Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Motivy zvířat ve sbírce českých přísloví pana Smila Flašky z Richenburka

  Z HISTORIE

Česká přísloví vyjadřují ve stylizované ustálené větné podobě obecně platné názory a zkušenosti společnosti. Její etický kodex sice bezprostředně neformují, ale pomáhají jej vyjádřit a vypovídají o škále v dané době platných společenských norem. Zahrnují i prvky vědecky nezdůvodnitelné, mytické, mystické, tajemné, bájné a báchorečné.

Jsou v nich též výroky o živých tvorech (Bittnerová a Schindler, 1997, Holub, 2009). Nejčastěji jsou zmiňováni ti živočichové, kteří koexistují s lidmi nejtěsněji nebo mají nápadné znaky a projevy, ať už jsou domestikováni, nebo žijí volně. Jsou popisováni jako prototypy určitých reálných vlastnosti a jsou jim někdy podsouvány vlastnosti lidské.

Bylo tomu tak i v časech minulých. Dokládá to starý rukopis objevený v třeboňském archivu. Sestává z českých přísloví, která sebral pan Smil Flaška z Richenburka. V roce 1827 je v Časopise českého musea uveřenil nálezce sbírky František Palacký.

Podává nezpochybnitelné svědectví o vztahu Čechů k živým tvorům v druhé polovině čtrnáctého století. Ve snaze jej lépe poznat jsme se rozhodli zooapelativa ve Smilově sbírce kvantifikovat a konfrontovat je s dnešními zoologickými poznatky.

Postupovali jsme obdobně jako při rozboru paremiologického minima Bittnerové a Schindlera (1997), a to tak, že jsme ve sbírce pana Smila názvy zvířat vyhledali a uspořádali je do tabulek (Holub, 2009), sestavených (pokud to bylo možné) podle dnešních zoologických pravidel. Od jejich dělení dle pohlaví, věku a kategorií jsme upustili. Své nálezy jsme potom diskutovali.

Ze sbírky čítající 236 takovýchto ustálených stylizovaných výroků jsme jich vyjmuli 66 (28 %) (tab. 1).

 

Která kráva mnoho řewe
ta málo mléka dává

Ve sbírce jsme našli 38 různých zooapelativ, která se v jednotlivých heslech osmdesátkrát (ve 33,9 % případů) opakovala (tab. 2).

Nejčastěji, třináctkrát, se ve sbírce pana Smila vyskytovalo rodové jméno pes (i pod názvem ohař a věžník), osmkrát vlk, ale i kůň (též jako komoň), skot (též jako kráva, tele a vůl), poté čtyřikrát liška a kur (též jako kokot a kuře), třikrát koza a rak (také jako račice) a dvakrát osel, ovce, prase, srnec (srna) a zajíc. Ostatní názvy rodů či vyšších zoologických taxonů zaznamenal pan Smil již jen jednou. Naprosto převážnou většinu jeho zooapelativ lze zoologicky řadit mezi chordáty (76; 95 %). Téměř tři čtvrtiny jich patří mezi savce (56; 73,7 %), necelá pětina mezi ptáky (15; 19,7 %), po dvou mezi obojživelníky a ryby (2,6 %) a jen jeden mezi plazy (1,3 %). Tři bezobratlí, raci, náležejí k členovcům. Tvora jménem zmek jsme nezařadili.

S tímto poměrným rozdělením koresponduje i Mukařovským (1971) diskutovaný paremiologický soubor, zahrnující ve své první části hesla doložitelná do první poloviny šestnáctého století a v druhé do konce století patnáctého. V tomto sběru (Flajšhans, 1911, 1913) je pod různými názvy nejčastěji zachycen zoologický rod pes (126krát), pak vlk (79krát), skot (72krát), kůň (65krát), prase (47krát), koza (38krát), kur (37krát), kočka (31krát), liška (25krát) a ovce (23krát). Středověká realita i vize fauny Čech se nepochybně od nynější liší.

Jak jsme upozornili v předchozím sdělení (Holub, 2009), je frekventnost zooapelativ v příslovích funkcí doby jejich sběru. V Českých přislovích Bittnerové a Scheidera (1997) je jich relativně méně než v Čelakovského Mudrosloví, které bylo vydáno v roce 1852. K ještě nápadnějšímu poklesu jejich podílu dochází, jestliže omezíme výběr jen na přísloví více známá. Na takovéto historické proměny upozorňuje i Mrhačová (1999) a přičítá to změně společenských podmínek, především odklonu od života venkovského k životu městskému, k urbanizaci. Podle ní současní mladí lidé neznají řadu frazémů, které používají jejich rodiče, a jejich obsah interpretovat buď nedovedou, nebo jej vykládají nesprávně. Též studie Schindlera (1996) dokládá, že osoby mladší znají přísloví se zvířecí metaforikou méně než lidé starší. Např. u přísloví „Darovanému koni na zuby nehleď“ zřejmě mladé generaci zkušenost z reálie vizuálního hodnocení zubů při posuzování stáří a zdravotního stavu koní chybí.

Tab. 1. Přísloví s názvy živočichů ze sbírky pana Smila Flašky z Richenburka

1. Straka ze kře, a dvě w keř   34. I žádná kráwa nenie, by telátkem nebyla
2. Chodí gako kurów prosipaw   35. Nesázey blázna nad herinky
3. A kde rak, gežto wody nenie!   36. Kóň do koně, rek do reka, muž do muže
4. Hústi w paprslky a wěžnjci chrámy obrážegj, trúbiti a ohaři řígj   37. Gesle k skotu nechodie
5. Sobě žába rusa, sobě srna lysa   38. Toho gsú ptačenci, ktož ge prvé vybeře
6. Sobě wlk ostronos, sobě gežek kadeřaw   39. Zmek močidla nezuostane, ani žába
7. Dotud wlk nosj, až samého ponesú   40. Ukazuješ mi ryby w wodě
8. Býti psu, který wlku w ucho podme   41. Prwé než tráva zroste až kóň umře
9. Bitému psu gedno hól ukaž   42. Dobr kocúr sswihaný
10. Kam wrána letj, tam gie kwákati   43. Doba doby hledá; svóg svému a psu kost
11. Zlý pes ani sám snie, ani druhému dá   44. Nevždy rak na mlýně, někdy račice
12. Sám na swóg ocas sstěká   45. Neboď koně z krčmy, ale do krčmy
13. Wie lisska komu řemen ohryzla   46. Zwieš kam pěnice nosem sedá
14. Čige koza kámen   47. Kdež se mnjš w čisté tráwě seda, warug se ljtého hada
15. Kdežby měl skot řwáti, to kola řewů   48. Kdež mnjš wssicku swú péči slože, choway se tu wlka z owčj kóže
16. Ženeš gako osla na most, an wždy s mostu   49. Strieléš gako po holubu
17. By wedl osla do Paříže, komon z něho nebude   50. Nekupug koně ussima, ale očima
18. Swogi se psi hryzte, cizj nepřistúpayte   51. Na krásném pazdeřj rádi psi léhagj
19. Kiž wagce múdřegssi než kuře   52. Staří nebudem, až we psi pobudem
20. Byloby ranie tele lepssi, nežli raný pán   53. Komuž odpusstěnie od dwora dadie, na toho wrány kwáčj
21. Negednomu mysl na koně a paty u popele   54. Když sljbe prase, wezmi hned pytel na se
22. Ač koně nabude, ale sedla nebude   55. Syté prase věchtem hrá
23. Ne wčera gest před húserem běhat   56. Peniez pán, chmel hrdina, owes komon
24. Newylúdjš u wlka kóže   57. Poprawil se gako pes w chrústech
25. Wěkem wlkem orati nebudeš, an rohów nemá   58. Těžce wránu wěchtem zabigeš
26. Co wlk osiehne, nebrzo pustj   59. Z drobných ptáčków naylepssj hus
27. I lisska swóg ocas chwálj   60. Kdy nassi zagiec, gedno wždy lissku
28. O kokot na swém smetissti udaten   61. Která kráva mnoho řewe, ta málo mléka dává
29. Lepssi pták w ruce, než dwa letiece   62. Která myš do mých pastj přigde ižádná neuteče
30. Owci střihú, koze řit lúpá   63. Tak suď každého, ať gest wlk syt a koza cela
31. Dadie kuřeti sedadlo, ani se samo domyslj   64. Laciné maso rádi psi gedie
32. Starého psa newoď u powod   65. Krmie se lisskú, zasekáwagje wlkem
33. Nepjle wolowi teletem   66. Na zagieci sedj, ktož se zadkem wrtj
Poznámka: Přísloví jsou uvedena v podobě publikované Palackým v roce 1827.

Ještě nápadněji se tento jev projevuje v příslovích sbírky Smilovy. Jestliže její proverbia konfrontujeme s recentním českým paremiologickým minimem (Bittnerová a Schindler, 1997, Holub, 2009), je patrno, že zooapalativa byla v druhé polovině čtrnáctého století v českých příslovích relativně častější. Opakovala se v celé třetině (33,9 %) hesel. V dnešním paremiologickém minimu jsou však zastoupeny jen 12,7 % a v heslech, která jsou nejvíce známá (Bittnerová a Schindler, 1997) dokonce pouze 8 %. Od druhé poloviny čtrnáctého století se tedy podíl názvů živočichů v našich příslovích snížil víc než dvaapůlkrát, případně až víc než čtyřikrát.

Spektrum zástupců naši fauny je však ve Smilově sbírce užší než v dnešním paremiologickém minimu. Navíc je nám jejich smysl po šesti stoletích někdy těžko pochopitelný. Občas jsou až nesrozumitelná a charakteristika živých tvorů je v nich od dnešní odlišná. Např. pes v ní není oddaným přítelem člověka, ale tvorem lakotným, sobeckým, nesnášenlivým, ponižovaným a trpícím. Vlk však byl již tehdy nepřítelem, zlým, zlovolným, úskočným a obávaným. Rodová jména kůň a hlavně skot jsou pak rozseta ve více názvech označujících jejich různé kategorie (tab. 1). Z volně žijících živočichů nelze vedle vlka nepřipomenoust dalšího predátora, lišku, i tehdy především vychytralou. Spolu s vlkem byly tyto šelmy ve Smilově době v Čechách zřejmě významnou reálií. Celkově jsou Smilova proverbia ve srovnání s dnešními stručnější, údernější, až kusá. Je v nich až nápadná absence či nedostatek hesel citově zabarvených, humorných, ironizujících a zesměšňujících, dnes v našich příslovích při charakteristice lidí dosti častých.

Výběr přísloví nemohl být neovlivňován významným společenským postavením autora. Pan Smil Flaška z Richenburka byl totiž za panování krále Václava IV. jedním z předních pánů české země, jenž, jak uvádí Palacký (1827), nad jiné vynikal vzdělaností. Na pražské univerzitě dosáhl hodnosti bakaláře. V letech 1396 až 1403 byl nejvyšším písařem desk zemských, což byl úřad, který byl dáván pánům v literním umění zběhlým. Vládl zřejmě i Pardubicemi, protože je někdy nazýván i Smilem z Pardubic. Ve starých pamětech se připomíná, že byl pobožný, šlechetný, lidmi vážený a milovaný. Ve své didaktické alegorické básni Nová rada, k níž patří i skladby tak zvané Smilovy školy, vyjadřoval zájmy mocné šlechty. V bouřlivých časech, na zlomu čtrnáctého a patnáctého století, stál jako člen panské jednoty na straně krále Zikmuna a markrabího Jošta proti králi Václavovi. V bouřlivé době věznění krále Václava ve Vídni byl v létě roku 1403 v půtce s horníky mezi Kutnou Horou a Čáslaví zabit (Palacký 1827).

Tab. 2. Zooapelativa a jejich počet ve sbírce přísloví pana Smila Flašky z Richenburka

1. pes 11   20. herink 1
2. vlk 8   21. holub 1
3. kůň 6   22. houser 1
4. liška 4   23. husa 1
5. koza 3   24. ježek 1
6. tele 3   25. kocour 1
7. vrána 3   26. kokot 1
8. komoň 2   27. kur 1
9. kráva 2   28. myš 1
10. kuře 2   29. ohař 1
11. osel 2   30. pěnice 1
12. ovce 2   31. ptáček 1
13. prase 2   32. račice 1
14. pták 2   33. ryba 1
15. rak 2   34. srna 1
16. skot 2   35. srnec 1
17. zajíc 2   36. straka 1
18. žába 2   37. věžník 1
19. had 1   38. vůl 1
        39. zmek 1

Sbírka pana Smila ze čtrnátého století je dokumentem o tehdejší vizí naší fauny, primárně interpretující jednání a postoje lidí. Dokládá relativně vysokou četnost zooapelativ v našich příslovích před více než šesti sty lety velmi průkazně. Obecnou škálu společenských etických i praktických postojů lidí k živočichům vyjadřuje antropomorfisticky stejně jako přísloví dnešní. Vypovídací hodnotu, především antropologickou, folkloristickou a sociální, však nepochybně mají. Vyjadřují životní zkušenosti Čechů v době předhusitské. Jsou lidovými metaforickými, parabolickými a symbolickými výroky (Mukařovský, 1971). Vědecké poznávání života sice inspirují, ale fakticky, vědecky exaktně, neobohacují. Odrážejí sociální proměny naší společnosti. Někdy je, řečeno slovy Karla Čapka ve třicátých minulého století (1971), jako věci lidské, až po státní a dějinné, bleskově, ostře, strašně i groteskně ozařují.

SOUHRN

Abychom přispěli k objasnění vztahu obyvatel české země k živým tvorům v minulosti, v době panování krále Václava IV., vyhledávali jsme v příslovích pana Smila Flašky z Richenburka, kterou vydal v roce 1827 František Palacký, zooapelativa. Ve sbírce čitající 236 hesel jsme jich našli 38. Opakují se 80krát, tedy víc než dvaapůlkrát až čtyřikrát častěji než v našem dnešním paremiologickém minimu. Českou faunu zobrazují ještě jednostranněji než přísloví současná. Nejčastěji zmiňují obratlovce (76krát). Jejich názvy činí 95 % všech hesel. Z toho jsou to téměř ze tří čtvrtin savci a z necelé pětiny ptáci. Obojživelníci a ryby jsou zmíněni jen dvakrát, plazi a bezobratlí pouze jednou, bezobratlí třikrát. Nejčastěji, třináctkrát, se ve sbírce vyskytuje zoologické rodové jméno pes, osmkrát vlk, ale i kůň, skot, poté čtyřikrát liška a kur, třikrát koza a rak a dvakrát osel, ovce, prase, srnec (srna) a zajíc. I naše středověká přísloví vyjadřují obecnou škálu společenských etických i praktických postojů lidí k živočichům antropomorfisticky. Vypovídací hodnotu, především antropologickou, folkloristickou a sociální nepochybně mají. Jsou lidovými metaforickými, parabolickými, a symbolickými výroky. Vědecké poznávání života sice inspirují, ale exaktně je neobohacují. Odrážejí sociální proměny naši společnosti, ostře i groteskně.

 
Prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc.

Použitá literatura:

Bittnerová, D., Schindler, F. Česká přísloví – Soudobý stav koncem 20. století. Karolinum, Praha 1997. 315 s.

Čapek, K. O příslovích neboli o moudrosti lidové. In: Marsyas čili na okraji literatury (1919–1931). Praha1981. s. 57–61

Čelakovský, F. L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Vydání třetí. Praha 1949. 923 s.

Flajšhans, V. Česká přísloví. Díl I. Přísloví staročeská. První polovice A–N. Praha 1911. 1482 s.

Flajšhans, V. Česká přísloví. Díl I. Přísloví staročeská. Druhá polovice O–Ž. Praha 1913. 896 s.

Holub, A. Motiv zvířat v příslovích současné češtiny. Zvěrokruh No 2, 2009: 20–22

Mrhačová, E. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice (tematický fraziologický slovník). Ostrava 1999. 161 s.

Mukařovský, J. Přísloví jako součást kontextu. In. Cestami poetiky a estetiky. Praha 1971. s. 277–359

Palacký, F. Pana Smila Flassky z Richenburka zbirka přjslowi českých. Čas Čes Mus 1, 1827: 62–70