Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nebudu platit, chci to zdarma

   Soudnička

Nebudu platit, chci to zdarma

Vážení pánové, v příloze vám zasílám pro informaci ve fotokopiích: – můj dopis na MVDr Pochybného z 5.5.2000 a jeho odpověď z 15.5.2000. K tomu poznamenávám, že poskytnutím protokolu o pitvě, které MVDr Pochybný podmiňuje zaplacením předem, sleduji také získání maxima informací o nemocech psů, které by byly užitečné při budoucím opatřování psa. Dále sděluji, že po prostudování určité dokumentace a po rozhovorech s přáteli, mám pochybnosti o operačním postupu. Tyto pochybnosti mám s ohledem na úspěšné předchozí operace psa. Aby tyto pochybnosti pominuly, je třeba vysvětlit dostatečně příčinu exitu.

Budu vděčen za váš názor k této záležitosti, zvláště potom za vaší pomoc v zaslání protokolu o pitvě jak bylo panem Pochybným původně slíbeno.

Toto jsem mu napsal

Pane doktore, tímto dopisem se odvolávám na náš telefonický rozhovor ze dne 2. května 2000 a celou záležitost týkající se úmrtí mého psa – neapolského mastina Ramona při chirurgickém zákroku.

Musím konstatovat, že jsem velice rozladěn Vaším přístupem a jednáním. Při mé poslední návštěvě po neúspěšném chirurgickém zákroku, kdy jste mi sděloval pro mě velice smutnou záležitost, jste mi nabídl pitvu a rovněž sdělil, že sebou nenese další finanční láklady. Zároveň po mé otázce úhrady nákladů za operaci, jste mi sdělil, že nic nepožadujete , slíbil jste mi předložit nález do týdne. To se však nestalo. Po několika urgencích jste mi telefonicky zprávu tlumočil teprve tento týden a k mému překvapení jste požadoval částku 2000,- Kč za zaslání.

Celou záležitost jsem konzultoval s veterinárním lékařem, kterého jsme navštěvovali s běžnými problémy a ten mi navíc sdělil, že pitevní zákroky se většinou dělají v SVÚ Lysolaje s minimálními náklady a Váš postup označil rovněž za zvláštní.

Samozřejmě mě na celé záležitosti trochu zaráží jako neodborníka i fakt, že můj pes absolvoval podobné chirurgické zákroky předtím již třikrát na jiných místech a vždy úspěšně.

Abychom celou záležitost ukončili, trvám na tom, aby mi pitevní zpráva byla zaslána bezplatně. V případě, že tak neučiníte, budu nucen se obrátit na Komoru veterináních lékařů.

Jaroslav Bezplatný

Stále chce 2000Kč Nehorázné!

Pane Bezplatný, když jsme po exitu Vašeho psa spolu hovořili, nabídl jsem Vám nechat provést pitvu zvířete. Tuto nabídku jste přijal a souhlasil jste s tím, že ji zprostředkuji. Na Váš dotaz zda budete platit za zákrok jsem Vám sdělil, že nikoliv. Na Váš další dotaz kolik bude stát pitva jsem Vám odpověděl, že nevím, protože pitvu neprovádím já, ale k tomu určená laboratoř. Ta si také stanovuje ceny. Z mojí strany jsem za zprostředkování pitvy nepožadoval nic.

Z uvedeného je zřejmé, že pitvu jste, byť po mojí nabídce, objednal. Cena pitvy byla stanovena na 2000,- Kč. Tuto cenu Vám přeúčtovávám bez jakýchkoliv nároků z mé strany. V souladu s obchodním zákoníkem jsem však povinen k této částce přičíst daň z přidané hodnoty, která činí 5%, tedy 100,- Kč.

I přes tuto skutečnost jistě vidíte, že z celého případu nenárokuji na Vás ani jedinou korunu, ačkoliv je to nejen moje právo, ale také povinnost. V odůvodněných případech však mohu od požadavku platby ustoupit a v tomto případě tohoto práva využívám. Domnívám se, že došlo k nedorozumění vlivem rozrušení při našem rozhovoru, které je pochopitelné.

Vážený pane Bezplatný, je mi upřímně líto, že Váš pes přišel o život. Je mi to líto o to víc, že se tak stalo na mém pracovišti při snaze mu pomoci. Nejsou mi lhostejné žádné neúspěchy a nepřecházím je mávnutím ruky. Myslím, že jste se o tom mohl přesvědčit při našem jednání, kdy jsem Vám navrhl pitvu zvířete, která by ozřejmila skutečnou příčinu exitu. O mém vstřícném postoji, který jsem od začátku nezměnil, jak se mylně domníváte, jste se mohl přesvědčit i tím, že jsem Vám výsledky pitvy oznámil ústně při našem telefonickém rozhovoru. Avšak jsem nadále přesvědčen, že nemáte jediný důvod, ani morální, ani právní, požadovat, abych za Vás platil další výlohy. A to tím spíš, že jsem ve Vašem případě upustil zcela od účtování veškerých výloh, které celým případem naší klinice vznikly.

Pokud jde o výroky “Vašeho” veterinárního lékaře, se kterým jste celou věc konzultoval, nepředpokládám, že mi sdělíte jeho jméno. Kolega se svými výroky totiž pravděpodobně dopustil porušení stavovských předpisů. Nemá pravdu v tom, že pitvy provádí pouze SVÚ Lysolaje a navíc za nižší cenu. Pokud mu můj postup připadá zvláštní, je to jeho osobní věc a má na svůj názor právo. To však vůbec neznamená, že zvláštní je. Pitvu prováděl náš přední renomovaný veterinární patolog u něhož je jistota, že svojí práci odvádí naprosto precizně. To je pravý důvod proč spolupracujeme právě s ním. Otázka stanovení ceny je pouze jeho výhradou, do které nemám právo zasahovat a plně jí respektuji. Tolik na vysvětlenou. Protože nepovažuji za nutné o celé nepříjemné záležitosti jakkoliv nadále diskutovat, přikládám k tomuto dopisu fakturu na zaplacení celé částky. Teprve po jejím uhrazení Vám písemný protokol pitvy předám. Až do našeho telefonického rozhovoru jsem měl v úmyslu Vám protokol zaslat spolu s fakturou. Po té, co jsem obdržel Váš dopis jsem však ztratil ve Vás důvěru a proto volím tuto formu. Současně Vám sděluji, že v případě nezaplacení budu zvažovat předání celé věci příslušné instituci k vydání soudního příkazu. Protože si však uvědomuji, že ke sporu došlo nedorozuměním, nadále věřím, že to nebude nutné a celou věc uzavřeme v klidu bez zbytečných potíží a průtahů.

MVDr Petr Pochybný

Jak mám vědět co to bude stát?

Vážená revizní komise

Dne 5.4.2000 jsem byl požádán panem Jaroslavem Bezplatným odborné vyšetření jeho psa, neapolského mastina. Vzhledem k problému, kterým trpěl jsem majiteli navrhl chirurgické řešení, které mělo za cíl odstranění tumoru a jeho podrobení histologickému vyšetření. K zákroku, se kterým majitel souhlasil, jsme pana Bezplatného pozvali na následující den.

Ačkoliv se jednalo o zákrok nevelkého rozsahu, byli jsme nuceni psa uvést do celkové anesteze, protože šlo o jedince značně agresivního, kterého sám majitel nebyl schopen zvládnout. K anestezi jsme, po předchozí premedikaci Atropinem, použili kombinaci Xylazinu (2 mg/kg) a Ketaminu (7mg/kg). Těsně po excizi tumoru došlo u pacienta k zástavě dýchání a srdeční činnosti. Resuscitace, která trvala asi třicet minut a kterou prováděli současně čtyři lidé, nebyla účinná.

Ihned po té, co jsme konstatovali exitus psa jsem telefonicky informoval majitele a pozval ho k osobní návštěvě kliniky. Během našeho osobního rozhovoru jsem pak panu Bezplatnému nabídl případnou kompenzaci vzniklé škody z mé profesní pojistky. Tento návrh majitel odmítl s tím, že se nejednalo o chovného jedince.

Další můj návrh, který se týkal pitvy zvířete, nejdříve odmítl, avšak po telefonické poradě s rodiči své rozhodnutí změnil a o pitvu požádal. Ještě za jeho přítomnosti jsem provedení pitvy telefonicky dojednal. Pokud jde o finanční otázku, která je předmětem stížnosti pana Bezplatného, sdělil jsem mu, že za provedený úkon, nepožaduji honorář. Učinil jsem tak z morálně etických důvodů i přesto, že jsem povinen honorář požadovat. Na dotaz zda a kolik bude muset zaplatit za provedení pitvy, jsem panu Bezplatnému sdělil, že nevím a nemohu vědět, kolik pitva bude stát, protože ji neprovádím já, ale specializovaná histopatologická laboratoř. Pouze ta určí výslednou sumu podle množství provedené práce a sdělí nám ji při předávání pitevního protokolu. Na dotaz jak dlouho bude trvat než obdržíme výsledek jsem odpověděl, že ani to nevím, ale že obvyklé výsledky většinou dostáváme do jednoho týdne. Nepřislíbil jsem mu tedy v žádném případě, že pitva, se kterou souhlasil a mým prostřednictvím objednal, bude zdarma a že ji nutně musí dostat za týden.

Pitvu a odběr vzorků pro histologické vyšetření provedl patolog na naší klinice ještě týž den. Pitevní protokol byl na naše pracoviště dodán v týdnu po 20.4.2000. Protože jsem v tu dobu byl mimo, což majiteli bylo známo, dostal jsem protokol ještě o několik dnů později. Výsledek jsem majiteli sdělil telefonicky, závěr pitevního protokolu mu přečetl a vysvětlil jsem mu, že pitva u jeho psa odhalila vrozenou vadu převodního systému srdce. Poté jsem panu Bezplatnému sdělil, že jsem za pitvu zaplatil 2000,- Kč, které jsem nucen mu přeúčtovat, což považuji za zcela logický a samozřějmý krok, který je v souladu s obchodním zákoníkem. Pan Bezplatný okamžitě odmítl sumu zaplatit a požadoval zaslání protokolu zcela zdarma. O bezplatné zaslání protokolu mě žádal i dopisem, který po telefonátu následoval. Přestože jsem měl původně v úmyslu panu Bezplatnému protokol poslat spolu se složenkou, sdělil jsem mu, že jsem od tohoto záměru upustil, vystavil jsem mu fakturu a požádal ho o zaplacení předem. Pitevní protokol jsem mu tedy neupřel, ale rozhodl jsem že mu ho předám pouze po uhrazení požadované částky. To vše je, ostatně, popsáno a zdůvodněno v dopisu, který jsem panu Bezplatnému zaslal a jehož kopii zasílám, pro posouzení, i Vám, jako součást tohoto vyjádření.

Vážení kolegové, při zpětném posuzování mého postupu vůči klientovi jsem dospěl k závěru, že jsou možné pouze dvě logické varianty:

Za prvé, pokud by pan Bezplatný pitvu neobjednal, pak nemá nárok na pitevní protokol a samozřejmě není nutno, aby ho platil.

Za druhé, pokud pan Bezplatný pitevní protokol objednal, byť ústně, nárok na pitevní protokol má, avšak vyplývá mu z toho povinnost pitvu v plném rozsahu zaplatit.

Podotýkám, že mimo přeúčtování honoráře histopatologické laboratoři a DPH jsem od pana Bezplatného za náklady spojené s operací, s pitvou, která byla provedena na našem pracovišti a s likvidací kadaveru, kteIý vážil 56 kg, nepožadoval a nepožaduji žádnou úhradu. O to víc se mi jednání pana Bezplatného jeví jako nelogické a přinejmenším troufalé. Z tohoto důvodu a protože jednám zcela v intencích obchodního zákoníku, Vám sděluji, že se obracím na soud s návrhem na vydání soudního příkazu k zaplacení požadované částky včetně úroků z prodlení.

MVDr Petr Pochybný

Takhle tedy ne

Vážení, po návratu z pobytu mimo republiku jsem našel ve schránce Váš dopis, týkající se záležitosti úmrtí mého psa při chirurgickém zákroku, následujícího znění:

“Vzhledem k tomu, že ve Vaší stížnosti se nejedná o odborné pochybení MVDr Pochybného, ale o komplikaci v ekonomických vztazích, revizní komise KVL ČR stížnost odkládá jako věcně nepříslušnou.

V otázce majetkoprávních vztahů si Vám dovolujeme doporučit obrátit se z celou záležitostí na soud v rámci občanskoprávního řízení, a to i v případě náhrady od chovatele za skrytou vadu.”

S obsahem dopisu nemohu být spokojen.Očekával jsem, že Vaším prostřednictvím získám úplnější informaci o příčině exitu a nebudu nucen se spokojit se sdělením MVDr. Pochybného, že pes zákrok nevydržel, jestliže předtím zákroky vždy úspěšně přežil. Dle mého názoru lze takovou informaci dát. Jinak zůstanou v platnosti pochybnosti o operačním postupu obsažené v mém dopisu z 20.6.2000 a nadále se budu domnívat, že operace byla provedena nesprávným způsobem. K tomuto vyjádření mě vede i skutečnost, že den před operací v průběhu vyšetřování mého psa, p. MVDr. Pochybný sdělil své asistentce, že je značně indisponován a že nebude dále v daný den vyšetřovat. Na moji otázku, zda mám odejít a přijít v jiném termínu však sdělil, že vyšetření dokončí a objednal mě na operaci na následující den.

Pokud jde o cenu za pitvu sděluji, že tato má být sdělena předem. Při rozhovoru po neúspěšné operaci mi p. MVDr Pochybný sdělil, že bude vše zdarma. Nesouhlasím s jeho dopisem, kde mi je vyhrožováno soudem.

Nakonec poznamenávám, že jsem koupí psa utrpěl značnou, především citovou, ztrátu a nikde se o tom zvláště nezmiňuji. Postrádám základní informaci o příčině exitu mého psa. Tuto informaci bych Vaším prostřednictvím nežádal, kdyby se s p. MVDr Pochybným dalo korespondovat.

Z činnosti jiných komor, které v ČR působí, odvozuji, že také KVL hájí zájmy své profese a má sloužit veřejnosti. Naše dosavadní výměna korespondence tuto službu bohužel dostatečně nedokumentuje.

Jaroslav Bezplatný

Zpracoval MVDr. PetrMatušina

Komora veterinárních lékařů České republiky