Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků pro potřeby monitoringu a v případě podezření na aviární influenzu (AI) – aktualizovaná verze dopisu č.j. 2005/1110/VET ke dni 14.2.2006


STÁTNÍ   VETERINÁRNÍ   SPRÁVA ČR

Slezská 7, 120 56 PRAHA 2  Tel.: +420 227 010 146 Fax.: +420 227 010 195


Naše značka : 2006 / 161 / VET Vyřizuje : Dr. Semerád
 

Všem KVS, MěVS,
KC Brno, KVL Brno

Praha 14.2.2006

Věc: Návod pro odběr vzorků na vyšetření drůbeže a ostatních ptáků pro potřeby monitoringu a v případě podezření na aviární influenzu (AI) – aktualizovaná verze dopisu č.j. 2005/1110/VET ke dni 14.2.2006

Drůbež

Klinické vyšetření

  – vyhodnocení epizootologické situace na hospodářství (anamnéza),
  – identifikace a soupisy počtu ptáků na hospodářství podle druhů a kategorií,
  – posouzení klinického stavu a provedení klinického vyšetření,
  – popis případných klinických příznaků,
  – stanovení data výskytu prvních klinických příznaků,
  – zjištění procenta mortality,
  – odběry vzorků.

Postup při odběru vzorků a jejich transportu do NRL

– výjezd inspektora KVS do místa podezření,

– vybavení:

  – pro vstup do podezřelého hospodářství – jednorázová kombinéza s kapucí, vhodná obuv (jednorázové návleky), rukavice, ochrana očí (brýle) a dýchacích cest (rouška, respirátor), prostředky pro osobní dezinfekci. Další vybavení – viz pohotovostní brašna a pohotovostní kufr,

  – pro odběr vzorků:

  – zkumavky a jehly pro odběr krve,
  – výtěrovka na kloakální výtěr (VIRUSTRANSPORT),
  – dvojitý plastový pytel na uhynulé (utracené) kusy.

Vybavení je součástí pohotovostních kufrů, které jsou na všech inspektorátech (zkumavky a výtěrovky budou rozeslány SVÚ v Praze, zatím nutno vyžádat).

– Odběr vzorků

  – celé kusy uhynulé (utracené) drůbeže nebo kloakální výtěr,
  – vzorky krve.

– Množství vzorků

  z každého hejna minimálně 5 kusů uhynulé (utracené) drůbeže nebo kloakálních výtěrů a minimálně 20 vzorků krve.V případě jednoho hejna 10 ks kadáverů a 20 vzorků krve. Při odběru vzorků je potřeba se zaměřit na zvířata s klinickými příznaky nebo poslední úhyny.

– Postup při odběru

  – kadávery do dvojitého plastového pytle,
  – krev odběrem z křídelní žíly do zkumavky,
  – kloakální výtěr výtěrovkou VIRUSTRANSPORT.

Každý vzorek musí být jasně a nezaměnitelně označen. V případě odběru vzorků z různých orgánů nesmí být tyto vzorky smíchány. Vzorky, podobně jako kadávery, musí být uloženy do dvojitého plastového pytle, který bude zapečetěn a opatřen úředním razítkem. Bude vložen do nepropustného přepravního boxu s chladicím mediem. Před opuštěním hospodářství musí být přepravky povrchově desinfikovány (seznam schválených vhodných desinfekčních přípravků – viz pohotovostní plán). Vzorky jsou zasílány do NRL pro AI (SVÚ Praha) poslem, bezprostředně po odběru. Vozidlo, které vzorky přepravuje, musí jet do laboratoře co nejkratší cestou, pokud možno bez zastavení. Transport vzorků zajišťuje KVS.

Volně žijící ptáci

Při náhlých úhynech většího počtu volně žijících ptáků (tímto počtem se rozumí nad 5 ks ptáků v jedné lokalitě) je třeba odebrat vzorky těchto ptáků k vyšetření.

Odebírají se celá těla (nejméně 5 ks), v případě většího počtu uhynulých kusů se u ostatních provede kloakální výtěr (nejméně 5).

Vybavení pracovníků odebírajících vzorky, jejich balení a transport do NRL je v případě podezření stejný jako u drůbeže, v případě monitoringu je obdobný.

Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do NRL zajistí úřední veterinární lékař KVS.

Volně žijící vodní ptáci

Při náhlých úhynech volně žijících vodních ptáků (jedná se o druhy – kachna divoká, husa divoká, polní a běločelá, labuť velká, volavka popelavá a kormorán obecný) je třeba odebrat vzorky těchto ptáků k vyšetření i z jednotlivě uhynulých kusů.

Důvodem ke stanovení tohoto rozsahu vyšetření u vodních ptáků je v současné době zjištěná citlivost k nákaze u těchto ptáků, kdy byl zjištěn virus vysoce patogenní aviární influenzy H5N1 (Itálie, Slovinsko) u jednotlivě nalezených uhynulých ptáků.

Vybavení pracovníků odebírajících vzorky, jejich balení a transport do NRL je v případě podezření stejný jako u drůbeže, v případě monitoringu je obdobný.

Odběry vzorků, jejich zabalení a transport do NRL zajistí úřední veterinární lékař KVS.

S pozdravem

MVDr. Josef Vitásek, Ph.D.
ředitel odboru
ochrany zdraví a pohody zvířat