Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj – katarální horečka ovcí – KVS pro Plzeňský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
pro Plzeňský kraj

Družstevní 13, 301 00 PLZEŇ  Tel.: +420 377 333 820 146NAŘÍZENÍ č. 6/2007

Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Družstevní 13, 301 00 Plzeň

č.j. VET/2039/2007

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen “KVSP”) jako příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “veterinární zákon”), nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c), f) a s použitím ustanovení § 54 odst. 1 písm. b), d), k), l) a odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, tato

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Katarální horečka ovcí je podle § 10 odst. 2 a přílohy č. 2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původcem je virus BTV, patřící do skupiny reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.

 2. Nákaza byla zjištěna v SRN ve spolkové zemi Bavorsko. Ochranná a zdolávací opatření nařízená příslušnými orgány stanovují rovněž uzavřená pásma kolem ohniska nákazy, přičemž pásma ochrany a dozoru (dále také “uzavřená pásma”) zasahují na území Plzeňského kraje.

Čl. 2

Vymezení uzavřených pásem

 1. Vymezené ochranné pásmo kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresu Tachov.

 2. Vymezené pásmo dozoru kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever a Rokycany.

Čl. 3

Ochranná a zdolávací opatření

 1. Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v uzavřených pásmech.

 2. Chovatelům se zakazuje přemisťování přežvýkavců z uzavřených pásem. Případné výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny KVSP na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu, způsobu ochrany popř. vyšetření, místa určení a počtu zvířat. Podmínky udělení výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23.5.2005, v platném znění.

 3. Chovatelům přežvýkavců se nařizuje důsledné sledování zdravotního stavu zvířat, provádění epizootologického šetření a zdravotních zkoušek v uzavřených pásmech v rozsahu uvedeném v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23.5.2005, v platném znění, založeném na sledování indikátorových skupin skotu nebo jiného druhu přežvýkavců, není-li skot k dispozici, jakož i populací vektora – tiplíků.

 4. Tranzit zvířat uzavřeným pásmem je možný pouze za podmínek uvedených v článku 6 rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23.5.2005, v platném znění.

Čl. 4

Kontrola povinností a sankce

 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením chovatelům přežvýkavců budou provádět ve smyslu § 52 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona orgány příslušné podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c), f) veterinárního zákona.

 2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. 1 písm. c) vet. zákona.

 3. Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Specifickým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou přenášet na další zvířata. Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7 dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je reprodukce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 1. Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší podle příslušných ustanovení veterinárního zákona.

 2. Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje a u všech obecních a městských úřadů, jejichž území se týká.

 3. Zrušuje se Nařízení č. 5/2007, č.j. VET/1968/2007 ze dne 04.09.2007.

 

V Plzni dne 11.09.2007

MVDr. Richard Bílý v. r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Rozdělovník:

Státní veterinární správa ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Městské a obecní úřady v Plzeňském kraji
Zemědělské agentury v PK
Komora veterinárních lékařů

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. září 2007

Sejmuto z úřední desky dne:

Přílohy (formát pdf):

Mapa výskytu Bluetongue v Německu, jejíchž pásmo dozoru zasahuje uzemí ČR

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. května 2005 o ochranných pásmech a pásmech dozoru u katarální horečky ovcí a o podmínkách pro přemísťování zvířat uvnitř těchto pásem a z těchto pásem


299/2003 Sb.

Vyhláška

ze dne 1. září 2003

o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Změna: 299/2003 Sb. (část)
Změna: 356/2004 Sb.
Změna: 389/2004 Sb.
Změna: 214/2005 Sb.
Změna: 36/2007 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. , (dále jen “zákon”) k provedení § 6 odst. 9 písm. d) a e) a § 10 odst. 3 zákona:

Úvodní ustanovení

§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství 1)

 1. hlášení nákaz a jiných onemocnění zvířat (dále jen “nákaza”), pohotovostní plány pro případ výskytu některých nákaz (dále jen “pohotovostní plán”), programy ozdravování zvířat (dále jen “program ozdravování”) a jejich očkování,

 2. obecná a zvláštní opatření pro tlumení nákaz a pro jejich zdolávání,

 3. zvláštní opatření k ozdravování zvířat od některých nákaz.

——— ČÁSTEČNÝ VÝBĚR USTANOVENÍ KE KATARÁLNÍ HOREČCE OVCÍ ———

HLAVA II

KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ

§ 31

Pro účely této hlavy se rozumí pod pojmem

 1. zvíře vnímavého druhu – kterýkoli přežvýkavec,

 2. vektor – hmyz druhu Culicoides imicola nebo jakýkoli jiný hmyz rodu Culicoides schopný přenášet katarální horečku ovcí.

§ 32

(1) Je-li v hospodářství jeden nebo více přežvýkavců podezřelých z nákazy katarální horečkou ovcí, krajská veterinární správa v souladu s § 13 , 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona

 1. zahájí neprodleně sledování tohoto hospodářství a šetření za účelem potvrzení nebo vyloučení výskytu této nákazy, klinicky vyšetřuje, popřípadě i pitvá podezřelá a uhynulá zvířata;

 2. zajistí, aby byl proveden soupis míst, která mohou umožňovat přežívání vektora nebo která ho mohou hostit, zejména míst vhodných k jeho rozmnožování;

 3. nařídí chovateli zejména, aby

 1. provedl soupis všech přežvýkavců, uvádějící pro každý druh počet zvířat již uhynulých, nakažených a podezřelých. Údaje soupisu musí být aktualizovány, aby byla brána v úvahu zvířata narozená nebo uhynulá během doby podezření, a na požádání musí být předkládány orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

 2. dodržoval zákaz jakéhokoli přemísťování přežvýkavců z hospodářství nebo do hospodářství,

 3. omezil možnost pohybu přežvýkavců v době aktivity vektorů, pokud lze předpokládat, že jsou k dispozici prostředky k provedení tohoto opatření,

 4. ošetřoval pravidelně přežvýkavce, budovy používané k jejich ustájení a jejich okolí, především místa příznivá pro hmyz rodu Culicoides, schválenými insekticidními prostředky. Četnost ošetření určí krajská veterinární správa se zřetelem na perzistenci použitého insekticidního prostředku a na klimatické podmínky,

 5. zabezpečil neškodné odstranění kadáverů přežvýkavců uhynulých v hospodářství v souladu se zvláštním právním předpisem. 2)

(2) Krajská veterinární správa v souladu s § 13 , 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona provede epizootologické šetření.

§ 33

(1) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 32 mohou být uplatněna i ve vztahu k dalším hospodářstvím, o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou infikována.

(2) Ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 32 mohou být odvolána, jen dojde-li k vyloučení podezření z výskytu katarální horečky ovcí.

§ 34

(1) Byl-li v hospodářství potvrzen výskyt katarální horečky ovcí,

a. příslušný orgán nařídí

 1. poražení přežvýkavců v rozsahu, který pokládá za nezbytný k zamezení šíření nákazy,

 2. neškodné odstranění jejich kadáverů v souladu se zvláštním právním předpisem, 2)

 3. rozšíření ochranných a zdolávacích opatření stanovených v § 32 odst. 1 na hospodářství umístěná v pásmu o poloměru 20 km (včetně ochranného pásma) okolo infikovaného hospodářství (infikovaných hospodářství). Toto pásmo může být rozšířeno nebo zúženo na základě epizootologických, zeměpisných, ekologických nebo meteorologických faktorů,

 4. uplatnění dalších opatření stanovených v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisí, zejména pokud jde o zavedení programu očkování,

b. krajská veterinární správa provede epizootologické šetření.

(2) Státní veterinární správa v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona uvědomí o ochranném a zdolávacím opatření podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 a o případném rozšíření nebo zúžení pásma uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 3 Komisi.

§ 35

(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona vedle ochranných a zdolávacích opatření uvedených v § 34 odst. 1 vymezí ochranné pásmo a pásmo dozoru, přičemž bere v úvahu zejména epizootologické, zeměpisné, administrativní a ekologické faktory, související jednak s katarální horečkou ovcí, jednak s organizací jejího zdolávání a s orgány, které rozhodují o ochranných a zdolávacích opatřeních a dozírají na jejich plnění.

(2) Ochranné pásmo se vymezuje o poloměru nejméně 100 km okolo infikovaného hospodářství. Na ně navazuje pásmo dozoru, které tvoří část území v šíři nejméně 50 km za ochranným pásmem, v němž nebylo v posledních 12 měsících prováděno žádné očkování.

§ 36

(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona zajistí, aby byla v ochranném pásmu uplatňována tato ochranná a zdolávací opatření:

 1. identifikace (soupis) všech hospodářství s přežvýkavci uvnitř pásma;

 2. uskutečňování programu epizootologického dozoru, založeného na sledování indikátorových skupin skotu nebo jiného druhu přežvýkavců, není-li skot k dispozici, jakož i populací vektora,

 3. zákaz přemísťování přežvýkavců z pásma, pokud Státní veterinární správa v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona nestanovila na základě rozhodnutí Komise o výjimkách odlišný postup zejména pro zvířata nacházející se v části pásma, ve které je prokázána nepřítomnost viru nebo vektora.

(2) S kladným vyjádřením Komise v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona může být v ochranném pásmu provedeno i očkování přežvýkavců proti katarální horečce ovcí a označení očkovaných zvířat způsobem používaným v těchto případech v Unii.

§ 37

(1) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) zákona zajistí, aby v pásmu dozoru

 1. byla uplatňována ochranná a zdolávací opatření uvedená v § 36 odst. 1,

 2. byl důsledně dodržován zákaz jakéhokoli očkování proti katarální horečce ovcí.

(2) Ochranná a zdolávací opatření přijatá podle § 34 odst. 1, § 35 a 36 a podle odstavce 1 se mění nebo zrušují v souladu s opatřeními stanovenými v souladu s § 10 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisí.

—————————————————————————————————-