Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení č. 2/2007 KVS pro Ústecký kraj – katarální horečka ovcí

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
pro Ústecký kraj

Sebuzínská38, 40321 Ústí nad Labem 


Nařízení č. 2/2007

Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj
Sebuzínská38, 40321 Ústí nad Labem

č.j.KVS/ŘE/3621/2007

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. (l) písm. b) a § 49 odst. (l) písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, dále jen veterinární zákon, nařizuje podle § 49 odst. (l) písm. c), f) a s použitím ustanovení § 54 odst. (l) písm. b), d), k), l) a odst. (2) písm. c) a odst. (3) veterinárního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí

ČI. 1

Úvodní ustanovení

1) Katarální horečka ovcí je podle § 10 odst. (2) a přílohy č. 2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původcem je virus BTV, patřící do skupiny reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.

2) Nákaza byla zjištěna v SRN ve spolkové zemi Bavorsko. Ochranná a zdolávací opatření nařízená příslušnými orgány stanovují rovněž uzavřená pásma kolem ohniska nákazy, přičemž pásma ochrany a dozoru (dále také “uzavřená pásma”) zasahují na území Ústeckého kraje.

ČI. 2

Vymezení uzavřených pásem

1) Vymezené ochranné pásmo kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresu Chomutov.

2) Vymezené pásmo dozoru kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresů Louny, Most a Teplice.

ČI. 3

Ochranná a zdolávací opatření

1) Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v uzavřených pásmech.

2) Chovatelům se zakazuje přemisťování přežvýkavců z uzavřených pásem. Případné výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny Krajskou veterinární správou pro Ústecký kraj na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu, způsobu ochrany, popř. vyšetření, místa určení a počtu zvířat. Podmínky udělení výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23. 5. 2005, v platném znění.

3) Chovatelům přežvýkavců se nařizuje důsledné sledování zdravotního stavu zvířat, provádění epizootologického šetření a zdravotních zkoušek v uzavřených pásmech v rozsahu uvedeném v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23. 5. 2005, v platném znění, založeném na sledování indikátorových skupin skotu nebo jiného druhu přežvýkavců, není-li skot k dispozici, jakož i populací vektora – tiplíků. 4) Tranzit zvířat uzavřeným pásmem je možný pouze za podmínek uvedených v článku č. 6 rozhodnutí Komise č. 2005/3 93/ES ze dne 23. 5. 2005, v platném znění.

Čl. 4

Kontrola povinností a sankce

1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením chovatelům přežvýkavců budou provádět ve smyslu § 52 odst. (l) písm. a) veterinárního zákona orgány příslušné podle § 47 odst. (l) písm. b) a § 49 odst. (l) písm. c), f) veterinárního zákona.

2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. (l) písm. c) vet. zákona.

3) Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. (l) písm. d) veterinárního zákona.

ČI. 5

Poučení o nákaze

Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Specifickým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou přenášet na další zvířata. Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7 dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název Bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je reprodukce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

ČI. 6

Závěrečná ustanovení

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší podle příslušných ustanovení veterinárního zákona. Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. (3) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj, u Krajského úřadu Ústeckého kraje a u všech obecních a městských úřadů, jejichž území se týká.

V Ústí nad Labem dne 12. 9. 2007

MVDr. Ing. Rudolf Kojan
ředitel KVS pro Ústecký kraj

Rozdělovník:
Státní veterinární správa ČR
Krajský úřad Ústeckého kraje
Magistráty a městské a obecní úřady v Ústeckém kraji
Zemědělské agentury v Ústeckém kraji
Komora veterinárních lékařů
Policie České republiky
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Narizeni_2_2007.pdf

Narizeni_2_2007.pdf