Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Měli svrab a on to nepoznal

   Soudnička

Měli svrab a on to nepoznal

Dne 17. 3. 2000 jsem ze soukromého útulku pro psy PENIN převzala do dočasné péče dva psy.

1) pudl bílý odchycen 9. 11. 99 a 2) pudl stříbrný doveden do útulku 12. 6. 99. Hodnota svěřeného majetku mi byla v protokolu o převzetí vyčíslena na 11.082,- Kč . V protokolu je také uvedeno, že při předání výše uvedených psů neshledal přítomný veterinární lékař MVDr. Byltam žádné příznaky onemocnění – viz příloha – Protokol o převzetí psa do dočasné péče – zdravotní stav podle veterinárního lékaře. Proto také bylo umožněno vydat psy do péče další osobě.

Po příchodu domů se však u obou psů objevily zdravotní potíže – u jednoho značně zvýšená teplota a u druhého abnormální škrabání v uších. Při následné prohlídce přivolanou veterinární lékařkou MVDr. Výjezdní byla zjištěna následující anamnéza:

1. výživný stav obou psů špatný

2. kůže obou psů elastická, trichomy, dekubity v obl. sed. hrbolů, srst řídká, na hřbetě šupiny a odlupující se strupy

3. uši zarudlé, boltce znečištěné, zvukovody naplněny tmavě hnědou hmotou

4. suché šelesty na průduškách, citlivá průdušnice

U JEDNOHO ZE PSŮ PŘI PARAZITÁRNÍM VYŠETŘENÍ OBSAHU ZVUKOVODU BYL ZJIŠTĚN UŠNÍ SVRAB !

Oba psi byli vyšetřeni ještě jednou MVDr. Dalším se stejným výsledkem.

Výsledky vyšetření od obou veterinárních lékařů přikládám.

Jelikož se cítím jednáním veterinárního lékaře firmy PENIN MVDr. Byltama vůči zvířatům i mně poškozena, podávám tuto stížnost a žádám vás o přezkoumání jeho odborné způsobilosti k výkonu veterinární činnosti.

Ing. Hafrafová

Chtěla jen nemocné

Dne 17. 3. 2000 si ing. Hafrafová převzala do dočasné péče 2 psy. Dostala takové, jaké si sama vyžádala. Oba byli až do dne převzetí v léčení /nebylo ukončeno/ – zápis z kontroly sešitů ošetření inspektorů veterinární správy možno na vyžádání obdržet. Mohu k tomu dodat následující: Přebírající byla upozorněna na tyto souvislosti, z kterých byl patrný i odpovídající momentální stav zvířat – bez výrazných příznaků onemocnění s tím, aby se dostavila ke kontrole.

Pokud byl prokázán ušní svrab /neviděl jsem výsledky vyšetření, ani časový údaj/, tak toto onemocnění je u psů méně časté a postihuje zhruba 2% psů se zánětem zvukovodu.

V zařízeních s větší koncentrací zvířat /450/ se šíří a vyskytuje častěji. Vývoj trvá cca 3 týdny. Při běžné prohlídce bez mikroskopického vyšetření může v diag. uniknout.

MVDr. Byltam

Orgány šetřily a psaly, my citujeme

A)

Dne 17. 3. 2000 si p. ing. Hafrafová převzala 2 psy od společnosti PENIN do dočasné péče. Psi byli v rokonvalescenci po léčbě dermatitis.

S touto skutečností byla ing. Hafrafová seznámena (viz zápis veterinárního lékaře) a zavázala se starat se o ně sama v době jejich rekonvalescence a doržovat stanovené kontroly zdravotního stavu (I. kontrola za 14 dnů).

Inspektorka provedla kontrolu dodržování Zákona na ochranu zvířat proti týrání dne 23. 3. 2000 v místě bydliště ing. Hafrafové a požádala ji o předvedení zvířat. Tato jí odmítla s tím, že psy předala bez souhlasu společnosti své matce na chatu, kde bydlí. Zjištovali jsme na Obecním úřadě, zda matka ing. Hafrafové je majitelkou některé z chat. Toto tvrzení se nám však nepodařilo ověřit.

Na telefonické výzvy ke kontrole ing. Hafrafová neodpovídá, telefon předává svému druhovi, který komunikuje nevybíravým způsobem, uskutečňuje noční výhružné telefonáty.

Na nařízenou kontrolu 31. 3. 2000 se nedostavila. Rovněž tak porušila vyhlášku města o místních poplatcích, protože psy nepřihlásila do evidence.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem mám vážné podezření z porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání, ev. jejich nelegálním utracením jiným veterinárním lékařem.

Společnost PENIN požaduje navrácení psů, předaných do dočasné péče, zpět.

B)

Dne 3. 5. 2000 v 8.30 hod. se dostavil na veterinární správu MVDr. Byltam, aby jako odborný garant za výkon činnosti firmy PENIN podal vysvětlení.

K uvedeným dokumentům pan MVDr. Byltam doplňuje informace. Ing. Hafrafová si výslovně vyžádala obdržet psy s maximálními zdravotními a životními problémy, o které by se mohla starat a poskytnout jim maximální péči a pomoc.

Proto jí byli vydáni tito dva psi ještě v průběhu léčení s tím, aby se za 14 dní dostavila ke kontrole a dalšímu pokračování léčby, pokud by to bylo potřebné.

Termín kontroly byl stanoven vzhledem na potřebu uklidnění doznívajících příznaků léčeného zánětu kůže, který mohl event. zastírat ovlivněním chování psů následkem výrazných chronických subjektivních potíží další zdravotní poruchy. O tom byla paní Hafrafová poučena a mám za to, že i svým podpisem potvrdila závazek předvést oba psy ve stanoveném termínu ke kontrole. To však neučinila a pro mne z nepochopitelných důvodů se obrátila na jiné veterinární lékaře. Pokud její postup mohu hodnotit, z hlediska zájmu zvířat nebylo nic zanedbáno, ale z hlediska etiky musím bohužel konstatovat, že se dopustila nekorektního jednání a navíc za cenu vlastních zbytečných výdajů.

Kdo je vinen ?

Předsedovi revizní komise KVL ČR byla postoupena stížnost, kde je uvedeno, že stěžovatelka si vzala do své péče dva psy z útulku, přičemž obviněný, který byl přítomen předání psů, neshledal žádné příznaky onemocnění. Následně se u psů objevili zdravotní potíže – u jednoho značně zvýšená teplota a u druhého abnormální škrábání v uších. Přivolaná veterinární lékařka zjistila zdravotní problémy, přičemž u jednoho psa se jednalo o ušní svrab. Dle zprávy dalšího veterinárního lékaře je jeden pacient kachektický, po celém těle folikulitis, pruritus, otitis, diagnostikován svrab, zvýšené jaterní enzymy. Druhy pacient byl kachektický, po celém těle měl otlaky, kůže je zarudlá, pruritická, oboustranná otitis externa. Byly předloženy rovněž fotografie zmíněných psů.

Stěžovatelka se cítí neodborným přístupem obviněného poškozena a z tohoto důvodu předložila k prošetření, zda obviněný nejednal v rozporu s etikou veterinárního lékaře.

Dále pak byl na jednání předvolán obviněný MVDr. Byltam, který byl k celé věci vyslechnut. Ten ve své výpovědi uvedl, že dotyční psi byli již delší dobu v léčení a to nebylo v den předání ukončeno. Obviněný nenavrhl další provádění dokazování, stejně jako zástupce revizní komise jako žalobce.

Po prošetření případu a prostudování příslušných dokumentů předložila revizní komise případ čestné radě, neboť dle ust. § 1 odst. 3 profesního řádu se veterinární lékař při výkonu svého povolání musí chovat profesionálně a eticky. Neprofesionální chování je porušením odborných povinností – úmyslné nebo z nedbalosti. Dle ust. § 5 odst. 1 a 2 profesního řádu veterinární osvědčení potvrzuje pouze skutečnosti, které jsou veterinárnímu lékaři známy, nebo které může osobně zkontrolovat. Vystavení veterinárního osvědčení o zdravotním stavu zvířete bez jeho předchozího posouzení je nepřípustné.

Z předložené stížnosti je zřejmé, že obviněný hrubým způsobem porušil odbornou povinnost a to v tom směru, že nerozeznal u psů jejich onemocnění, eventuálně, že osvědčil skutečnost zdravotní nezávadnost – bez předchozího vyšetření psů.

Obviněný MVDr. Byltam byl rozhodnutím senátu čestné rady shledán vinným pro porušení ustanovení § 1 odst. 3, ust.§ 5 odst. 1 a 2 profesního řádu.

Obviněnému se ukládá sankce dle ust. § 2 odst.1.písm. a) disciplinárního řádu – písemné napomenutí.

Obviněný je povinen zaplatit na nákladech disciplinárního řízení dle ust. § 16 disciplinárního řádu paušální částku 5.000 Kč na účet Komory, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

Připravil MVDr. Petr Matušina