výnosů jsme vedle zisku z prodeje PP (petpasportů) zařadili položku ZISK z EVIDENCE PP. Za rok 2009 činil 102 000 Kč.

Po letech problémů s firmou H-soft, přešlapování na místě a ztrát je to konečně krok vpřed.

Závěrem bych chtěl poděkov at k ončícímu prezidentovi ve funkci Karlu Danielovi a nově zvolenému prezidentovi Ondřeji Rychlíkovi za dodržování rozpočtové kázně v roce 2009 a za konst rukt ivní řešení kauzy SANO. Dík patří taktéž dr. Hlavové R., dr. Raškovi P. a Ing. Tomanové E. za vzornou spolupráci.

Případné dotazy Vám zodpovím na XIX.sněmu KVL, který se koná 15. května 2010 v Darovanském Dvoře.

Součást í zpráv y EK je čerpání rozpočtu 2009 a plán rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet na rok 2009 – čerpání k 31.12.2009
    plán 2009 (tis.Kč) cest. NC čerpání (tis.Kč) %
prezident a cestovné+NC 290 108 102 210 72
viceprezident mobilní telefon 100     98 98
  reprezentace 10     12 120
  drobné výdaje 0     0 0
  celkem 400     320 80
             
  cestovné+NC 350 293 246 539 154
představenstvo občerstvení 20     38 190
  komise mimořádné 10     0 0
  mobil.tel. 260     248 95
  porada předsedů 40     39 98
  celkem 680     864 127
             
  cestovné+NC 270 101 243 344 127
Revizní komise občerstvení 10     10 100
  mobil.tel. 0     5  
  expertízy 50     34 68
  drobné výdaje 0     0 0
  celkem 330     393 119
             
  cestovné+NC 190 121 228 349 184
Čestná rada občerstvení 10     10 100
  mobil.tel. 0     19  
  drobné výdaje 0     1  
  celkem 200     379 190
             
  cestovné+NC 60 32 38 70 117
Ekonom.komise drobné výdaje 0     0  
  celkem 60     70 117
             
  příspěvky 350     424 121
Zahraniční cest.tuzemské 60 3 7 10 17
komise cest.zahraniční 410 325 175 500 122
  zahr.návštěvy zde 80     4 5
  drobné výdaje 0     0 0
  celkem 900     938 104
             
  cestovné+NC 60 28 30 58 97
Legislat.komise expertízy 0     0  
  drobné výdaje 0     7  
  výdaje Ing. Burda 20     11 55
  celkem 80     76 95
             
  cestovné+NC 85 46 29 75 88
Vzdělávací semináře-rezerva 100     310 310
komise specializace 0     13 0
  odměna expert.skup. 15     0 0
  drobné výdaje 0     7 0
výnosy semináře 0     -251 0
  celkem 200     154 77
             
  cestovné 200 110 41 151 76
Mediální přípr.práce+korektury 100     66 66
komise redaktorské práce 100     138 138
  honoráře 60     83 138
  celkem RR 460     438 95
  výdaje na PR 500     588 118
  stránky WWW 90     139 154
  drobné výdaje 10     74 740
  celkem 1 060     1 239 117
                           
Péče o čl. péče o členy 120     256 213
základnu zájmové aktivity členů 100     97 97
  soc.výpomoc 100     179 179
  celkem 320     532 166
             
  běžné 150     120 80
Právní mimořádné 0     0 0
služby celkem 150     120 80
             
Přímé daně (zálohy)   500     784 157
             
Okresy   1000     908 91
                                         
  režie provozní 120     102 85
sekretariát DM / do 3tis/ 40     18 45
  poštovné 60     70 117
  servis KT+SW 40     68 170
  cestovné 50     25 50
  Telefonica O2 30     18 60
  mobilní telefon 80     35 44
  ostatní 50     25 50
  mzdy hrubé 1 500     1 538 103
  zákonné soc.nákl. 600     599 100
  pojištění majetku 20     18 90
  nájemné, energie 200     153 77
  školení personálu 10     12 120
  celkem 2 800     2 681 96
             
investice do počítač.sítě (reg.PP-3.část) 0     143 0
sněm 350     532 152
audit 25     24 96
volby 50     106 212
bankovní poplatky a soudní popl.   100     194 194
reklama a propagace   0     81 0
daňové poradenství 0     10 0
mimořádné výdaje   0     112 0
             
CELKEM   9 205     10 660 116
             
Výnosy příspěvky 10 002 10 420 0
  reklama 0 100 0
  úroky 100 451 0
  databáze 0 0