Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nekrolog – Profesor Hofírek

  SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vpátek 6. února 2009 zemřel ve věku 75 let prof. MVDr. Bohumír Hofírek, DrSc., emeritní profesor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Narodil se 5. listopadu 1933 v Brně. V letech 1951 až 1956 vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně a po krátkém působení na Zemědělské technické škole v Kroměříži a čtyřleté praxi obvodního veterinárního lékaře nastoupil v roce 1962 na II. interní kliniku Veterinární fakulty VŠZ v Brně na místo odborného asistenta. V roce 1975 habilitoval a po řadu let zastával funkci zástupce vedoucího katedry. Podílel se na rozvoji pedagogiky, klinické a laboratorní diagnostiky, zvláště se věnoval výzkumu enzootické leukózy skotu.

V letech 1990 až 2000 zastával funkci přednosty Kliniky chorob přežvýkavců. Jako polistopadový prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky se zasloužil o navázání spolupráce s veterinárními fakultami západní Evropy. V roce 1998 inicioval založení České buiatrické společnosti a po dobu deseti let vykonával funkci prezidenta. Organizoval odborné semináře a setkání pro kolegy z praxe.

Jako emeritní profesor začal s týmem spolupracovníků sepisovat obsáhlou monografii Nemoci skotu. Tomu věnoval značné úsilí a nepřestal, ani když ho zdraví zradilo. Dokončení díla se však nedočkal. Zanechává však odkaz pro další generaci veterinárních lékařů. Čest jeho památce.

 
Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM, prezident ČBS