Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nedbalostní čin zabití koně

  SOUDNIČKA
MVDr. Petr Matušina

I mistr tesař se někdy utne. Má na to právo i veterinář?
A do jaké míry?

Dne 11. 8. se do naší fi rmy na farmu chovu koní dostavil veterinář MVDr. Petr Smolař, bytem nám neznámý, neboť byl pozván telefonicky, a proto uvádíme i číslo Komory. Bylo po něm požadováno vyšetření anglického plnokrevníka, klisny Emy na březost. Tato chovná, je vedená v plemenné knize Jockey clubu a její doklady původu tvoří přílohu této stížnosti. Klisna byla asi tři měsíce březí. Dle výpovědi stájníka a dalších zaměstnanců firmy přítomných při zákroku veterinář po interním vyšetření provedeném per rectum měl rukavici od krve. Přesto se opakovaně pokoušel o další dvě rektální vyšetření ultrazvukem. To je z našeho hlediska naprosto nepřijatelné. Jmenovaný veterinář nebral vůbec v potaz to, že klisna krvácela již po prvním vyšetření z rekta a po skončeném neúspěšném vyšetření klidně odjel. Když viděl, že klisna krvácí, měl snad povinnost stav věci minimálně oznámit majiteli koně, jehož telefon mu byl znám, a zajistit převoz klisny například na Veterinární kliniku vysoké školy v Brně. Díky tomuto nezodpovědnému chování musela být klisna odpoledne kolem 17. hodiny utracena pro protržení střev, což dokládáme pitevním protokolem, viz níže. Žádáme o sdělení adresy bydliště uvedeného veterináře a dále podáváme na něj stížnost a očekáváme Vaše vyjádření k uvedenému nedbalostnímu činu.

S pozdravem Ing. Důrazný

… milej pane, na dvojčata to teda nevypadá.
 
Výsledek patomorfologického vyšetření klisny Emy majitele Ing. Důrazného ze dne 14. 8.

PITVA:

Sliznice dutiny ústní a spojivek bledé, cyanotické. Krváceniny v podkoží na pravé straně krku. V dutině břišní zakalená tekutina (cca 101), fi brinové nálepy na serózách orgánů, v kaudální části příměs střevního obsahu (peritonitis serofi brinosa acuta-subacuta). Žaludek, tenké střevo, colon beze změn. Zvětšené mízní uzliny mezenteria.

V dutině pánevní krvavá tekutina a obsah rekta, intravitální perforace rekta (průměr cca 8 cm) cca 20 cm od anu. Kongesce jater, mléčné skvrny. Kongesce sleziny. Ledviny překrvené, v pánvičce písek, v pravé ledvině velký kámen (průměr cca 8 cm), pánvička rozšířená, hustý žlutý obsah (pyelonephritis purulenta).

V děloze zjištěn plod – stáří 2–3 měsíce, sliznice překrvená, mírně zesílená, malé množství hnisu (endometritis purulenta). Kongesce a edém plic. Hypertrofi e levé a dilatace pravé komory srdce.

BAKTERIOLOGIE:

V orgánech zjištěn Streptococcus equi, E. coli a Enterococcus. Závěr: Perforace rekta, akutní až subakutní peritonitida. Pyelonephritis purulenta, urolithiasis. Endometritis purulenta. Streptokoková sepse.

Histopatologické vyšetření nepožadováno.

Omlouvám se

…musela být klisna odpoledne kolem 17. hodiny utracena…

Dne 11. 8. jsem se dostavil po telefonické žádosti stěžovatele Ing. Důrazného, do jeho firmy na farmu koní, abych rektálně ultrasonografem vyšetřil dvě klisny, zda zabřezly, či nikoliv. Z anamnézy jsem se dozvěděl, že obě klisny měly v předchozích letech problémy se zabřeznutím, a proto to letos řešil majitel několikatýdenním společným pobytem klisen na pastvině s nelicentovaným hřebcem. Nejdříve jsem vyšetřoval klisnu Emu, která již od počátku rutinního vyšetření vykazovala nadprůměrné stahy análních svěračů. Podrobnější a pečlivé prošetření děložní dutiny mi tedy znemožňovala zrychlenější peristaltikou rekta a zvýšeným přísunem dalších skýbalů. Pečlivé prošetření děložní dutiny jsem považoval za nutné z důvodu odhalení možných dvojčat, eventuálně aby nedošlo k záměně plodových vod se zánětlivým obsahem dělohy. Při pouhé palpaci jsem cítil tvar dělohy odpovídající graviditě, ale při ultrasonografickém vyšetření jsem nedokázal na obrazovce rozpoznat živé embryo pro stupňující se nervozitu klisny. Tuto zvýšenou nervozitu jsem přičítal mimo jiné i plnému močovému měchýři, neboť klisna byla k vyšetření přivedena rovnou z pastviny. Ukončil jsem vyšetření klisny Emy a pak jsem stejným, běžným postupem vyšetřil klisnu, které říkali Můza. U této klisny jsem bez obtíží diagnostikoval březost ve vyšším stadiu, kdy jsem zřetelně viděl zdravé pohybující se embryo. Vrátil jsem se ke klisně Emě a pokusil se ji znovu vyšetřit, ale klisna reagovala stále stejně, močový měchýř byl stále naplněný, proto jsem rektální vyšetření ukončil a doporučil přešetřit za několik dnů a graviditu potvrdit či vyloučit.

Tentokrát jsem však po vyšetření shledal na rukavici stopy krvavého hlenu, což jsem přičítal podrážděné sliznici rekta, protože podle mne stěna střeva byla celistvá. Bohužel, zřejmě při mém vyšetření došlo k takovému poškození stěny rekta, že následné peristaltické vlny již stěnu perforovaly úplně, čímž došlo k rozvoji peritonitidy, sepse a následnému utracení klisny. Je mi to nesmírně líto, ale po dobu deseti let co se věnuji reprodukci u koní a provedl jsem nebo jsem se účastnil řádově velkých množství rektálních vyšetření klisen, jsem se nikdy nesetkal s případem perforace rekta a následného úhynu klisny. Zatímco stopy krvavého hlenu po vyšetření se občas vyskytly, ale i tak to bylo velmi vzácně. Přiznávám, že moje vyšetření mělo pravděpodobně přímou souvislost s následnou smrtí klisny a majiteli se tímto znovu omlouvám.
 
… holka, holka. V koňským nebi snad budeš mít lepšího doktora. Sorry

S pozdravem MVDr. Petr Smolař
…odborně pochybil při výkonu povolání veterinárního lékaře…

Po vyjádření stran RK žaluje

Revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky projednala stížnost ze dne 18. 8. Ing. Důrazného, dále jen „stěžovatel”. Stížnost byla doručena do sídla Komory veterinárních lékařů České republiky. Ve stížnosti vyjadřuje stěžovatel nespokojenost s neodborným a neprofesionálním postupem MVDr. Petra Smolaře dále jen „disciplinárně obviněný”. Disciplinárně obviněný prováděl dne 11. 8. vyšetření březosti anglického plnokrevníka, klisny Emy. Na základě uvedených skutečností a po předložení důkazů, včetně patomorfologického vyšetření a vyjádření obviněného, dospěla revizní komise k závěru, že ze strany disciplinárně obviněného došlo v tomto konkrétním případě k porušení ust. §6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, kde je uvedeno:

Člen Komory je povinen vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

Proto revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky podala k čestné radě KVL ČR žalobu na disciplinárně obviněného MVDr. Smolaře.

V souvislosti s podáním je uváděno, že tento návrh je podán včas jak z hlediska jednoroční objektivní lhůty jednoho roku ode dne spáchání disciplinárního deliktu, tak z hlediska subjektivní lhůty dvou měsíců ode dne, kdy se RK KVL ČR o spáchání disciplinárního deliktu dozvěděla.

Všechno se vleče.

Dne 12. 11. sděluje RK KVLČR majiteli, že prošetřila stížnost doručenou 19. 8. a že dospěla k závěru, že došlo k pochybení. Taktéž, že na základě zjištěných skutečností byl podán návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Již 16. 12. se majitel Ing. Důrazný dožaduje rozhodnutí jedinou, zato však tučně a velkými písmeny vytištěnou větou: Do dnešního dne mi nebyla doručena žádná informace ohledně řešení případu zabití mé chovné březí klisny, neodborným postupem MVDr. Smolaře.

Kdyby soudy rozhodovaly tak rychle

Čestná rada KVL ČR jako orgán příslušný podle ust. § 17 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky v senátu uvedeného složení rozhodla v řízení dne 14. 12. takto:

Disciplinárně obviněný MVDr. Smolař závažně porušil povinnost tím, že dne 11. 8. tohoto roku v souvislosti s vyšetřováním březosti klisny Emy způsobil perforaci recta této klisny, a tedy odborně pochybil při výkonu povolání veterinárního lékaře, čímž porušil povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy uvedeným v ust. § 6 odst. 2. písm. a) zák. č. 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky a ukládá se mu podle ust. § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 381/91 Sb. disciplinární opatření – pokuta 5 000 Kč.

Pozn. red. S tímto rozhodnutím byl stěžovatel neprodleně seznámen dopisem, podaným dne 16. 12. a byl uveden i způsob disciplinárního opatření.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina