Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy změn a doplnění řádů KVL ČR

  Časopis Zvěrokruh 11/2014
     XXIII. SNĚM KVL ČR

NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ORGANIZAČNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU

(návrh překládá MVDr. Jan Bernardy, PhD)

§ 7 odstavec 4 se mění takto: Zasedání představenstva se koná nejméně jednou za čtyři měsíce. Mimořádné zasedání svolá prezident neprodleně v případě nutnosti, nebo když o to písemně požádají alespoň dva členové představenstva, revizní komise nebo čestné rady.

Dosud platné znění: Zasedání představenstva se koná nejméně jednou za tři měsíce. Mimořádné zasedání svolá prezident neprodleně v případě nutnosti, nebo když o to písemně požádají alespoň dva členové představenstva, revizní komise nebo čestné rady.

Zdůvodnění: Zasedání představenstva minimálně třikrát ročně lépe odpovídá potřebám a zkušenostem s jeho činností. První zasedání v roce se zpravidla uskutečňuje v únoru a následující pak v květnu. Další zasedání by se tak za stávajícího režimu muselo uskutečňovat v srpnu, což není z důvodů dovolených praktické. Poslední zasedání představenstva v daném roce pak termínově koreluje s podzimním sněmem. V neposlední řadě jde také o snahu snížit výdaje v rozpočtu představenstva.


NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ORGANIZAČNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU

(návrh překládá MVDr. Kateřina Slabá)

§ 12 odstavec 6 se doplňuje takto: Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů. Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

Dosud platné znění: Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů.


NÁVRH ZMĚN A DOPLNĚNÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU DO ORGÁNŮ KOMORY

(návrh překládá MVDr. Katka Sviták-Novozámská)

V § 6 v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno f), které zní: souhlas kandidáta s absolvováním psychotestů odhalujících poruchy osobnosti v případě zvolení do orgánů KVL

Zdůvodnění: Práce v orgánech Komory je práce týmová a mohla by být efektivnější, kdyby si zvolení kandidáti s pomocí psychologa ujasnili jak spolupracovat např. s jedinci s hraniční poruchou.