Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Může se to stát i vám

  Soudnička

Radka Vaňousová

„Koho bozi milují, umírá mlád”

…o zubařských zákrocích mohou veterináři psát celé romány

 

Dobrý den,

Dne 25. 4. při trhání předního mléčného zubu mi uhynula roční zdravá čistokrevná fena norfolského teriéra. Zákrok byl prováděn v narkóze, ze které se pes již neprobral. Jednalo se o zákrok, který nebyl nezbytně nutný a ke kterému nás lékař přemlouval. Příčinou úhynu psa byla podle pitvy embolie. Pes byl asi dva měsíce před trháním zubu ošetřen ve veterinární ordinaci s hematomem na břiše, ke kterému došlo, když byl pes sražen jedoucím autem. Nejednalo se o žádné závažné poranění, pouze o odřeninu a malý hematom.

Příčinou embolie bylo s největší pravděpodobností toto poranění. Na tuto skutečnost měl brát lékař zřetel a trhání mléčného zubu vůbec nedoporučovat nebo jej provést pouze v lokálním umrtvení.

Žádám písemné vyjádření o uznání chyby lékaře, které bude podkladem pro řízení o náhradě ceny čistokrevného psa.

Vyjádření ke stížnosti

Dne 14.3. majitel navštívil naši ordinaci s fenkou norfolského teriéra po srážce jedoucím autem. Klinický název: fena v celkovém dobrém zdravotním stavu, v oblasti třísla drobné nekrvácející oděrky, teplota těla normální, prokrvení sliznic a spojivek bez nálezu. Reakce zornic v pořádku. Po dezinfekci kožních ran jsem doporučil chlorophyl gel k lokální aplikaci k vyhojení oděrek. Při kontrole sliznic jsem zjistil nevyměněný špičák mléčného chrupu v nevhodném postavení vůči trvalému chrupu. Majiteli doporučena extrakce, na kterou se, po doporučené době ke zhojení výše uvedeného zranění, objednal.

Dne 25. 4. se majitel dostavil do ordinace k provedení extrakce dentes canini mléčného chrupu u svého psa. Uvedl, že pes je 24 hodin bez jídla, 6 hodin bez nápoje. Pes je v dobrém výživném stavu, bez klinických příznaků onemocnění. Bylo provedeno klinické vyšetření bez klinického nálezu. Aplikována i. m. Anestezie (0,3 ml rometaru, 0,5 ml narketanu). Patnáct minut po provedeném zákroku došlo k zástavě srdeční činnosti a dýchání. Bylo provedeno umělé dýchání, masáž srdce kompresí hrudníku, intrakardiálně aplikován adrenalin naředěný s isotonickým roztokem.

Pitvu jsem sám navrhl majiteli na náklady ordinace, neboť jsem si nebyl vědom pochybení a sám jsem měl profesní zájem zjistit příčinu úhynu psa.

změny svědčící pro akutní selhání oběhově- pulmonální činnosti

Závěr patologickoanatomického vyšetření

Laboratorním vyšetřením byla zjištěna trombotizace srdečních cév, drobné ruptury v játrech a změny svědčící pro akutní selhání oběhově- -pulmonální činnosti. Bakteriální infekce nezjištěna.

Z odborného posudku

Perzistentní mléčné zuby, zejména pak ty, které působí vady okluze, by měly být extrahovány nejpozději po sedmi měsíci stáří pacienta. Lze proto říci, že veterinární lékař tento zákrok indikoval zcela správně. Extrakce zubů je u psů proveditelná pouze v celkové anestezie, v lokální anestezii zpravidla možná není.

Dne 14. 3. došlo při autoúrazu k drobnému poranění pacienta ( oděrka v oblasti třísla). Pravděpodobnost, že toto poranění vyvolá o více než měsíc později (25. 4.) oběhové selhání s následkem smrti je téměř nulová.

Anestezie bylo docíleno správnými látkami podanými v odpovídající dávce. Chybí však informace o tom, zda byl tento pacient intubován, což je pro stomatologické výkony nezbytné, a zda byl pacientovi zajištěn žilní vstup, což by mělo být součástí každé anestezie. Není rovněž uvedeno, jak dlouho po aplikaci anestetik došlo ke kardiopulmonální zástavě, je uvedeno pouze jak dlouho po zákroku.

Resuscitace byla prováděna přiměřeně, není však uvedeno, jak bylo pacientovi prováděno umělé dýchání, intrakardiální aplikace adrenalinu je rovněž vhodná pouze v krajních případech.

Změny uvedené v pitevním protokolu nesvědčí pro embolii. Embolie je navíc u psů velmi vzácná, souvisí pouze s rozsáhlým traumatem, které uvedený pes neprodělal. Změny na játrech, plicích a srdci odpovídají dechovému a oběhovému selhání (hyperémie a edém plic) a následné resuscitaci (drobné ruptury jater, petechie v thymu).

Závěr

Souvislost mezi úhynem pacienta a autoúrazem, který prodělal před více než měsícem lze v podstatě vyloučit. Indikace pro extrakci mléčného zubu narušujícího okluzi je u psa starého jeden rok zcela správná. K úhynu psa došlo v důsledku anestetických komplikací, o nichž lze na základě předložených dokumentů pouze spekulovat (apnoe, aspirace, hypoxie?). Kardiopulmonální zástavu lze při anestezii mladého zdravého psa považovat za lékařské pochybení.

Revizní komise

je toho názoru, že došlo k pochybení a na základě zjištěných skutečností byl podán návrh na zahájení disciplinárního řízení k Čestné radě KVL ČR.

Čestná rada KVL ČR

rozhodla, že disciplinárně obviněný je v plném rozsahu zproštěn obvinění. Čestná rada nemá na základě provedeného dokazování za dostatečně prokázané, že v daném případě došlo k porušení §6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů tím, že by disciplinárně obviněný dne 25.4. ve své ordinaci v souvislosti s extrakcí dentes canini mléčného chrupu u pacienta pochybil při provádění celkové anestezie. V průběhu dokazování nebylo prokázáno, čím konkrétně by disciplinárně obviněný porušil závažně povinnosti v průběhu provádění anestezie.

 
Radka Vaňousová
Všechna jména a místa uváděná v soudničkách jsou smyšlená a jejich podobnost se skutečnými je pouze náhodná!!!