Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Miloš Plhoň – významné jubileum

  Časopis Zvěrokruh 9/2016
     Z historie

Čeněk Červený, Eliška Vránová

PhMr., RNDr. et MVDr. Miloš Plhoň, jeden z našich nejstarších seniorů veterinární medicíny a veterinární farmakologie, u nás jubiluje (95 roků).

…PhMr, RNDr., MVDr. Miloš Plhoň

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé Vysoké školy veterinární, dnes Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně! Dovolte nám, abychom i touto formou pogratulovali kolegovi Miloši Plhoňovi k jeho 95. narozeninám a po rozhovoru a vzpomínání s ním vás seznámili s jeho celoživotní aktivitou obětovanou vědeckému bádání, výuce a výkonu povolání v oblasti veterinární farmakologie. Písemné blahopřání jubilantovi od historiků již bylo odesláno k výročí jeho narození v březnu.

PhMr., RNDr. et MVDr. Miloš Plhoň se narodil v Brně dne 19. března 1921. Jeho otec Karel Plhoň (1892–1982) působil jako lékárenský laborant na Ústavu farmakologie a farmakognosie již u profesora MUDr. Otakara Rybáka (1886–1934) a později u profesora MVDr. Jaroslava Lebdušky, DrSc., (1902–1972).

Často vypomáhal v ústavní lékárně, která byla součástí Ústavu farmakologického, vedoucímu lékárníkovi PhMr. LadislaČeněk vu Bílkovi. Po celou dobu, od založení Vysoké školy zvěrolékařské, až do odchodu do důchodu v roce 1958 zde jeho otec sloužil poctivě a ku prospěchu ústavu a tohoto oboru. U příležitosti oslav 40. výročí založení Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně v roce 1959, které byla zvěrolékařská škola jako Veterinární fakulta součástí, obdržel v roce 1959 Karel Plhoň čestné uznání za dlouholetou úspěšnou práci.

Od roku 1924 a po celé období 2. světové války bydlela rodina Plhoňových v areálu Vysoké školy veterinární, takže mladý Miloš Plhoň vnímal vývoj doby v tomto prostředí a často vzpomínal na složité události zde prožívané. Při sepisování celé řady publikací z historie veterinární medicíny jsme využívali jeho ochoty a velmi dobré paměti prožitých situací, které nám vykládal.

V areálu Vysoké školy veterinární byly v provozu pouze některé obory, prakticky nepostradatelné. Z chirurgické kliniky byla zřízena veterinární nemocnice, vedená profesorem MVDr. Karlem Pardubským (1892–1958), kde se léčila a ošetřovala zvířata pro občany v okolí Brna, ať již německé nebo české národnosti. Při Ústavu patologie a mikrobiologie byl zřízen Ústav pro diagnostiku nemocí zvířat a pro vyšetřování nezávadnosti potravin vedený profesorem MVDr. Karlem Mackem (1892–1958). Chemický ústav byl přeměněn na laboratoř pro vyšetřování krmiv. V budově Anatomického ústav – měl laboratoř profesor MVDr. Antonín Klobouk (1885–1956), který zde prováděl výzkumné práce týkající se především slintavky a kulhavky. Porodnická klinika se zabývala při provozu ambulance svými klinickými problémy a řešila především sterilitu koní, velice potřebných ve válečných podmínkách. Ústav farmakologie byl dobře vybaven pro aktuální výzkum a především pro sledování účinku bojových látek a možností ochrany proti jejich zhoubnému účinku. Touto problematikou se zabýval profesor Lebduška již koncem 30. let, v době, kdy se začalo projevovat velké napětí a strach z hrozícího válečného konfliktu, ke kterému záhy došlo. Součástí farmakologického pracoviště byla v provozu též stále potřebná lékárna. Ústav měl též za povinnost pečovat o botanickou zahradu Vysoké školy zvěrolékařské v areálu školy. To byly důvody, že toto pracoviště fungovalo. Výzkum měl sloužit vojenské správě a civilní protiletecké ochraně.

Mladý Miloš Plhoň studoval gymnázium na Slovanském náměstí v Králově Poli a zde maturoval v roce 1940. Bylo to tedy již v protektorátu Čechy a Morava, kdy bylo vše pod kontrolou a nařizováno a schvalováno protektorátními úřady. Když se snažil jako maturant nalézt nějaké uplatnění, přijal nabídku profesora Lebdušky, který ho zaměstnal jako pomocného dělníka za účelem péče o botanickou zahradu. Většinu času však čerstvý maturant seděl v ústavu v knihovně a pátral v odborných knihách a připravoval literární rešerše pro profesora Lebdušku o bojových látkách a jejich účincích. Často vypomáhal též v ústavní lékárně a rád spolupracoval s PhMr. Ladislavem Bílkem, byl současně asistentem ústavu a lektorem přípravy léčiv a kterému též pomáhal otec maturanta, laborant Karel Plhoň, při přípravě léků. Magistr Bílek doporučil Miloši Plhoňovi, aby se přihlásil za lékárenského praktikanta a dokonce ho nasměroval do lékárny v Dolních Kounicích, kde byl velký provoz a sháněly se další pomocné síly. Již zhruba dvou po letech složil závěrečnou zkoušku a nastoupil v lékárně v Ivančicích do zaměstnání. Zde pracoval do konce války.

Prostředí, ve kterém vyrůstal, ovlivnilo směr vývoje jeho zájmů životních, a tak ihned po válce odjel do Prahy a přihlásil se na Karlově univerzitě ke studiu farmacie. Ihned po ukončení studia a po promoci nastoupil PhMr. Plhoň u profesora Lebdušky na ústav farmacie jako pomocný asistent.

 

… V Ústavu farmakologie a farmakognosie Vysoké školy veterinární v Brně při posuzování reakcí ve výzkumu experimentální farmakologie. Odborný asistent Miloš Plhoň (vpravo) se radí s přednostou ústavu profesorem Jaroslavem Lebduškou (vlevo)

Při tom však pokračoval ve studiu k prohloubení svého oboru na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a dosáhl doktorátu přírodních věd. Profesor Lebduška ho v tomto studiu podporoval a dokonce mu přidělil téma dizertační práce, kterou vypracoval a obhájil, a tak získal titul RNDr. Se souhlasem profesora Lebdušky pokračoval v dalším studiu. Přihlásil se ke studiu Vysoké školy veterinární a zůstal na svém pracovišti. Postupně se stal z pomocného asistenta Farmakologického ústavu zprvu mimořádný, řádný a nakonec odborný asistent.

Profesor Lebduška na ústavu v letech padesátých zavedl a rozšířil obor farmacie o farmacii experimentální, vedle klasické farmacie pro výuku v přednáškách a cvičeních pro budoucí veterinární lékaře v praxi. Do obou těchto oborů mladého asistenta RNDr. et PhMr. Miloše Plhoně zapojil. Vedle výuky studentů a provozu ústavu sledovali v experimentech účinek léků používaných a taktéž i právě vyráběných a nových léčiv ještě neschválených k výrobě. Jednalo se především o chemoterapeutika (sulfonamidy) a antibiotika. V této oblasti výzkumu získali v ústavu značné dokonalosti, takže rozšířili svoji působnost i na léčiva humánní medicíny.

… Setkání historiků v Kabinetu dějin a muzeu veterinární medicíny v budově č. 32 ve 4. poschodí. Účastníci setkání z pravé strany:
docent RNDr. et MVDr. h. c. Jaromír Šikula, CSc., profesor MVDr. Jaroslav Kábrt, profesor MVDr. Karel Labík, CSc., PhMr., RNDr., MVDr. Miloš Plhoň, docent MVDr. Karel Šmíd, CSc.

 

Ústav tak spolupracoval s humánními i veterinárními farmakology našimi i zahraničními. V této oblasti byla publikována ve spolupráci i individuálně celá řada kontrolních výsledků. Na požadavek Ministerstva zdravotnictví jmenoval profesor Lebduška PhMr. et RNDr. Miloše Plhoně do poradního sboru Ministerstva zdravotnictví jako klinického experimentálního farmakologa. Po smrti dalšího po lékárníkovi Bílkovi vedoucího lékárníka PhMr. Jindřicha Frinty v roce 1950 byl jmenován rektorem profesorem MVDr. Vincencem Jelínkem odborný asistent PhMr. et RNDr. Miloš Plhoň vedoucím ústavní lékárny. Ta však byla záhy v roce 1951 převedena do národního podniku Medika a výuka v oboru přípravy léčiv byla přemístěna přímo na farmakologický ústav do budovy č. 32. Tuto výuku zde zajišťoval odborný asistent Miloš Plhoň se svým otcem laborantem Karlem Plhoněm. Tato výuka trvala až do 31. ledna 1960.

Kvalitní práce vysokoškolského pedagoga a spolehlivého výzkumného vědeckého pracovníka a všeobecná uznání ve spolupráci s profesorem Lebduškou a docentem MVDr. Čeňkem Vrbou a taktéž i decentní a slušné chování ke studentům a ostatním vyvolávaly silnou závist politicky ve straně KSČ angažovaných některých spolupracovníků na ústavu farmakologie. Těm se podařilo s pomocí stranických orgánů na Vysoké škole veterinární co bylo v ústavu kvalitní rozbít. Odborný asistent Farmakologického ústavu RNDr., PhMr. et MVC. Miloš Plhoň byl v lednu v roce 1960 propuštěn z pracovního poměru z tehdejší Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Bylo mu též zrušeno studium veterinárního lékařství. Jak nám sdělil, důvodem bylo příliš demokratické působení na studenty. Ze stejných důvodů odešel i docent MVDr. Čeněk Vrba, který se stal pracovníkem v Ústavu pro kontrolu veterinárních léčiv na pracovišti v Brně Medlánkách a v roce 1969 emigroval do Kanady. Taktéž profesor Lebduška se v nejlepších letech své aktivity vědecké i pedagogické stal obětí politického nátlaku. Stal se v roce 1955 zastupujícím ředitelem vznikajícího VÚVeL a později v roce 1961 přešel na VÚVeL natrvalo jako vedoucí Oddělení pro výzkum léčiv. Tím byl vyřazen z působení na Vysoké škole veterinární.

… Kolega Miloš Plhoň na návštěvě při odpočinku u syna v Českých Budějovicích

 

Kolega Miloš Plhoň se po propuštění ze zaměstnání na Veterinární fakultě v roce 1960, kde odvedl velký kus poctivé práce, nakonec uplatnil ve svém oboru farmaceuta a farmakologa. Byl zaměstnán jako lékárník při veterinárním oddělení zemědělského odboru při Krajském úřadu v Brně a později po reorganizaci na Krajské veterinární správě jako krajský veterinární lékárník. Měl zde povinnost kontrolovat a zajišťovat sklady léčiv všech veterinárních zařízení včetně skladů civilní obrany. Jeho zkušenosti s výzkumnou problematikou bojových látek při spolupráci s profesorem Lebduškou využili na Ministerstvu zemědělství a jmenovali ho členem Krajského velitelství Civilní obrany v Brně, jako zástupce veterinární služby. Pro ministerstvo zdravotnictví byl pověřen zajišťováním přednášek z veterinární farmakologie pro lékárníky.

PhMr., RNDr. et MVDr. Miloš Plhoň, syn lékárnického laboranta Karla Plhoně, prožil na Vysoké škole veterinární v Brně své mládí a osobní odborný vývoj. Nakonec se stal krajským lékárníkem Státní veterinární správy Jihomoravského kraje. Po roce 1990 byl jmenován členem rehabilitační komise Vysoké školy veterinární v Brně a v rámci rehabilitace mu byl udělen titul MVDr. Jako emeritus je absolventem univerzity třetího věku Vysoké školy zemědělské v Brně a členem Klubu dějin Veterinární a farmaceutické univerzity.

Na závěr tohoto vzpomínání vyjadřujeme upřímné poděkování kolegovi Miloši Plhoňovi za ochotu při předávání vzpomínek ze svého životního odborného působení a připomenutí událostí, které prožil a často i významně odborně ovlivnil svojí prospěšnou odbornou činností v oboru veterinární medicína, zvláště veterinární farmakologii. Jubilantovi upřímně přeji další zdraví prožité v uspokojení nad tím, co se mu podařilo realizovat.

Multos annos!

Literatura

BÖHM, R.: Pětasedmdesátník Dr. M. Plhoň. Veterinářství, 46/1996/3: 139.

ČERVENÝ, Č.: Prof. MVDr. Otakar Rybák zakladatel brněnské Vysoké školy zvěrolékařské. Vzpomínáme u příležitosti jeho životního jubilea. Zvěrokruh, 23, 2016/6:29-31.

ČERVENÝ, Č.; DOUBEK, J.: Z historie neblahých dnů našeho života v letech 1939–1945. Zvěrokruh, 17, 2010/6: 18-21.

ČERVENÝ, Č.; HERA, A.: 110. výročí narození – profesor MVDr. Jaroslav Lebduška, DrSc. Zvěrokruh, 19, 2012/3: 24-26.

ČERVENÝ, Č.; KREJČÍ, J.; RUBEŠ, J.; TOMAN, M.; ĎURIŠOVÁ, A.: 60. výročí založení VÚVeL (1955–2015). VÚVeL Brno, 97 s.

KÁBRT, J.: Pamětní doklad o prvním desetiletí Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Med. vet. scripta – 4, Spol. vet. lékařů v Brně, Ed. střed. VŠV, Brno 1986, 96 s.

KOLEKTIV: 75 let vysokého veterinárního učení v Brně. Brno, VŠVF v Brně, 1993, 453 s.

NOVOTNÝ, E.: Světlé památce zakladatelů Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Veterinářství, 18, 1968: 439-444.

NOVOTNÝ, E.; BÖHM, R. a kol.: 50 let vysokého veterinárního učení v Brně. Brno, vet. fak., Sdruž. rod. a přátel VF v Brně, 1968, 424 s.

PLHOŇ, M.: Osobní Curiculum vitae a rozhovor s autory. Nepublikováno. 2016.

PLHOŇ, M.; BUŠ, A.: Kapitola z historie veterinární farmakologie – profesor MVDr. Jaroslav Lebduška, DrSc. Plzeň. lék. Sboru., Suppl. 66, 1993: 115-116.

VYSKOT, M. a kol.: 40 let práce na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně (1919-1959). SZN Praha, 1960, 560 s.

 
Čeněk Červený, Eliška Vránová