Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR

č.j. 21682/2005-17210

Ministerstvo zemědělství České republiky

na základě § 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR

kterým se stanovují zásady a povinnosti spojené s ozdravováním od infekční rinotracheitidy skotu (dále jen “IBR“).

Čl. 1 Zásady ozdravovacího programu

Těmito zásadami se stanoví

  a) povinnost všem chovatelům skotu, jejichž hospodářství není úředně ozdravené nebo úředně prosté infekční rinotracheitidy skotu, zahájit ozdravování od této nákazy,

  b) zapojení dalších organizací do procesu ozdravování,

  c) termín zahájení ozdravování,

  d) zásady a metody ozdravování,

  e) povinnosti chovatelů spojené s ozdravováním a poskytováním nezbytných údajů o jeho průběhu,

  f) podmínky, za nichž může být hospodářství prohlášené za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR.

Čl. 2 Základní pojmy

Pro účely těchto zásad se rozumí

  a) infekční rinotracheitidou skotu – (IBR) – nebezpečná nákaza manifestující se klinicky na respiratorním aparátu nebo na genitálním aparátu skotu. Původcem je bovinní herpes virus typ 1 (BHV-1),

  b) národním ozdravovacím programem – program schválený ministerstvem zemědělství dne 11.8.2005 č.j.: 21682/2005-17210 jehož cílem je docílit ozdravení na celém území státu,

  c) ozdravovacím plánem – souhrn úkonů a povinností spojených s ozdravením jednotlivého hospodářství, odsouhlasený místně příslušnou Krajskou veterinární správou či Městskou veterinární správou v Praze (dále jen “KVS“),

  d) vstupním sérologickým vyšetřením –vyšetření skotu při zahájení ozdravování, které upřesní aktuální nákazovou situaci v hospodářství,

  e) základní imunizací – imunizace dle návodu výrobce, kterou je dosaženo žádoucí protilátkové ochrany trvající minimálně 6 měsíců,

  f) infikovaným zvířetem – zvíře s protilátkami vytvořenými po přirozené infekci terénním kmenem BHV-1 nebo s protilátkami po aplikaci konvenční vakcíny,

  g) markerovou vakcínou – vakcína s chybějícím glykoproteinem E (gE-),

  h) konvenční vakcínou – vakcína s kompletním virem (BHV-1),

  i) gE ELISA testem – specifický laboratorní test, schopný rozlišit protilátky vytvořené po vakcinaci markerovou vakcínou (gE-) od protilátek vytvořených po infekci terénním kmenem BHV-1, příp. po vakcinaci konvenční vakcínou,

  j) konvenčním ELISA testem – laboratorní test prokazující protilátky proti celému BHV-1,

  k) ohniskem nákazy – hospodářství či stádo, v němž došlo u skotu k výskytu klinických příznaků IBR a nákaza byla potvrzena laboratorním vyšetřením,

  l) klidovým ohniskem IBR – hospodářství či stádo, v němž jsou podle výsledků vyšetření (konvenčním ELISA testem) sérologicky pozitivní zvířata bez klinických příznaků IBR,

  m) hospodářstvím – stádem s neznámou nákazovou situací – hospodářství či stádo, v němž není znám výsledek sérologického vyšetření, zjišťujícího protilátky proti BHV-1,

  n) hospodářstvím – stádem úředně ozdraveným od IBR – hospodářství či stádo, v němž nejsou infikovaná zvířata, a v němž bylo provedeno na závěr ozdravení sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců gE ELISA testem s negativním výsledkem,

  o) hospodářstvím – stádem úředně prostým IBR – hospodářství či stádo, v němž nejsou infikovaná zvířata ani zvířata vakcinovaná markerovými vakcínami a v němž bylo provedeno sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem,

  p) pozorovací dobou – období 6 měsíců od vyřazení posledního infikovaného zvířete ze stáda (laboratorně potvrzeno), do provedení závěrečného laboratorního vyšetření, na jehož základě lze hospodářství nebo stádo prohlásit za ozdravené nebo úředně prosté IBR.

Čl. 3 Chovatelské a veterinární důvody ozdravení

Ozdravení od IBR je významné zejména:

  a) z hlediska zlepšení zdravotního stavu stád skotu a snížení ekonomických ztrát u chovatele,

  b) z hlediska udržení konkurenceschopnosti při obchodu se skotem, spermatem, vaječnými buňkami a embryi skotu se státy prostými nákazy,

  c) z hlediska sjednocení podmínek při tuzemském přemísťování skotu,

  d) z důvodů zabezpečení větší ochrany před zavlečením nákazy do IBR prostých hospodářství,

  e) z hlediska získání dodatečných garancí od Evropské komise při obchodování se skotem v rámci Evropské unie.

Čl. 4 Povinný ozdravovací program

Ozdravovací program se stanovuje jako povinný pro všechny chovatele skotu, kteří nemají hospodářství úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR. Nákazová situace bude zjišťována prostřednictvím vstupního sérologického vyšetření ve všech stádech považovaných za klidová ohniska IBR a ve stádech s neznámou nákazovou situací.

Čl. 5 Zahájení ozdravování

Ozdravování v České republice bude zahájeno od 1. ledna 2006 ve všech krajích. Ozdravení jednotlivých hospodářství a stád bude zahajováno postupně, v závislosti na kapacitních možnostech státních veterinárních ústavů z hlediska zabezpečení vstupních sérologických vyšetření, možnostech místně příslušných KVS projednat a odsouhlasit ozdravovací plány jednotlivých hospodářství a možnostech chovatele zejména s ohledem na zdravotní stav zvířat a nákazovou situaci ve stádě.

Čl. 6 Obecné zásady ozdravování

Ozdravování od IBR:

  a) je prováděno na celém území státu, b) je organizováno tak, aby bylo dosaženo na administrativně vymezeném územním celku (kraji, okresu) IBR ozdraveného a následně prostého stavu v nejkratší možné době,

  c) je organizováno tak, aby pokud možno nezpůsobilo chovateli výpadek v produkci. Infikovaná zvířata budou eliminována ze stáda zejména v rámci jeho přirozené obměny. Ke konci ozdravení je možné proces urychlit jednorázovým vyřazením zbývajících infikovaných zvířat,

  d) se v ohniscích nákazy zahájí až poté, co je onemocnění převedeno do klidové podoby (klidového ohniska),

  e) předchází vstupní sérologické vyšetření určených kategorií skotu, stanovení metody ozdravení a zpracování ozdravovacího plánu pro jednotlivé hospodářství.

Čl. 7 Vstupní sérologické vyšetření

Vstupní sérologické vyšetření ( konvenčním ELISA testem) bude provedeno:

• ve stádech se stavem do 50 ks skotu u všech zvířat starších 6 měsíců

• ve stádech se stavem od 51 ks skotu

  -u 100 % mladého skotu ve věku od 6 měsíců do otelení
  -u 100 % prvotelek nejdříve však 4 týdny po otelení
  -u 20 % ostatních krav
  -u 100 % plem. býků v přir. plemenitbě

• v hospodářstvích s chovem masného skotu, resp. skotem, který je od jara do zimy chován mimo stáj bude vyšetřeno 100 % skotu staršího 6 měsíců.

V případě zamoření přesahujícího 50% u prvotelek a u vzorku ze skupiny ostatních krav, nebudou zbývající krávy v základním stádu sérologicky došetřovány a bude u 100% krav postupováno jako by byly pozitivní. V případě nižšího procenta zamoření (než 50%) bude došetřeno zbývajících 80% krav, aby bylo zjištěno skutečné procento pozitivních zvířat v základním stádě a mohlo být případně použito eliminační metody bez vakcinace, která by vedla k rychlejšímu ozdravení stáda.

Postup (dle výsledku vyšetření):

  Prokáže-li vstupní sérologické vyšetření ve stádě pozitivní zvířata, nastupuje ozdravování.

  Neprokáže-li vstupní sérologické vyšetření ve stádě infikovaná zvířata postupuje se dle metodického návodu SVS ČR

Vstupní sérologické vyšetření se neprovádí v hospodářstvích, v nichž byla prováděna (dle záznamů chovatele) vakcinace polyvalentními vakcinami i s obsahem BHV-1 nebo i konvenčními vakcínami proti IBR. Vakcinovaná zvířata budou považována za IBR pozitivní ze 100 %.

Vyšetření (ani ozdravování) nebude rovněž prováděno u výkrmu skotu pokud je vykrmován odděleně od zvířat ozdravovaného stáda, v samostatném, prostorově i provozně odděleném objektu. Přemístění vykrmovaného skotu se může uskutečnit pouze na jatka.

Čl. 8

Metody ozdravování, předpoklady k prohlášení stáda za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR

V rámci národního ozdravovacího programu se využijí následující metody:

a) eliminační bez vakcinace

v hospodářstvích, v nichž je při vstupním sérologickém vyšetření potvrzeno nižší procento (cca do 10%, při dohodě s chovatelem i více procent) pozitivních zvířat.

Postup:

  • vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců (viz čl. 7),

  • u pozitivních zvířat se zaznamená výsledek do průvodních listů skotu,

  • vyřazení sérologicky pozitivních kusů (jednorázově nebo ve stanoveném termínu po dohodě s KVS),

  • sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem za 4-6 týdnů po vyřazení posledního pozitivního zvířete,

  • druhé serologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem za 4-6 týdnů po prvním vyšetření,

  • jsou-li dvě po sobě jdoucí sérologická vyšetření konvenčním ELISA testem negativní, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na závěr této doby se provede opět sérologické vyšetření,

  • Je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR.

b) eliminační s vakcinací markerovou vakcínou

v hospodářstvích, v nichž je při vstupním sérologickém vyšetření potvrzeno vyšší procento pozitivních zvířat.

Postup:

  • vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců (viz čl.7),

  • u pozitivních zvířat se výsledek zaznamená do průvodních listů skotu, provede se základní imunizace sérologicky pozitivních i negativních kusů od stáří 6 měsíců markerovou vakcínou dle návodu výrobce,

  • další cyklické revakcinace markerovou vakcínou v intervalech 6 měsíců,

  • průběžné provádění základní imunizace mladého skotu, který dosáhl věku 6–9 měsíců. Dále se mladý skot zařadí do vakcinačního režimu (revakcinace v 6 měs. intervalech) spolu s ostatním již vakcinovaným skotem.

  • provádění namátkových sérologických kontrol (gE ELISA testem) indikátorových zvířat ze skupiny sérologicky negativních (podle výsledků vstupního sérologického vyšetření) až do doby, než jsou ze stáda vyřazena všechna infikovaná zvířata. Počet vyšetřovaných zvířat v rámci namátkových kontrol bude následující (v závislosti na velikosti stáda):


  kategorie skotu
  stádo do 300 ks skotu
  stádo nad 300 ks skotu

  jalovičky 14-16 měs. stáří
  5 ks x)
  10 ks
  prvotelky (nejdříve 1 měs. po porodu)
  5 ks x)
  10 ks

  x) ve stádech s nižším počtem skotu v dané kategorii se vyšetřuje celá kategorie skotu.

  Vyšetření se provádí 1x za 6 měsíců. Jsou-li zjišťována nově infikovaná zvířata, je chovatel povinen toto hlásit neprodleně místně příslušné KVS. KVS rozhodne o případném sérologickém prošetření vyššího počtu zvířat, případně celé skupiny negativních zvířat. Positivitu u nově infikovaných zvířat je nutno zaznamenat v průvodních listech skotu.

  • ukončení vakcinací-je možné až po vyřazení posledního infikovaného zvířete ze stáda a jednom sérologickém vyšetření skotu staršího 6 měsíců gE ELISA testem s negativním výsledkem. Toto sérologické vyšetření se provede nejdříve za 4-6 týdnů po vyřazení posledního infikovaného zvířete. V případě, že toto vyšetření prokáže ve stádě infikovaná zvířata, tato se vyřadí a opět se provede za 4-6 týdnů sérologické vyšetření. Toto se opakuje do té doby, dokud jsou ve stádě prokazována infikovaná zvířata,

  • po prvním sérologickém vyšetření, které prokáže, že ve stádě nejsou infikovaná zvířata, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na závěr této doby se provede u všech zvířat starších 6 měsíců opět sérologické vyšetření gE ELISA testem,

  • je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně ozdravené od IBR,

  • po vyřazení všech vakcinovaných zvířat ze stáda (markerovou vakcínou) se provede u všech zvířat starších 6 měsíců sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem). Je-li výsledek negativní, lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR.

c) radikální

Jedná se o odsun všech zvířat z hospodářství poražením na jatkách nebo přemístěním zvířat za podmínek viz čl.14. Metoda bude uplatněna zejména v méně početných stádech skotu nebo v případě, kdy chovatel již nechce v dalším chovu pokračovat. O použití této metody rozhoduje chovatel.

Postup:

  • vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců,

  • u pozitivních zvířat se výsledek zaznamená do průvodních listů skotu,

  • jednorázové nebo postupné vyřazení (přemístění) skotu do stanoveného data,

  • v případě, že do objektu bude ustájen zdravý skot je nutné provést mechanickou očistu a desinfekci objektů a zařízení a ustájit indikátorová zvířata (sérologicky negativní skot). Po 4-6 týdnech se tato zvířata sérologicky vyšetří konvenčním ELISA testem. Jsou-li výsledky negativní, lze do objektů ustájit skot přemístěný z ozdravených nebo IBR prostých hospodářství,

  • je-li s chovatelem dohodnut pozdější termín ozdravování, je nutné provést základní imunizaci, případně následné revakcinace v 6 měs. intervalech.

  Při rozhodování o metodě ozdravování musí být zohledněny veterinární i ekonomické aspekty.

  Vzory ozdravovacích programů jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 3.

Čl. 9 Vakcíny v průběhu ozdravování.

Vakcíny, používané v rámci ozdravování, musí být registrovány v ČR. V rámci národního ozdravovacího programu je možno používat v hospodářstvích, která zahájila ozdravování po1.lednu 2006 pouze markerové vakcíny. Živé i inaktivované markerové vakcíny se použijí dle návodu výrobce.

V ozdravovaných, ozdravených i prostých stádech je zakázáno používat polyvalentní vakcíny, obsahující BHV-1.

Čl. 10 Uznání, pozastavení či odebrání statusu hospodářství úředně ozdraveného nebo úředně prostého IBR

Uznání hospodářství nebo stáda za úředně ozdravené či úředně prosté IBR – se provede na základě laboratorních vyšetření deklarujících, že ozdravování bylo úspěšně dokončeno (viz zásady v čl. 8).

Pozastavení statusu – v případě, že chovatel nezabezpečil provedení zdravotních zkoušek stanovených Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, nebo vzniklo podezření z nákazy u jednoho nebo více zvířat ve stádě.

Odebrání statusu – v případě, že se změnila v hospodářství nebo stádě nákazová situace a tato byla potvrzená laboratorním vyšetřením.

Hospodářství (stáda) skotu, která získala status úředně prostých hospodářství (stád) nebo kterým byl status pozastaven či odebrán budou zveřejňována a ve stanovených časových intervalech aktualizována na webových stránkách SVS ČR.

Čl. 11

Povinnosti chovatelů

  a) provést vstupní sérologické vyšetření zvířat a na jeho základě rozhodnout o metodě ozdravování, b) zpracovat ozdravovací plán (po konzultaci se soukromým vet. lékařem a KVS) a předložit k odsouhlasení KVS, c) u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) zaznamenat výsledek do průvodních listů skotu, d) zajistit provádění odborných veterinárních úkonů spojených s ozdravováním soukromým veterinárním lékařem,

  e) vést evidenci zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr (viz zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem),

  f) stanovit přesný systém přemísťování zvířat v rámci hospodářství, je-li přemísťování zvířat z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb. a vyhláška č. 136/2004 Sb.).

  g) neprovádět mezipodnikové kooperace, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu, h) zabezpečit, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontaktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status,

  i) dodržovat ozdravovací plán,

  j) poskytovat stanovené údaje o průběhu ozdravování,

  k) hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování, a které by mohly průběh ozdravování negativně ovlivnit,

  l) organizovat pastvu skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR nebo jako stádo s neznámou nákazovou situací. S ohledem na tuto skutečnost musí být zabezpečeno i hrazení pastvin a zábrana úniku zvířat,

  m) vymezit okruh pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska dodržování nezbytných protinákazových opatření,

  n) upozornit chovatele, případně další osoby, přicházející do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR ani skot, u něhož není známa nákazová situace,

  o) nepovolit účast rizikových zvířat na svodech,

  p) stanovit, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinákazových a hygienických podmínek,

  q) uchovávat údaje o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat 3 roky po ukončení ozdravování, r) podle okolností je možné stanovit i další podmínky.

Čl. 12

Povinnosti hospodářství, která nejsou úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR a pro která byl s KVS dohodnut pozdější termín zahájení ozdravování

  a) sérologicky vyšetřit skot starší 6 měsíců v rámci programu vstupních sérologických vyšetření stád na IBR do konce roku 2006 (viz čl. 7),

  b) projednat s KVS termín zahájení ozdravení,

  c) skot z těchto hospodářství nesmí být přemístěn do ozdravovaných, ozdravených a prostých hospodářství,

  d) skot z těchto hospodářství nesmí přijít do kontaktu se skotem z ozdravovaných, ozdravených a prostých hospodářství,

  e) ošetřovatelé tohoto skotu nesmí ošetřovat skot v hospodářstvích či stádech, která ozdravují od IBR nebo jsou úředně ozdravená nebo úředně prostá nákazy,

  f) pracovníci biologických a servisních služeb dodržují při vstupu do těchto hospodářství taková protinákazová a hygienická opatření, aby nezpůsobili rozvlékání nákazy,

  g) v případě, že chovatel nezahájí ozdravení do konce roku 2006, provede se v termínu do 31.12.2006 základní imunizace všech zvířat starších 6 měsíců markerovou vakcínou. V odůvodněných případech může KVS tuto dobu prodloužit, nejpozději však do 30.6.2007. Následně budou prováděny cyklické revakcinace v 6 měs. intervalech inaktivovanou markerovou vakcínou. Do vakcinačního režimu musí být průběžně zařazován skot, který dovrší stáří 6-9 měsíců,

  h) do stáda může být přemístěn pouze skot, který je v imunitě proti BHV-1 (po vakcinaci markerovou vakcínou).

Čl. 13 Podmínky pro hospodářství, která zahájila ozdravování před 1.lednem 2006 a k vakcinaci skotu používají konvenční vakcíny.

  a) hospodářství, v nichž probíhá ozdravování a bude podle KVS schváleného ozdravovacího plánu ukončeno vakcinování zvířat do 30.6.2007, mohou do tohoto data používat k imunizaci monovalentní konvenční vakcíny proti IBR. Pokud nebude vakcinování zvířat ukončeno do uvedeného data (stanoveného ozdravovacím plánem) musí být zpracován nový ozdravovací plán na bázi markerových vakcín.

  b) hospodářství, v nichž probíhá ozdravování podle KVS schváleného ozdravovacího plánu a bude pokračovat vakcinování skotu i po 30.6.2007, mohou použít k imunizaci zvířat monovalentní konvenční vakcíny nejpozději však do 31.12. 2006. Od 1.1.2007 musí přejít na markerové vakcíny. Před realizací této změny musí být zpracován nový ozdravovací plán.

Čl. 14 Náležitosti ozdravovacího plánu jednotlivého hospodářství

Ozdravovací plán, který zpracuje chovatel a předkládá k odsouhlasení KVS, musí obsahovat zejména :

• adresu hospodářství (sídlo) a adresu majitele, registrační číslo hospodářství v ústřední evidenci, telefon, fax, e-mail, kraj,

• jméno, adresu a telefon soukromého vet. lékaře zabezpečujícího odbornou veterinární činnost spojenou s ozdravováním,

• stav skotu v hospodářství podle kategorií,

• rozdělení skotu v jednotlivých stájích v rámci hospodářství (u metody s vakcinací),

• roční procento obměny základního stáda (u metody s vakcinací),

• uskutečňuje-li se výkrm skotu v prostorově a provozně odděleném objektu (vykrmovaná zvířata není nutné zahrnout do ozdravování)

• datum a výsledek vstupního sérologického vyšetření u jednotlivých vyšetřovaných kategorií skotu,

• zvolenou metodu a postup ozdravování, zejména :

  -při vakcinační metodě druh použité vakcíny,

  – termíny provedení základní imunizace skotu,

  – termíny cyklických revakcinací v šestiměsíčních intervalech,

  – termíny průběžně prováděných základních imunizací mladého skotu (v 6 – 9 měs. stáří) v dalším období,

  – termíny namátkových sérologických vyšetření u vybraných zvířat ve skupině sérologicky negativních (podle výsledku vstupního vyšetření),

  – předpokládaný termín vyřazení posledních infikovaných zvířat a ukončení vakcinací,

  – předpokládaný termín pro prohlášení hospodářství za úředně ozdravené (úředně prosté) od IBR.

• zásady přemísťování skotu v rámci hospodářství i mimo něj,

• povinnosti pracovníků v hospodářství,

• činnost soukromého vet. lékaře případně dalších osob v procesu ozdravování,

• nezbytná ochranná opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, pastviny, při přemísťování zvířat a další),

• proškolení ošetřovatelů skotu v ozdravovaném hospodářství o hlavních zásadách ozdravování a o nezbytných hygienických opatřeních,

• zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro ustájení zvířat.

Čl. 15 Přemísťování skotu, účast na svodech

V průběhu národního ozdravovacího programu se může přemístění uskutečnit následovně:

Do IBR úředně prostého hospodářství

  z hospodářství prostého IBR,

  z hospodářství ozdraveného od IBR, nevakcinovaná zvířata u nichž bylo provedeno sérologické vyšetření konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem

Do IBR úředně ozdraveného hospodářství:

  z hospodářství prostého IBR
  z hospodářství ozdraveného od IBR

Do hospodářství vedeného jako klidové ohnisko IBR:

  z klidového ohniska IBR

Do hospodářství ozdravovaného od IBR:

  z prostého hospodářství za předpokladu, že u skotu bezprostředně po přemístění bude provedena základní imunizace markerovou vakcínou. Dále bude přemístěný skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství,

  z ozdraveného hospodářství. Jedná-li se o skot nevakcinovaný proti IBR, bude po přemístění provedena základní imunizace markerovou vakcínou a dále bude skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství,

  z ozdravovaného hospodářství za předpokladu, že je přemísťovaný skot v imunitě proti BHV 1 resp. se podrobil minimálně základní imunizaci markerovou vakcínou. Dále bude přemístěný skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství.

Účast skotu na svodech:

  -mohou se zúčastnit jen zvířata z hospodářství či stád se stejným nákazovým statusem.

  -z ozdravovaných hospodářství se může zúčastnit skot, který je v imunitě proti BHV-1, tzn. byla u něho provedena minimálně základní imunizace. Účast telat mladších 6 měsíců je podmíněna tím, že pocházejí od matek v imunitě proti BHV-1 a je u nich předpoklad, že jsou dostatečně chráněna kolostrálními protilátkami,

  – účast skotu z hospodářství s neznámou nákazovou situací není dovolena.

Čl. 16 Nezbytná data ke sledování a hodnocení průběhu ozdravování

Chovatel, v jehož hospodářství probíhá ozdravování, bude průběžně, nejpozději do jednoho měsíce po provedeném úkonu, poskytovat KVS, případně ostatním orgánům státního dozoru následující údaje:

a) údaje o chovateli – jméno,název, adresa (jen u prvního hlášení),
b) údaje o hospodářství – název, registrační číslo, adresa,
c) údaje o zvířatech – identifikační čísla zvířat podléhajících ozdravovacímu programu,

• údaje o počtu zvířat v jednotlivých kategoriích dle identifikačních čísel,

• údaje o počtu provedených sérologických vyšetření (vstupní, namátková, závěrečná),

• údaje o výsledcích vyšetření podle identifikačních čísel zvířat,

• zvolená metoda ozdravování,

• údaje o počtu vakcinovaných zvířat podle identifikačních čísel,

• údaje o časovém průběhu ozdravování:

  -zahájení, datum,

  -vyřazování infikovaných zvířat a datum vyřazení posledního infikovaného zvířete,

  -datum ukončení vakcinací,

  -datum zahájení pozorovací doby,

  -datum provedení závěrečných vyšetření (první, druhé nebo třetí) před prohlášením stáda za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR,

  -datum, ke kterému bylo hospodářství KVS prohlášeno za úředně ozdravené nebo úředně prosté,

Údaje o laboratorním vyšetření musí uchovávat a v případě potřeby poskytnout státní veterinární ústavy a rovněž Výzkumný ústav veterinárního lékařství, tzn. organizace, které vyšetření provedly. Údaje o provedených vakcinacích musí uchovávat a v případě potřeby poskytnout i soukromý vet. lékař.

Čl. 17 Účinnost

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.


Příloha č. 1

Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda eliminační s vakcinací markerovou vakcínou

Chovatel – adresa – IČ:
Hospodářství :
Registrační číslo hospodářství :
Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu:

  • Telata do 6 měs. stáří :…………………………………………………………………..

  • Skot samičího pohlaví starší 6 měs.- do otelení:.…………………………..………….

  • Krávy:……………………………………………………………..……………………

  • Plemenní býci (přir. plemenitba)……………………………………………………….

  • Výkrm skotu společně, x) prostorově a provozně odděleně x) ustájený
  :…………………

  Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený od ozdravovaného stáda nemusí být zařazen do ozdravování a nemusí být vakcinován. Musí však být vytvořeny podmínky, aby se původce onemocnění nemohl dostat do ozdravovaného stáda. Musí být také určeno, že zvířata po dokrmení budou přemístěna výhradně na jatka..

  • Skot celkem :…………………………………………………………………………

Roční procento obměny základního stáda skotu včetně prvotelek :……………………….

Odborné veterinární úkony spojené s ozdravováním provádí soukromý vet. lékař :

………………………………………….

………………………………………….

tel.:……………………………………..

Datum vstupního sérologického vyšetření (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem)……………………..

Výsledek vyšetření :

  • % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví ve stáří od 6 měs. do otelení (100% zvířat) .…………..………………………………………………………………………………

  • % poz. prvotelek (vyšetřených za 4-6 týdnů po porodu) (100 % zvířat)………………………….

  • % poz. krav (20% zvířat)……………………………………………………………………

  • % poz. plem. býků v přir. plemenitbě (100 % zvířat)………………………………………………………

Program vakcinování zvířat (vakcinují se všechna zvířata od stáří 6 měsíců vyjma žíru skotu, prostorově a provozně odděleně ustájeného v termínech dle návodu výrobce vakcíny) :

  druh použité vakcíny :…………………………………………………………………

  předpokládané datum základní imunizace : 1.……………..2.(bude-li prováděna)…………

  dohodnuté termíny pro základní imunizaci ml. skotu (který dovršil věku 6-9měsíců)

  :…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

  předpokládané časové schéma cyklicky vakcinovaných zvířat v šestiměsíčních intervalech :

  měsíc ……………… měsíc ………………. rok …………………

  měsíc ……………… měsíc ………………. rok …………………

  měsíc ……………… měsíc ………………. rok …………………

Schéma přemisťování zvířat v hospodářství :

  (uvede se systém přemisťování skotu mezi jednotlivými ustajovacími objekty v rámci ozdravovaného hospodářství v případě, že toto přemisťování je z hlediska provozu nezbytné a podmínky, které je nutné z hlediska ochrany zvířat před šíření původce nákazy dodržovat.

Předpokládaný termín vyřazení posledního infikovaného zvířete: měsíc ……………….

rok ………………………

Předpokládaný termín prohlášení hospodářství za ozdravené od IBR :……………..

Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování :

  Zde budou uvedeny specifické podmínky nezbytné pro správný průběh ozdravování (viz čl. 12-13 případně další) a jeho včasné a úspěšné završení. Je potřeba kontrolovat dodržování podmínek a v případě potřeby je v průběhu procesu aktualizovat.

V ……………………. Dne ……………. podpis chovatele

razítko a podpis KVS

x) nehodící se škrtněte

Pozn. Ozdravovací program je možno v průběhu ozdravování po konzultaci s KVS aktualizovat.


Příloha č. 2

Vzor ozdravovacího plánu– ozdravovací metoda eliminační bez vakcinace

Chovatel – adresa- IČ:
Hospodářství:
Registrační číslo hospodářství:
Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu:

• Telata do 6 měs. stáří …………………………………………………………………..

• Skot samičího pohlaví starší 6 měs. do otelení………………………………………….

• Krávy …………………………..……………………………………………………….

• Plem. býci (přir. plemenitba)……………………………………………………………

• Výkrm skotu společně, x)prostorově a provozně odděleně x)

ustájený:………………………

  Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený nemusí být zařazen do ozdravování.. Musí být vytvořeny podmínky, aby původce nemohl být zavlečen do ozdravovaného stáda. Musí být určeno, že všechna zvířata po ukončení výkrmu budou přemístěna výhradně na jatka.

• Skot celkem .……………………………………………………………………….……

Datum vstupního sérologického vyšetření (zvířat starších 6 měsíců,konvenčním ELISA testem).…………….

Výsledek vyšetření :

  • % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví staršího 6 měs.-do otelení (100 % vyš. zvířat)……….

  • % poz. prvotelek (vyšetřených za 4-6 týdnů porodu) (100 % zvířat)…….………………….

  • % poz. krav (20 % zvířat)……………….………………..………………………………….

  • % poz. plem býků (100 % zvířat)………………………………………………………………….

Termín(y) vyřazení všech sérologicky pozitivních zvířat ze stáda:

………………………………………. ……………………………………….

Předpokládaná data sérologických vyšetření nutných k prohlášení stáda za úředně prosté IBR:

  • první vyšetření …………………………..……………..

  • druhé vyšetření………………………….………………

  • závěrečné (třetí) vyšetření………………………………

předpokládané datum prohlášení hospodářství za úředně prosté IBR……………………

Doplnění stáda za vyřazené kusy bude provedeno :

  • zdravými zvířaty z vlastního odchovu…………………………………….. …………..

  • nákupem z IBR prostého hospodářství…………………………………………………

Pozn. Doplnění stáda sérologicky negativním skotem může být provedeno až po vyřazení všech infikovaných zvířat ze stáda a jednom sérologickém vyšetření zvířat starších 6 měsíců (konvenčním ELISA testem) s negativním výsledkem.

V ……………………….. dne

podpis chovatele

razítko a podpis KVS

x) nehodící se škrtněte


Příloha č. 3

Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda radikální

Chovatel – adresa :
Hospodářství :
Registrační číslo hospodářství :
Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu:

• Telata do 6 měs. stáří..…………………………………………………………………

• Skot samičího pohlaví starší 6 měs. do otelení…..……………………………………..

• Krávy………………………………………………………….………………………..

• Plem. býci (přir. plemenitba)……………………………………………………………

• Výkrm skotu společně, x)prostorově a provozně odděleně ustájený
x):……………………

  Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený nemusí být zařazen do ozdravování.. Musí být vytvořeny podmínky, aby původce nemohl být zavlečen do ozdravovaného stáda. Musí být určeno, že všechna zvířata po ukončení výkrmu budou přemístěna výhradně na jatka.

• Skot celkem….…………………………………………………………………………..

Datum vstupního sérologického vyšetření (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem)…………………………

Výsledek vyšetření :

  • % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví staršího 6 měs. do otelení (100 % zvířat)..………..

  • % poz. prvotelek (vyšetřených za 4-6 týdnů po porodu)(100 % zvířat)…………………….

  • % poz .krav (20 % zvířat)………………..………………………………………………….

  • % poz. plem. býků (přir plemenitba) (100 % zvířat)………………………………………..

Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování :

  Zde budou uvedeny specifické podmínky nezbytné pro správný průběh ozdravování (viz čl. 12-13 případně další) a jeho včasné a spěšné završení. Podmínky při uplatnění radikální metody se budou uvádět jen v případě, že je to nutné, např. při likvidaci stáda trvající delší dobu apod.

Datum odeslání zvířat na jatka:……………………………………………….…………….. ……………………………………………………..……….

………………………………………………….…………..

Datum provedení mechanické očisty a desinfekce objektů a pomůcek :…………………..

Datum ustájení indikátorových zvířat – počet (v případě zájmu chovatele o nového ustájení zdravých zvířat):

………………………………………………………………………………………………….

Předpokládaný termín ustájení zdravých zvířat do objektů po ozdravení:……………….

V ………………………. Dne ………….

podpis chovatele

razítko a podpis KVS

x) nehodící se škrtněte


Příloha č. 4

Žádost o schválení hospodářství

 
prostého IBR 1)
 
ozdraveného od IBR 2)

Žadatel (chovatel)

Jméno/příjmení nebo název firmy

 

Bydliště nebo sídlo majitele nebo provozovatele

Ulice …………………………………………………………….. č.p. …………………..

Obec/část obce ………………………………………………………………………..

PSČ ……………………..

               

DIČ
     
               

R.Č. nebo datum narození
                   

Hospodářství

Reg. číslo hospodářství 3) CZ
               

Adresa

Ulice …………………………………………………………….. č.p. …………………..

Obec/část obce ………………………………………………………………………..

PSČ ……………………..

Údaje o ozdravování stáda

Ozdravování zahájeno v roce
       

Metoda ozdravování

 
eliminační bez vakcinace
 
vakcinace konvenční vakcínou
 
eliminační s vakcinací vakcínou
 
vakcinace markerovou

Datum vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete

               

Datum závěrečného vyšetření 4)

I. Vyšetření

číslo protokolu
               
                         

II. vyšetření

číslo protokolu
               
                         

III. vyšetření 5)

číslo protokolu
               
                         
Počet příloh
 

V …………………………………………………. Dne …………………………….

……………………………………………..
razítko a podpis

Vysvětlivky:

 1. Hospodářstvím prostým IBR se rozumí hospodářství v němž se nenachází zvířata infikovaná terénním kmenem viru BHV-1 ani vakcinovaná proti IBR. Jedná se o hospodářství v němž bylo provedeno sérologické vyšetření krve (zjišťující protilátky proti celému BHV-1) dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace (stávající prostá hospodářství) nebo hospodářství v němž bylo ukončeno ozdravování a byla provedena u zvířat starších 6 měsíců nezbytná vyšetření (zjišťující protilátky proti celému BHV-1), podle Metodického návodu SVS ČR s negativním výsledkem.
 2. Hospodářstvím ozdraveným od IBR se rozumí hospodářství v němž se nenachází zvířata infikovaná terénním kmenem viru BHV-1 ani zvířata vakcinovaná konvenčními vakcínami (obsahující kompletní BHV-1). Jedná se o hospodářství v němž byla provedena u zvířat starších 6 měsíců nezbytná vyšetření gE ELISA testem s negativním výsledkem.
 3. Údaje musí odpovídat skutečnosti a údajům uvedeným v ústřední evidenci.
 4. K žádosti musí být přiloženy kopie protokolů o laboratorním vyšetření.
 5. Pokud stanovuje Metodický návod SVS ČR.