Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh představenstva

XXI. Sněm KVL ČR

Vnitřní předpis o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času za používání IT v osobním vlastnictví členů a dopravného při pracovních cestách

I. Pravidla pro vyplácení náhrad za ztrátu času

1. Členům orgánů komory přísluší náhrada za ztrátu času stráveného jednáním v orgánu komory a jednáním jménem komory s třetími osobami ve výši 250,- Kč/hod.

2. Ustanovení odstavce 1 se použije pouze pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty s tím ,že maximální denní limit pro tuzemské pracovní cesty je 12 hod /den , pro zahraniční pracovní cesty 12 hod/den. Náhrada za ztrátu času se nevztahuje na čas strávený na cestě, ale pouze na čas strávený jednáním.

3. Pracovní cesta člena orgánu komory musí být předem schválena. Předseda okresního sdružení schvaluje pracovní cestu členům okresního sdružení , předseda pracovní komise představenstva schvaluje pracovní cestu členům komise představenstva , prezident nebo viceprezident schvaluje pracovní cestu předsedům pracovních komisí představenstva a členům představenstva v případě jednání představenstva. Předseda revizní komise schvaluje pracovní cestu členům revizní komise a předseda čestné rady schvaluje cestu členům čestné rady. Prezident schvaluje cestu viceprezidentovi. Předsedovi OS, prezidentovi, předsedovi RK a předsedovi ČR nemusí být schváleny pracovní cesty předem , cesty schvaluje daný orgán dle svého jednacího pořádku.

II. Pravidla pro vyplácení náhrad za používání soukromých komunikačních prostředků.

Náhrady za používání IT se stanovují paušálně takto:

Prezident 4.500,-Kč/měs., viceprezident 3.000,-Kč/měs., předsedové komisí představenstva, předseda ČR, předseda RK 1.600,-Kč/ měs. Členové představenstva 1.100,-Kč/měs.

III. Dopravné

1. Tuzemské pracovní cesty

Člen orgánu komory má nárok na proplacení dopravného ve výši 10,-Kč/km . V této částce je již zahrnuta náhrada za ztrátu času stráveného na cestě a stravného za dobu konání cesty . Pro výpočet částky budou použity obecně dostupné údaje s GPS nebo mapových podkladů pro stanovení trasy a času stráveného na cestě . V případě komplikovaných cest hodných zvláštního zřetele může být jako podklad pro výpočet bráno i prohlášení člena o skutečnosti samé , pokud bude toto deklarováno písemně a odsouhlaseno příslušnou osobou podle čl.I., odst. 3 .

2. Zahraniční pracovní cesty

Dopravné bude vyplaceno podle skutečně doložených a odsouhlasených nákladů na pracovní cestu.

IV. Stravné

1. Tuzemské pracovní cesty

Stravné se poskytne ,pokud doba jednání na pracovní cestě přesáhne 6 hodin a nebude -li poskytnuta strava během jednání, takto :

6-12 hod 150,-Kč
12-18 hod 250,-Kč
Nad 18 hod 400,-Kč

2. Zahraniční pracovní cesty

Stravné při zahraničních pracovních cestách bude vyplaceno jako diety dle Zákona č. 119/1992 Sb.

V. Závěrečná ustanovení

1. Vyplacení náhrad, dopravného a stravného podle čl. I.-IV. bude provedeno na základě faktury vystavené členem orgánu komory . Splatnost faktur je 14 dní od doručení.

2. Pro pracovní cesty zaměstnanců se použije příslušné ustanovení Zákoníku práce a Zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění.

3. Ruší se pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad a vnitřní předpis pro vyplácení náhrad za ztrátu času.