Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Měli eminentní zájem o terapii

  SOUDNIČKA

Věc: Stížnost pro zanedbání péče

Dne 21. prosince jsme, vzhledem k projevujícím se známkám nachlazení (kašel, rýma) jedné z našich domácích koček, navštívili ordinaci MVDr. Špaténkové. Současně jsme požádali o vyšetření druhé kočky, u které jsme předpokládali možnost přenesení infekce a vzhledem k vyššímu věku se obávali komplikací. MVDr. Špaténková shledala tuto kočku v dobrém stavu a preventivně aplikovala jednu dávku injekčního antibiotika Synulox a předepsala orální podávání 1/4 tablety Synuloxu na den. V průběhu několika dnů skutečně došlo u této kočky k projevu infekce, přestala přijímat krmivo a začala kašlat a mít rýmu. V té době ještě pila a močila. 25. prosince jsme telefonicky kontaktovali MVDr. Špaténkovou a informovali jí o zhoršujícím se zdravotním stavu kočky. MVDr. Špaténková považovala vývoj onemocnění za obvyklý s tím, že pouze doporučila změnu tekutin. 27. prosince jsme opět navštívili ordinaci, kde byla kočce aplikována další injekce antibiotik a přidána výživa. Bylo doporučeno zajistit teplo a napařování. Kočka objednána na kontrolu následující den. Následující den byla změřena teplota 35,9 °C, což doktorka komentovala slovy „zatím netopí“, aplikována další injekce antibiotik a jinak nic ani diagnóza nezměněna. Přes viditelně se zhoršující stav MVDr. Špaténková neprovedla ani nedoporučila provést laboratorní vyšetření, a to i přesto, že viděla náš eminentní zájem o terapii. Kontrola kočky objednána opět na následující den. Vzhledem k vysílení zvířete jsme v průběhu 28. prosince začali pochybovat o správnosti stanovení diagnózy (prohloubila se sinusitida, kočka nežere, protože ztratila vlivem rýmy čich) a rozhodli jsme se pro vyšetření a terapii na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno.

 

Zde byla provedena vyšetření (viz příloha), stanovena akutní bronchitida, pneumonie a zejména renální selhávání. Při převzetí kočky k hospitalizaci jsme byli dotázáni, proč jsme nevyhledali lékařskou pomoc dříve. Naše sdělení, že kočka byla v péči soukromé lékařky déle než týden, která pacientku téměř denně viděla, snad změnilo pohled ošetřujícího lékaře na nás. Bohužel jsme o profesionální úrovni MVDr. Špaténkové začali pochybovat příliš pozdě. Další průběh je patrný z přiložené zprávy.

Na základě těchto skutečností si dovolujeme vyjádřit hlubokou nespokojenost nad úrovní klinické praxe MVDr. Špaténkové.

Pochopitelně chápeme, že nedisponuje vybavením a možnostmi kliniky, ale předpokládali bychom, že pokud lékař vidí zájem majitele o léčbu zvířete, kriticky zhodnotí své schopnosti a možnosti a doporučí terapii na specializovaném pracovišti. Situace je o to smutnější, že veterinární škola je od našeho města nedaleko a tedy možnost kvalifikované péče byla docela lehce dosažitelná.

Neodvažujeme se posoudit, jednalo-li se o závažné diagnostické a terapeutické nedostatky (jako např. špatně stanovené dávkování antibiotik) nebo šlo-li o hrubé porušení etiky lékaře vzhledem k možnosti ztráty honoráře. Ať už byl důvod jakýkoliv, odezva z naší strany bude taková, že před ordinací MVDr. Špaténkové budeme všechny chovatele varovat.

Prosíme o stanovisko Komory veterinárních lékařů.

Výňatek ze zprávy

o zdravotním stavu pacienta z Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. Hospitalizovaná kočka (evropská, pohlaví samičí, 14 roků, kastrovaná, číslo klinického protokolu) p. Miroslava Varovného s následující anamnézou. Od 23. 12. nepřijímá krmivo, dva dny nepije a nemočí, je apatická, stav se progresivně zhoršuje.

Klinickým vyšetřením při příjmu bylo zjištěno: T – 35,9 °C, P – 180, D – 40. Výživný stav méně dobrý, chování výrazně apatické, celková slabost, spojivky a sliznice bledé, CRT5 s, enoftalmus, dyspnoe, mízní uzliny nezvětšené, břicho nebolestivé, palpačně bez patologického nálezu, močový měchýř prázdný. Respirační aparát: zesílené vezikulární dýchání. Kardiovaskulární aparát: tachykardie, nitkovitý puls. Laboratorní vyšetření: hemoglobin – 121 g/l, hematokrit 0,4 1/l, erytrocyty – 7,6 x 1012/l, leukocyty – 55,1 x 109/l. Diferenciální rozpočet: tyčky 2.755 (5 %), segmenty 51.243 (93 %), lymfocyty 1.102 (2 %). Toxické změny u tyček a segmentů. Biochemický profil: celková bílkovina – 98,2 g/l, albumin – 37,2 g/l, glukóza 25,96 mmol/l, kreatinin 550,6 umol/l, močovina 62,14 mmol/l, celkový bilirubin 25 umol/l, ALP 0,51 ukat/l, ALT 3,9 ukat/l, AST 1,4 ukat/l, GMT 0,11 ukat/l, sodík 140 mmol/l, draslík 7,35 mmoI/l, vápník 1,72 mmoI/I.

Na základě změn v hematologickém a biochemickém profilu byla diagnóza stanovena jako akutní renální selhání.

U kočky byla provedena následující terapie. Byla podávána infuze fyziologického roztoku, antibiotika – ampicilin klavulanát (Synulox) s.c, antiemetikum – metoklopramid (Degan), diuretikum – furosemid (Furosemid), insulin (insulin Mono ID), bikarbonát sodný. I přes intenzivní terapii došlo dne 30. 12. v 15.00 hodin k exitu pacienta.

Vždyť u mne skoro nebyli

Obdržela jsem stížnost pana Varovného a chci k ní uvést následující:

21. 12. mne pan Varovný nenavštívil v ordinaci, nýbrž jen telefonicky oznámil, že jeho kočky kýchají. Navštívila jsem ho naopak já v jeho bytě a kočky vyšetřila. Byly čilé, bez teploty, přijímaly potravu a chodily ven. Doporučila jsem omezit pobyt venku, dát jim vitamíny a dostatek tekutin. Pan Varovný se zmínil o kočce, která je starší než ostatní a mohly by tudíž u ní nastat komplikace. Uvedl to bonmotem „ona už asi stejně odchází“. Kočce jsem aplikovala Synulox RTU a Catosal, ostatním kočkám jsem doporučila Synulox tablety pro případ, že by během svátků nastaly komplikace.

25. 12. mi pan Varovný telefonicky oznámil, že starší kočka onemocněla podobně jako ostatní. Považovala jsem průběh nemoci za obvyklý, neboť zdravotní stav ostatních koček se zlepšil. I přes osobní zdravotní problémy a vážné onemocnění mé matky jsem panu Varovnému nabídla návštěvu v ordinaci. K návštěvě však nedošlo. Až dne 28. 12. mne po další telefonické dohodě v ordinaci navštívil. Kočka byla ve velmi špatném stavu, vyvinula se pneumonie, takže pacientka nemohla přijímat potravu ani tekutiny. Došla jsem k závěru, že moje prostředky na léčbu nestačí a objednala pana Varovného na následující den na vyšetření na školu, kam obvykle pacienty posílám. Nezbavuji se odpovědnosti. Mohla jsem převoz kočky zajistit hned onoho 28. 12., ale z nějakých důvodů se mi zafixovala myšlenka, že na vyšetření se musí chodit dopoledne. Potom už 29. 12. mne pan Varovný pouze telefonicky informoval, že kočku převezl sám z vlastní iniciativy. Celá jeho reakce mne ovšem velmi překvapila, neboť byl již několik let mým zákazníkem a zatím nedošlo k žádným problémům.

Rozhodl to soudní znalec

Výňatek z osmistránkového posudku: dne 28. 12. kočka vyšetřena v ordinaci, (majitelé uvádějí návštěvu ordinace i 27. 12., ta však není MVDr. Špaténkovou evidována) stav podstatně zhoršen projev pneumonie, bylo doporučeno vyšetření na FVL VFU. Zde na podkladě komplexního vyšetření i laboratorního (nikoliv však RTG) stanovena diagnóza akutní renální selhání. Přes intenzivní léčbu kočka druhý den, tj. 30. 12. exitovala.

Při porovnání stížnosti majitelů a písemných podkladů ze strany MVDr. Špaténkové jsou některé údaje kontroverzní. MVDr. Špaténková neměla ve svém ošetřování pacientku déle než týden a neviděla ji téměř denně, jak uvádí majitelé. Osobně ji měla možnost vyšetřit pouze 21. či 22. 12 a pak až 28. 12. Dne 25. 12. se pacient nedostavil, i když o to byl majitel požádán. Zhoršování zdravotního stavu kočky bylo zřejmě dáno jejím věkem, pobytem v infekčním prostředí ostatních koček, a tím i podstatným narušením imunitní odezvy. Za zvlášť neodůvodnitelné považuje znalec neumožnění provedení pitevního vyšetření. Tím se zabránilo objektivnímu posouzení celkového zdravotního stavu uhynulé kočky a také porovnání některých klinických nálezů MVDr. Špaténkové s nálezy FVL a prognózy případu.

 

Odborný postup MVDr. Špaténkové v období mezi 21. až 25. 12. považuje znalec za odpovídající běžné praxi soukromého veterinárního lékaře s příslušným vybavením. To také dokládá úspěšná konsolidace zdravotního stavu ostatních koček.

Zhoršováni zdravotního stavu inkriminované staré kočky v období 25. 12. – 28. 12. a neodeslání na specializované pracoviště však považuje znalec za neuspokojivou koordinovanost mezi majiteli a MVDr. Špaténkovou.

Použitá léčiva se strany MVDr. Špaténkové nebyla kontraindikována, naopak se ukázala jako velmi účinná při likvidaci probíhajícího, zřejmě infekčního onemocnění dýchacího aparátu u ostatních, v bytě držených koček.

Pokud se týká stížnosti na hrubé porušení etiky lékaře, vzhledem k možnosti ztráty honoráře, znalec nezaujímá své stanovisko, protože o to nebyl požádán.

Vážení manželé Varovní,

po prostudování všech zaslaných materiálů týkajících se případu úhynu Vaší kočky, obzvláště pak s přihlédnutím ke znaleckému posudku rozhodla RK KVL ČR odložit Vaší stížnost jako neopodstatněnou.

Vzhledem ke stabilizaci zdravotního stavu ostatních koček nelze hovořit o závažných diagnostických ani terapeutických nedostatcích. Otázkou zůstává, zda by bylo možno akutní renální selhání stabilizovat, kdyby se návštěva VFU uskutečnila o jeden či dva dny dříve. Vzhledem k věku pacienta však o tom lze přinejmenším pochybovat.

Co se týče druhé části Vaší stížnosti ohledně honoráře MVDr. Špaténkové, nebyly nám ani z Vaší strany, ani ze strany MVDr. Špaténkové poskytnuty žádné podklady k možnosti posouzení.

Jsme si vědomi, že ztráta dlouholetého člena rodiny vzbudí v majiteli nemalé emoce, ale zároveň jsme přesvědčeni, že naše rozhodnutí je správné.

V případě Vašeho zájmu Vám poskytneme kopii kompletního znaleckého posudku.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina