Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nekrolog: Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

NEKROLOG

Prof. MVDr. Rudolf Böhm, CSc.

DOŠLO PO UZÁVĚRCE, FOTO BOHUŽEL NENÍ K DISPOZICI

Narozen 20. 2. 1925 v Brně. Absolvent VŠV v roce 1950. V období 1946 – 1949 byl volontérem a demonstrátorem na histologickoembryologickém ústavu u prof. Vrtiše a později u prof. Koldy. V letech 1949 až 1953 působil jako výzkumný pracovník u docenta Hökla ve Výzkumném ústavu pro maso a ryby, zaměřený na histologii potravin a užitou morfologii dělení masa.

Po smrti doc. Hökla se stal vedoucím tohoto ústavu. Od roku 1954 byl vědeckým aspirantem a asistentem ústavu histologie a embryologie. Jeho dizertační práce se zabývala strukturou kůže králíka (1950).

V roce 1956 vyšla kniha Mikroskopie masa a surovin živočišného původu (s Vl. Plevou), její druhé vydání v roce 1962 a ruský překlad v Moskvě v roce 1964. V roce 1958 kniha získala Cenu města Brna. Několik publikací vydal z oboru anatomie děleného masa a jeho popularizace (Tělověda jatečných zvířat, Kupujeme a upravujeme maso, Kupujeme maso). Kandidátská dizertace o pankreatu jako jatečné surovině (1958) ukázala mj. na pankreas ovce jako možný vydatný zdroj inzulínu (Chranitelna promyšlenost, Sofia, 1959). Habilitační práce o histologii škáry kura domácího (1964) byla morfologickým podkladem pro studium změn na kůži průmyslově chované drůbeže při infekčních nemocech (Markova choroba).

Byl vynikající pedagog, výborně systematicky přednášel a vedl praktická cvičení a svůj výklad prokládal aplikovanou morfologií týkající se především hodnocení kvality masa a jatečných produktů. Byl členem autorského kolektivu první české učebnice Veterinární histologie. Publikace získala krajskou cenu A. Klobouka. Tato vynikající učebnice žel nedůsledností následovníků a poměry na pracovišti již vícekrát tiskem nevyšla.

Vzhledem ke složitým společenským poměrům na pracovišti a s ohledem na potřeby tehdejší fakulty, usilující o navrácení samostatnosti, se společně s prof. Novotným stále víc věnoval veřejné a historické činnosti. To vedlo k několika velkým akcím, zřízení Klubu přátel školy a ke dvěma sborníkům k dějinám brněnského veterinárního učení. Zasloužil se též o prosazení medailérské aktivity na Vysoké škole veterinární v Brně. Stál při realizaci celé řady medailí slavných osobností (I. J. Pešina, A. Klobouk, E. Přibyl a samozřejmě i J. Kolda) a dalších. Pamětní desku a dokonce i poštovní známku a název ulice hned vedle školy – to prosadil na počest Pešiny též.

Na počátku normalizace byl za práci na škole a ve sportovním hnutí exemplárně potrestán a až do odchodu do důchodu umístěn na Státním veterinárním ústavu jako patolog. Tam se věnoval také užité a forenzní mikroskopii a dějinám oboru. Na morfologické pracoviště na VFU se už nevrátil.

Byl rehabilitován – jmenován profesorem. Na počátku 90. let byl několik roků hlavním redaktorem časopisu Veterinářství.

Celý život se věnoval studiu a organizaci dějin veterinární medicíny a je právem považován za zakladatele tohoto oboru u nás. Ve světě byl uznávaným historikem a to také vedlo k uspořádání Světového kongresu o historii veterinární medicíny na naší univerzitě v Brně v roce 2000. U příležitosti jeho 80. narozenin mu rektor VFU Brno udělil medaili univerzity.

Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc

Komora veterinárních lékařů České republiky