Komora veterinárních lékařů České republiky

Nekrolog – zemřel Profesor MVDr. Ladislav Němeček, CSc.

  Časopis Zvěrokruh 9/2018
     Společenská rubrika 

Je tomu již 85 roků, co se dne 18. 6. 1933 narodil pan profesor MVDR. Ladislav Němeček, CSc. Nečekali jsme však, že se s ním několik týdnům po jeho 85. narozeninách budeme muset i v tomto nekrologu rozloučit. Zemřel dne 7. srpna po dlouhé nemoci, s kterou hrdinně bojoval a překonával ji s podporou rodiny, svých blízkých a přátel.

Narodil se ve Vídni a brzy ho potkalo neštěstí. Žel ztratil rodiče a vyrůstal v náhradní obětavé rodině v Čechách. Mohl tak vystudovat veterinární medicínu v Brně a zde působil celý život na Klinice chirurgie a ortopedie jako odborný asistent, od roku 1980 jako docent a od roku 1994 jako profesor veterinární chirurgie a ortopedie. Jako oblíbený pedagog a vědecký badatel se s plným zaujetím věnoval svěřenému oboru a to i se speciálním zaměřením na veterinární stomatologii, odontologii a anesteziologii.


S velkou pečlivostí a důsledností prezentoval výuku veterinární chirurgie a ortopedie, která byla v 80. letech poněkud podceňována. On však tento potřebný obor zvláště pro praxi odvážně prosazoval. Velmi ochotně a se zaujetím připravoval praktická cvičení u zajímavých pacientů a při cvičeních ve výuce zapojoval do praktických výkonů co nejvíce zúčastněných studentů. Proto byl zvláště mezi studenty oblíben. Rádi s ním spolupracovali při výuce a též i v úspěšné studentské vědecké odborné činnosti.

V takzvané Králově škole na Klinice chirurgie a ortopedie na Vysoké škole veterinární v Brně po promoci v roce 1958 působil dlouhá léta pod vedením profesora MVDr. Emanuela Krále, vynikajícího organizátora. Iniciativně studoval a řešil zadaná témata, zvláště ve veterinární anesteziologii a veterinární stomatologii. Studiem těchto pro veterinární praxi potřebných moderních metod se Ladislav Němeček zabýval velmi intenzivně po celou dobu svého aktivního působení na klinice. MVDr. Ladislav Němeček, CSc., byl jeden ze tří žáků Královy školy, kteří zůstali po promoci na klinice pod vedením především profesora E. Krále v letech 1946–1977. Zde se habilitovali a byli jmenováni profesory. Profesor MVDr. Ladislav Němeček byl z nich nejmladší a zde aktivně působil v letech 1958–1998. Řadu let vykonával též funkci zástupce vedoucího kliniky a zástupce přednosty Kliniky chirurgie a ortopedie. Byl vynikající odborník a byl zaměřen na anesteziologii a stomatologii.

Profesor Němeček se velice zasloužil též o zdokonalení inhalační anestezie u malých zvířat především adaptací a využitím humánních anesteziologických přístrojů. Studoval, publikoval, učil studenty v doškolovacích kurzech či na odborných seminářích a předával též praktickým veterinářům z literárních pramenů získané a osobně prověřené i svoje vlastní poznatky. Jeho pedagogická činnost byla soustavná a důsledná. To se projevilo v zavádění kvalitní úrovně přístrojové vybavenosti pro dokonalé provádění řízené inhalace, anestezie s dokonalým monitorováním životních funkcí, což na obou klinikách dále rozvíjejí jeho následovníci. V tomto směru byl velmi důsledný a trpělivý.


Na klinice byl první, který se zabýval velmi intenzivně též odontologií a stomatologií a založil tak tento obor v rámci veterinární chirurgie na vysokém veterinárním učení v Brně. Jeho vynikajícím zahraničním žákem byl profesor Dr. Zlatko Pavlica z Veterinární univerzity slovinské Lublaně. Je významné, že se tento jeho úspěšný žák stal zakladatelem Evropské společnosti veterinárních stomatologů (Europen Veterinary Dental Society). U nás tento obor výborně prosperuje též v současnosti. Na Klinice malých zvířat i na Klinice koní se stomatologie rozrostla na zcela samostatné disciplíny. Na Klinice chorob psů a koček byla na příklad zřízena specializovaná stomatologická ambulance pro psy a kočky, kde úspěšně pracují i jeho následovníci.

 

... Pan profesor Němeček v rodinném kruhu


Jako člen Československé společnosti veterinárních chirurgů byl velmi aktivní při organizování pravidelných výročních setkání, kde uplatňoval zajímavé náměty zvláště v oblasti stomatologie a anesteziologie. Velmi aktivně též spolupracoval s kolegy ze Slovenska a Košické veterinární univerzity. Byl též velkým ctitelem svého učitele a obdivovatelem díla profesora MVDr. Emanuela Krále.

Po ukončení aktivní činnosti v roce 1998 zůstal jako emeritní profesor v neustálém kontaktu s univerzitou a působil v oborové radě veterinární chirurgie a ortopedie a zobrazovací techniky a byl externím členem státních zkoušek v komisi pro choroby skotu a malých přežvýkavců. Byl též velmi aktivní v historiografi i veterinární medicíny, zvláště v oblastech historie vývoje veterinární chirurgie a jejích osobností brněnského veterinárního učení.

Vážení kolegyně a kolegové, vážení přátelé!

Připomněli jsme si záslužnou životní aktivitu našeho kolegy, s některými i svého učitele nebo i spolupracovníka v oblasti odborné. Nám nezbývá než připomenout jeho pracovní elán, přímé jednání a úsilí pomáhat potřebným radou a poučením jak při práci pedagoga či vědeckého badatele, tak i aktivního činitele ve prospěch vývoje svěřeného oboru, který neúnavně prosazoval. Na závěr připomínáme jeho dokonalou pečlivost, svědomitost a důslednost, zásady, které mu byly vlastní.

Nezbývá nám než panu profesorovi MVDr. Ladislavu Němečkovi upřímně poděkovat za vykonané životní dilo.

Čeněk Červený,
Klub dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno

Komora veterinárních lékařů České republiky