Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Možná i komora přispěla k rozhodnutí

Možná i komora přispěla k rozhodnutí

V Brně 25. 2. 2008

Vážený pane prezidente,

přijměte především naše blahopřání k Vašemu znovuzvolení prezidentem České republiky a dovolte, abychom Vás seznámili s naším názorem na zákon o ochraně zvířat proti týrání, který Vaším podpisem může v nejbližších dnech definitivně vstoupit v platnost.

Nejsme zákonodárci, kteří při svém rozhodování musí vzít v úvahu nejrůznější zájmy.

Nejsme právníci, abychom zvažovali, zda tento zákon je, či není v souladu s jinými zákony a směrnicemi.

Jako lékaři však cítíme povinnost hájit zájmy a právo na důstojnou existenci zvířat.

Jsme z hloubi duše přesvědčeni, že především ustanovení tohoto zákona o výcviku k norování bez mřížky je s tímto právem v příkrém rozporu.

Dále bychom se s Vámi chtěli podělit o naše znepokojení nad pokračující byrokratizací vztahu člověka a zvířete, především řádů pro veřejná vystoupení, včetně dobročinných.

Zcela jistě jste velmi pečlivě zvažoval, zda tento zákon podepsat, či nikoliv. Pokud však dosud nejste rozhodnut, položte, prosím, tento dopis na tu misku vah, která zákonodárcům umožní znovu se zamyslet nad konečnou podobou tohoto zákona.

Vážený pane prezidente,

vezměte, prosím, tento dopis jako shrnutí názorů členů představenstva Komory veterinárních lékařů České republiky.

S pozdravem

MVDr. Karel Daniel,
prezident Komory veterinárních lékařů ČR

26. 2. 2008, Praha

Prezident republiky Václav Klaus využil své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vrátil dnes 26. února Poslanecké sněmovně zákon přijatý dne 5. února 2008, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který mu byl postoupen dne 12. února 2008.

Prezident republiky napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil:

Zákon vracím z těchto důvodů:

Byl přijat způsobem, kdy Poslanecká sněmovna a Senát zastávaly zcela opačný názor. Zatímco dolní komora se zákonem vyslovila souhlas, a to drtivou většinou přítomných, horní komora jej zcela jednotně s pozměňovacími návrhy vrátila zpět. Poslanecká sněmovna pak Senát přehlasovala, a to opět velmi výrazným poměrem hlasů, pro zákon. V klíčové sporné věci zákona zastává nesouhlasný názor i vláda, i ministr zemědělství.

Ke škodě věci se začala společenská debata k tomuto zákonu rozvíjet teprve poté, co jsem jej obdržel k podpisu, nikoli v průběhu projednávání zákona v parlamentu. Proti znění zákona, umožňujícímu (staronově) tzv. kontaktní norování, v těchto dnech dostávám od mnoha občanů a profesních organizací velmi odmítavé reakce. Myslím, že by je parlament měl vzít v úvahu.

Proto považuji za žádoucí, aby Poslanecká sněmovna dostala možnost znovu zvážit potřebnost tohoto konkrétního znění zákona, a to nejen ve světle debaty, která se k zákonu mezitím rozproudila, ale i v rámci hlubšího zamyšlení nad opakovaně se měnící právní normou, která vždy odrážela momentální vítězství jistého úhlu pohledu té které části parlamentu.

Věřím, že vrácením tohoto zákona umožním, aby bylo nalezeno řešení trvalejší, které nebude vyvolávat dosavadní vyhraněné ostré spory a rozmíšky.

Kancelář prezidenta republiky