Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost odpočtu DPH u osobního automobilu

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) byl novelizován k 1. 1. 2009 a následně k 1. 4. 2009. Zatímco v prvním případě se jednalo v zásadě o technickou novelu, novela účinná od 1. 4. 2009, realizovaná zákonem č. 87/2009 Sb., přináší kromě dalších změn zrušení dosavadního zákazu odpočtu daně z přidané hodnoty při pořízení osobního automobilu. Tato úprava tak dává možnost uplatnění nároku na odpočet DPH při pořízení osobního automobilu plátcem daně stejně jako u jakéhokoliv jiného obchodního majetku, a to za splnění obecných zákonných podmínek.

DosavadnI pravidla platn· do 31. 3. 2009

Osobní automobil je pro účely DPH podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o DPH vymezen jako dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo v technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G.

Podle znění § 75 odst. 2 zákona o DPH platného do konce kalendářního roku 2008 si nemohl plátce daně uplatnit nárok na odpočet daně, pokud si pořídil osobní automobil jako dlouhodobý hmotný majetek, a to ani při pořízení formou finančního leasingu ve smyslu jeho definice platné do konce roku 2008. Zákaz se nevztahoval na automobily zařazené v kategorii N1, tj. například i na automobily, které se od klasického osobního automobilu, např. typu kombi, lišily pouze „zázračnou“ mřížkou umístěnou mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro cestující.

Podle § 75 odst. 2 zákona o DPH platil zákaz odpočtu daně také pro realizované technické zhodnocení osobního automobilu. Přitom za technické zhodnocení osobního automobilu se pro účely DPH považuje v návaznosti na § 33 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů taková úprava, která převyšuje částku 40 000 Kč za zdaňovací období (kalendářní rok).

Pokud pak následně prodával plátce daně ojetý osobní automobil, který využíval jako dlouhodobý hmotný majetek pro svou ekonomickou činnost, byl tento prodej osobního automobilu od DPH osvobozen podle § 62 odst. 2 zákona o DPH, a to bez ohledu na výši prodejní ceny. Důvodem, ale zároveň i podmínkou osvobození bylo, že při jeho pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně.

Nová pravidla platná od 1. 4. 2009

Výše citovanou novelou zákona o DPH byl § 75 odst. 2 zákona zrušen, a tím se plátci daně otevřela možnost uplatnění odpočtu DPH za splnění obecných zákonných podmínek při nákupu osobního automobilu (či při jeho pořízení z jiného členského státu nebo při dovozu ze třetí země). Možnost odpočtu DPH se vztahuje i na technické zhodnocení provedené na osobním automobilu. Základní podmínkou uplatnění odpočtu je, že plátce daně použije osobní automobil pro svou ekonomickou činnost a v rámci ní pro uskutečňování svých zdanitelných plnění.

Pokud však plátce bude využívat osobní automobil jak pro podnikatelské účely, tak zčásti i pro svoji osobní potřebu nebo osobní potřebu členů své rodiny, případně svých zaměstnanců, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu jeho používání pro ekonomickou činnost (podnikatelské účely). Pokud však plátce daně uplatní nárok na odpočet v plné výši, a to přesto, že osobní automobil bude následně používat i pro svoji osobní potřebu, považuje se toto použití pro osobní potřebu za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností poplatníka. Z toho mu pak vyplývá povinnost přiznat z této služby daň na výstupu v daňovém přiznání, a to za každé zdaňovací období, v němž byl osobní automobil použit pro účely nesouvisející s jeho ekonomickou (podnikatelskou) činností.

Příklad

Privátní veterinární lékař, který je plátcem daně, si po datu účinnosti novely zákona o DPH pořídil osobní automobil za cenu 1 000 000 Kč bez DPH. Kupní cena včetně DPH činila 1 190 000Kč. Veterinární lékař uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši, tj. v částce 190 000 Kč s přesvědčením, že osobní automobil bude využívat výhradně v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Pro osobní potřebu předpokládal využívat jiný osobní automobil, který vlastní a není zařazen v jeho obchodním majetku. V měsíci květnu 2009 však z jakéhokoliv důvodu tento předpoklad nesplnil. Podle vedené knihy jízd najel 2000 km služebně a 2000 km soukromě. U spotřebovaných pohonných hmot uplatnil nárok na odpočet DPH, a proto musí provést dodanění PHM, které použil pro osobní potřebu. Při průměrné spotřebě 10 l/100 km činila spotřeba 200 l. Cena PHM byla 30 Kč/1 l včetně daně. Základ daně v úrovni včetně daně činil 6000 Kč, daň, kterou má povinnost odvést při sazbě daně 19 %, je 950 Kč.

Dále musí dodanit použití osobního automobilu pro osobní potřebu dle § 14 odst. 3 písm. a) zákona o DPH. Pro stanovení základu daně bylo nutno vyjít z celkových nákladů spojených s provozem vozidla. Přitom veterinární lékař vycházel z pořizovací ceny, předpokládaného počtu ujetých kilometrů, nákladů na opravy a údržbu atd. Náklady stanovil na 10 Kč/1 km. Při 2000 km ujetých v měsíci květnu 2009 soukromě činil základ daně v úrovni včetně daně 20 000 Kč, daň při sazbě 19 % částku 3193 Kč. Obě částky musí zahrnout jako svoji daň na výstupu do daňového přiznání za 2. čtvrtletí 2009, neboť je čtvrtletním plátcem daně.

 
Ing. František Elis,
daňový poradce