Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení č. 3/2007 KVS pro Ústecký kraj

Nařízení č. 3/2007

Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj
Sebuzínská38, 40321 Ústí nad Labem

Č.j. KVS/EW/3 904/07

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. (1) písm. b) a § 49 odst. (1) písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, dále jen veterinární zákon, nařizuje podle § 49 odst. (1) písm. c), f) a s použitím ustanovení § 54 odst. (1) písm. b), d), k), l) a odst. (2) písm. c) a odst. (3) veterinárního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 299/2003 Sb.. o opatřeních pro předcházeni a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Katarální horečka ovcí je podle § 10 odst. (2) a přílohy č. 2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původcem je virus BTV, patřící do skupiny Reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.

2) Nákaza byla zjištěna v SRN ve spolkové zemi Bavorsko a Sasko. Ochranná a zdolávací opatření nařízená příslušnými orgány stanovují rovněž uzavřená pásma kolem ohniska nákazy, přičemž pásma ochrany a dozoru (dále také “uzavřená pásma”) zasahují na území Ústeckého kraje.

Čl. 2

Vymezení uzavřených pásem

1) Vymezené ochranné pásmo kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresu Chomutov.

2) Vymezené pásmo dozoru kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresů Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín.

Čl. 3

Ochranná a zdolávací opatření

1) Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v uzavřených pásmech.

2) Chovatelům se zakazuje přemisťování přežvýkavců z uzavřených pásem. Případné výjimky z tohoto zákazu mohou byt uděleny Krajskou veterinární správou pro Ústecký kraj na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu, způsobu ochrany, popř. vyšetření, místa určení a počtu zvířat. Podmínky udělení výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23. 5. 2005, v platném znění.

3) Chovatelům přežvýkavců se nařizuje důsledné sledování zdravotního stavu zvířat, provádění epizootologického šetření a zdravotních zkoušek v uzavřených pásmech v rozsahu uvedeném v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23. 5. 2005. v platném znění, založeném na sledování indikátorových skupin skotu nebo jiného druhu přežvýkavců, není-li skot k dispozici, jakož i populací vektora – tiplíků.

4) Tranzit zvířat uzavřeným pásmem je možný pouze za podmínek uvedených v článku č. 6 rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23. 5. 2005, v platném znění.

Čl. 4

Kontrola povinností a sankce

1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením chovatelům přežvýkavců budou provádět ve smyslu § 52 odst. (1) písm, a) veterinárního zákona orgány příslušné podle § 47 odst. (1) písm. b) a § 49 odst. (1) písm. c), i) veterinárního zákona.

2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. (1) písm. c) vet. zákona.

3) Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. (1) písm. d) veterinárního zákona.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Specifickým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou přenášet na další zvířata. Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7 dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název Bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je reprodukce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší podle příslušných ustanovení veterinárního zákona.

Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. (3) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj, u Krajského úřadu Ústeckého kraje a u všech obecních a městských úřadů, jejichž území se týká.

Zrušuje se Nařízení č. 2/2007 č.j. KVS/ŘE/3621/2007 ze dne 12.9.2007

V Ústí nad Labem dne 1.10. 2007

MVDr. Ing. Rudolf Kojan
ředitel KVS pro Ústecký kraj

Rozdělovník:
Státní veterinární správa ČR
Krajský úřad Ústeckého kraje
Zemědělské agentury v Ústeckém kraji
Komora veterinárních lékařů
Policie České republiky
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: