Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy změn vnitřních předpisů Komory veterinárních lékařů České republiky

  Z ČINNOSTI KOMORY

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

V ust. § 3 odst. 1) se za stávající text doplňuje text: „Každý veterinární lékař zapsaný v seznamu členů KVL ČR je povinen přihlásit se do toho okresního sdružení, v jehož územní působnosti vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost.“

Odůvodnění:
Zavádí se povinnost veterinárního lékaře přihlásit se samostatně do okresního sdružení dle místa působnosti.

PROFESNÍ ŘÁD

2. V ust. § 2 odst. 3 se doplňuje nové písmeno i) s textem: „v případě pravidelného výkonu veterinární léčebné a preventivní činnost na území více okresů, přihlásit se do toho okresního sdružení, v jehož územní působnosti praxe převažuje.“

Odůvodnění:
Řeší se příslušnost okresního sdružení v případě územního souběhu výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti.

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA KVL ČR NA ZMĚNU HODINOVÉ SAZBY ZA ZTRÁTU ČASU

Představenstvo KVL ČR navrhuje úpravu hodinové sazby vyplácené jako náhradu za ztrátu času stráveného výkonem funkce v orgánech KVL ČR ze současných 160 Kč/hod na 250 Kč/hod.


ŽÁDOST O ZMĚNU ŘÁDU PRO UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ A PROFESNÍHO ŘÁDU

1. Řád pro udělování osvědčení

Navrhuji změnu bodu 6) (Představenstvo KVL žadatele vyrozumí do 14 dnů od rozhodnutí, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.)

Navrhuji a prosím o hlasování na sněmu KVL o změně bodu 6) podle tohoto návrhu: „Bod 6) Představenstvo KVL rozhodne v nejkratší možné lhůtě od podání žádosti. Do 14 dnů od rozhodnutí vyrozumí žadatele o výsledku“

Odůvodnění: Dobu 30 dnů lze někdy jen těžko stihnout, a proto bych doporučoval nějakou obecnější formulaci. Je nevhodné naše volené zástupce v představenstvu dostávat pod časový tlak a vystavovat je pocitu viny za nedodržení tohoto řádu.

2. Profesní řád

Navrhuji změnu § 2, odst. 2 – Povinnosti veterinárního lékaře (Pokud veterinární lékař vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost jako činnost závislou, pak pouze jako zaměstnanec jiného veterinárního lékaře – držitele osvědčení. Tímto není zbaven povinnosti být sám držitelem osvědčení. Výkon léčebné a preventivní činnosti veterinárním lékařem, který je v zaměstnaneckém poměru či ve vztahu podle obchodního zákona (např. mandátní smlouva aj.) u právnické či fyzické osoby, zabývající se chovem zvířat, je u zvířat chovaných stejnou právnickou či fyzickou osobou nepřípustný.)

Navrhuji a prosím o hlasování na sněmu KVL o tomto návrhu: „vypustit z profesního řádu § 2, odst. 2. ostatní odstavce v daném § adekvátně přečíslovat“

Odůvodnění: Neexistuje jediný relevantní důvod, proč by veterináře nemohl zaměstnat a zaplatit kdokoliv, kdo chce jeho služby využívat. Podle § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má každá fyzická osoba právo na zaměstnání v pracovněprávním vztahu. U ostatních služeb je tzv. Švarc systém zakázán, pouze veterinární lékaři jsou povinni tento systém praktikovat. Veterinární lékařství není, jak ho mnozí někdy poeticky nazývají, poslání ani úděl, je to pouhá služba. Služba veterinárního lékaře poskytovaná chovateli zvířat, a tak by oni dva měli mít možnost výběru.

MVDr. Miroslav HrdličkaNÁVRH MVDr. PETRA MATUŠINY NA DOPLNĚNÍ ORGANIZAČNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU O § S NÁSLEDUJÍCÍMI ČLÁNKY:

1) Orgány KVL ČR jsou za rozhodování, při výkonu své činnosti, hmotně zodpovědní sněmu KVL ČR.

2) Vznikne-li Komoře rozhodnutím orgánu škoda, může sněm rozhodnout o povinnosti nahradit tuto škodu, a nebude-li tak učiněno ve stanoveném termínu, určit i osobu odpovědnou za vymáhání škody soudní cestou.

3) Sněm může rozhodnout o snížení výše náhrady škody.

Navrhuji, aby o každém článku uvedeného paragrafu bylo hlasováno samostatně.

MVDr. Petr Matušina