Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Ve sbírce předpisů České republiky, v částce 65/2009 Sb., jež byla rozeslána dne 20. července 2009, byl zveřejněn mj. i zákon 216, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu privátních veterinárních lékařů by se mohla jevit nejzajímavější ta část, která řeší mimořádné odpisy hmotného majetku zařazeného v prvních dvou odpisových skupinách v nově vloženém § 30a.

§ 30a

Mimořádné odpisy

(1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

(2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

(3) Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pro lepší orientaci – v odpisových skupinách 1 a 2 je zařazen například následující hmotný majetek:

ODPISOVÁ SKUPINA 1
Položka+) SKP++) Název++++)
(1 – 1) 01.21.11 Jen: skot plemenný
(1 – 2) 01.21.11 Jen: skot chovný
(1 – 3) 01.22.11 Jen: ovce chovné a plemenné
(1 – 4) 01.22.12 Jen: kozy chovné a plemenné
(1 – 5) 01.22.13 Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
(1 – 6) 01.23.10 Jen: prasata plemenná
(1 – 7) 01.23.10 Jen: prasata chovná
(1 – 8) 01.24.10 Jen: hejna husí plemenná
(1 – 9) 01.24.10 Jen: hejna husí chovná
(1 – 16) 29.32.14 Rozmetadla mrvy a umělých hnojiv
(1 – 17) 29.32.40 Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování tekutin a prášků pro zemědělství a zahradnictví
(1 – 18) 29.32.50 Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
(1 – 19) 29.32.65 Jen: stroje a přístroje zemědělské, zahradnické, lesnické, drůbežnické nebo včelařské jinde neuvedené zejména: stroje a zařízení pro pěstování chmele, révy vinné, ovoce a dřevin, pro zrychlený pěstební proces, ošetřování luk a trávníků (kromě žacích), pěstování léčivých rostlin
(1 – 20) 29.41 Ruční mechanizované nářadí a nástroje
(1 – 21) 30.0 Kancelářské stroje a počítače
ODPISOVÁ SKUPINA 2
Položka+) SKP++) CZ
– CC+++)
Název++++)
(2 – 1) 01.22.13 Jen: koně (užitkoví, plemenní, chovní)
(2 – 22) 29.23.13 Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
(2 – 30) 29.31 Zemědělské a lesnické traktory
(2 – 31) 29.32 Ostatní zemědělské a lesnické stroje kromě:
– rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP 29.32.14 v položce (1 – 16)
– mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování tekutin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví SKP 29.32.40 v položce (1 – 17)
– samonakládacích nebo samovýklopných přívěsů a návěsů pro zemědělské účely v SKP 29.32.50 v položce (1 – 18)
– strojů a přístrojů zemědělských, zahradnických, lesnických, drůbežnických, nebo včelařských jinde neuvedených v SKP 29.32.65 v položce (1 – 19)
(2 – 32) 29.4 Obráběcí a tvářecí stroje kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů v SKP 29.41 v položce (1 – 20)
(2 – 34) 29.52.2 Stroje pro zemní práce a povrchové dobývání s vlastním pohonem (samojízdné) kromě: kolesových rypadel a zakladačů v položce (3 – 33)
(2 – 35) 29.52.3 Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
(2 – 37) 29.52.50 Pásové traktory
(2 – 56) 34.10.3 Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
(2 – 57) 34.10.4 Motorová vozidla pro nákladní dopravu
(2 – 58) 34.10.51 Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
(2 – 59) 34.10.52 Jeřábové automobily
(2 – 60) 34.10.54 Motorová vozidla pro speciální použití, jinde neuvedená
(2 – 61) 34.20.2 Přívěsy, návěsy, kontejnery
(2 – 62) 34.30.20 Ostatní příslušenství pro motorová vozidla
(2 – 65) 35.41 Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem)
(2 – 67) 35.50.1 Jiné dopravní prostředky a zařízení (zejména vozidla bez motoru jinde neuvedená)
(2 – 68) 36.1 Nábytek
(2 – 74) 29.22.15 Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím a manipulačním zařízením a malé tahače
(2 – 81) 34.10.2 Dvoustopá motorová vozidla osobní

Odůvodnění hlavních principů schválené úpravy

Spočívá ve zkrácení doby odpisování zcela nového hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, zatříděného v prvních dvou odpisových skupinách. Toto opatření je navrženo s cílem stimulovat daňové poplatníky k pořízení nového hmotného majetku a v důsledku toho zvýšit odbyt u výrobců, resp. zachovat výrobu a výši zaměstnanosti u výrobců tohoto majetku. V odpisové skupině 1 se doba odpisování hmotného majetku zkrátila ze tří let na 12 měsíců a v odpisové skupině 2 z pěti let na 24 měsíců s tím, že roční odpisová sazba pro první rok odpisování je ve výši 60 %, pro druhý rok ve výši 40 % vstupní ceny. Odpisování je měsíční, což sleduje zejména stimulaci poplatníků k co nejrychlejšímu pořízení dotčeného hmotného majetku. Zároveň se zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu, který je jednou z forem pořízení majetku, a proto je podmínky nutné harmonizovat. Úprava je řešena jako možnost pro poplatníky, kteří tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy u hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 uplatňovat standardním způsobem anebo v navrhovaném zkráceném režimu. Obdobně to platí pro pořizování tohoto majetku formou finančního leasingu.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah schválené právní úpravy, zejména nárok na státní rozpočet

Za předpokladu, že 60 % poplatníků, kteří využijí možnosti zkrácení doby odpisování hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 zařazeného do odpisových skupin 1 a 2, bude vykazovat kladný základ daně, představují navrhované úpravy dopad na státní rozpočet v roce 2010 9,4 mld. Kč a v roce 2011 3,6 mld. Kč. V dalších letech nepředstavuje schválená právní úprava žádné další nároky na státní rozpočet.

 
Z dostupných materiálů zpracoval
Ing. František Elis