Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy na projednání XXVIII. sněmem – Návrh na zaúkolování představenstva KVL ČR k urychlení funkčnosti řádu vzdělávaní KVL ČR

(((navrhuje: MVDr. Jan Pokorný)))

Sněm ukládá představenstvu KVL ČR, aby nejpozději do konce svého funkčního období provedlo takové kroky, které umožní plné fungování Řádu vzdělávání schváleného na sněmu v roce 2018, popřípadě nyní předkládané novelizované verze řádu, pokud bude tato na sněmu 2019 schválena. Tento návrh platí i za předpokladu, že se původní záměr přenechat iniciativu v realizaci pouze na odborných asociacích ukáže jako ne zcela funkční.

Odůvodnění: Momentální stav je takový, že se rok čeká, zda a jak se do systému vzdělávání soukromých veterinárních lékařů stanoveném v platném Řádu vzdělávání zapojí stávající odborné asociace, které byly osloveny, aby vypracovaly konkrétní sylaby pro dané odbornosti. Nápad vskutku dobrý, výsledky dosud pramalé.

Zádrhelů je několik. Jednak odborné asociace nepokrývají zcela paletu šíře současné veterinární medicíny, ne všechny odborné asociace do systému mají zájem vstoupit, je zde také riziko živelného a nesystematického vzniku asociací. Z toho důvodu je zájmem KVL ČR aktivně v této problematice vystupovat a systém řídit, usměrňovat a nést za něj přímou odpovědnost.

Sněm ukládá představenstvu stanovit pravidla pro jmenování školitelů.

Odůvodnění: Školitelé musí mít nejen teoretickou, ale také dostatečnou praktickou průpravu doplněnou publikováním patřičného počtu vlastních prací.