Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy RK KVL ČR na změny vnitřních předpisů

Z ČINNOSTI RK KVL ČR

Návrhy RK KVL ČR na změny vnitřních předpisů

VNITŘNÍ PŘEDPIS O POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ DYSPLAZIE LOKETNÍCH KLOUBŮ U PSŮ

1) Do ust. čl. IV. druhé věty se mezi slova „zaslat“ a „doporučeně“ vkládá text: „do 7 dnů od posouzení“.

2) V ust. čl. V odst. 1 se za větu „Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie kyčelních (resp. loketních) kloubů příslušného psa“ vkládá věta: „Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na dysplazii kyčelních (resp. loketních) kloubů s nálezem posuzovatele.“

Odůvodnění ke změnám pod č. 1 a 2:

Navrhuje se sedmidenní lhůta pro zaslání originálu a jedné kopie potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii loketních kloubů majiteli psa. Ze zkušeností revizní komise při řešení stížností vyplývá, že stávající znění umožňuje různý výklad délky lhůty, kdy musí být nález posuzovatele doručen majiteli a klubu (lhůta pro doručení nálezu je odlišná od lhůty pro posouzení snímku) a rovněž umožňuje, aby bylo odvolání podáno bez doručení písemného nálezu (jen na základě ústní či jiné formy sdělení nálezu posuzovatele), což může způsobit nejasnosti ohledně toho, proti čemu se majitel psa vlastně odvolává.

3) Mění se příloha tohoto vnitřního předpisu formulář „Potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii loketních kloubů“. Nový formulář je přílohou tohoto návrhu.

Odůvodnění:

Navrhuje se změna formuláře „Potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii loketních kloubů“.

VNITŘNÍ PŘEDPIS O POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ U PSŮ

1) Do ust. čl. IV. druhé věty se mezi slova „zaslat“ a „doporučeně“ vkládá text: „do 7 dnů od posouzení“.

2) V ust. čl. V odst. 1 se za větu „Odvolání musí být vyhotoveno ve dvojím znění a musí být podáno do 30 dnů ode dne, kdy majitel nebo chovatelský klub obdržel rozhodnutí posuzovatele ohledně nálezu dysplazie kyčelních (resp. loketních) kloubů příslušného psa“ vkládá věta: „Nedílnou součástí odvolání je originál nebo kopie potvrzení o vyšetření na dysplazii kyčelních (resp. loketních) kloubů s nálezem posuzovatele.“

Odůvodnění ke změnám pod č. 1 a 2:

Navrhuje se sedmidenní lhůta pro zaslání originálu a jedné kopie potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů majiteli psa. Ze zkušeností revizní komise při řešení stížností vyplývá, že stávající znění umožňuje různý výklad délky lhůty, kdy musí být nález posuzovatele doručen majiteli a klubu (lhůta pro doručení nálezu je odlišná od lhůty pro posouzení snímku) a rovněž umožňuje, aby bylo odvolání podáno bez doručení písemného nálezu (jen na základě ústní či jiné formy sdělení nálezu posuzovatele), což může způsobit nejasnosti ohledně toho, proti čemu se majitel psa vlastně odvolává.

3) Mění se příloha tohoto vnitřního předpisu, formulář „Potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů“. Nový formulář je přílohou tohoto návrhu.

Odůvodnění:

Navrhuje se změna formuláře „Potvrzení o rtg vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů“.

POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ NA DYSPLAZII LOKETNÍCH KLOUBŮ
CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASIA EXAMINATION

Pes/Dog Plemeno/Breed: ________________________________________________________

Pohlaví/Sex:  Pes/Male  Fena/Female Datum narození/Date of birth: _____________________

Jméno a chovatelská stanice/Name and breed station: __________________________________

Plemenná kniha/Studbook: _____________ Číslo zápisu/Registration nr.: ___________________

Tetovací číslo/čip/Tattoo/chip nr.: _________________________________________________

Majitel/Owner

Jméno/Name: ________________________________________________________________

Adresa/Address: ______________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Vyšetření/Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dne/X-Rays made on: ___________________________________

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Name of veterinary surgeon submitting radiograph:

____________________________________________________________________________

Adresa/Address: _______________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Potvrzuji, že rentgenogram loketních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne _____________ je v souladu s předpisy pro posuzování dysplazie loketních kloubů.

I certify that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the following date _____________ and in conformity with the provisions of the Elbow Dysplasia Scheme Procedure Notes.

Podpis a razítko veterinárního lékaře/Veterinary Surgeon’s Signature and stamp:

Vyhodnocení rtg snímku/Classification of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost/Circle the relevant)
IEWG

Levá/Left     0    1    2    3

Pravá/Right  0    1    2    3

Klasifikace/Classification:

0 Bez příznaků dysplazie loketního kloubu/No signs of arthrosis

1 Mírné příznaky dysplazie loketního kloubu/Osteophyte formation of less than 2 mm anywhere in the elbow joint

2 Střední osteoartróza/Osteophyte formation of 2 – 5 mm anywhere in the elbow joint

3 Těžká osteoartróza nebo primární léze (FCP, UAP, OCD a jiné)/Osteophyte formation of more than 5 mm anywhere in the elbow joint or primary lesions (FCP, UAP, OCD and other)

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie loketních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FCI.

I hereby certify that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria of the FCI protocol.

Vyhodnocení bylo provedeno dne/The evaluation was made on: ___________________________

Ev. č. snímku/X-Ray nr.: ________________________________________________________

Kým/By: ____________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Podpis a razítko/Signature and stamp:

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad psů Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1 – 3, 612 42 Brno.

POTVRZENÍ O RTG VYŠETŘENÍ NA DYSPLAZII LOKETNÍCH KLOUBŮ
CERTIFICATE OF RADIOLOGICAL ELBOW DYSPLASIA EXAMINATION

Pes/Dog Plemeno/Breed: ________________________________________________________

Pohlaví/Sex:  Pes/Male  Fena/Female Datum narození/Date of birth: _____________________

Jméno a chovatelská stanice/Name and breed station: __________________________________

Plemenná kniha/Studbook: _____________ Číslo zápisu/Registration nr.: ___________________

Tetovací číslo/čip/Tattoo/chip nr.: _________________________________________________

Majitel/Owner

Jméno/Name: ________________________________________________________________

Adresa/Address: ______________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Vyšetření/Examination

Rentgenové snímky zhotoveny dne/X-Rays made on: ___________________________________

Jméno veterinárního lékaře-zhotovitele rtg snímku/Name of veterinary surgeon submitting radiograph:

____________________________________________________________________________

Adresa/Address: _______________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Potvrzuji, že rentgenogram kyčelních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne ___________ je v souladu s předpisy pro posuzování dysplazie kyčelních kloubů.

I certify that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the following date ___________ and in conformity with the provisions of the Hip Dysplasia Scheme Procedure Notes.

Podpis a razítko veterinárního lékaře/Veterinary Surgeon’s Signature and stamp:

Vyhodnocení rtg snímku/Classification of radiographic evaluation
(Zakroužkujte příslušnou možnost/Circle the relevant)

FCI
negativní
no signs of HD
hraniční
borderline
lehký
mild
střední
moderate
těžký
severe
Levá/left
A
B
C
D
E
Pravá/right
A
B
C
D
E

Klasifikace/Classification:

A = Bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu/No signs of Hip Dysplasia

B = Téměř normální kyčelní kloub/Near normal hip joints

C = Lehká dysplazie kyčelního kloubu/Mild Hip Dysplassia

D = Střední dysplazie kyčelního kloubu/Moderate Hip Dysplasia E = Těžká dysplazie kyčelního kloubu/Severe Hip Dysplasia

Tímto potvrzuji, že stupeň hodnocení dysplazie kyčelních kloubů na základě posouzení rentgenogramu psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky odpovídá klasifikačnímu schématu FCI.

I hereby certify that the score of the radiograph submitted for the dog identified above was produced using the scoring criteria of the FCI protocol.

Vyhodnocení bylo provedeno dne/The evaluation was made on: __________________________

Ev. č. snímku/X-Ray nr.: ________________________________________________________

Kým/By: ____________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Podpis a razítko/Signature and stamp:

Proti výsledku posouzení se můžete odvolat do 30 dní od doručení nálezu k předsedovi odvolací komise Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad psů Komory veterinárních lékařů České republiky na adresu: Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1 – 3, 612 42 Brno.