Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Některé novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2006

   Daňová poradna

Některé novinky v dani z příjmů fyzických osob pro rok 2006

Stávající novela zákona o daních z příjmů je třetí velkou vládní novelou během současného volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2002 – 2006.

První velká vládní novela přinesla mj. následující změny:

 • zavedla institut minimálního základu daně pro podnikající fyzické osoby

 • postupné snižování sazby daně z příjmů právnických osob z 31% do roku 2003 na 28% pro zdaňovací období kalendářního roku 2004, 26% pro zdaňovací období kalendářního roku 2005 a 24% pro zdaňovací období kalendářního roku 2006

 • zavedla 6. odpisovou skupinu s dobou odepisování 50 let

 • zavedla limit pro uplatnění daňových výdajů na pořízení osobního automobilu v částce 900 tis. Kč

 • zvýšila tehdy ještě existující nezdanitelnou část základu daně na vyživované dítě o 2 040 Kč

 • zvýšila limit pro podávání daňového přiznání fyzickými osobami z 10 tis. Kč na 20 tis. Kč.

Druhá velká vládní novela, týkající se zejména zdaňovacího období kalendářního roku 2005, přinesla mj. následující změny:

 • nahradila nezdanitelnou část základu daně za vyživované dítě daňovým zvýhodněním ve výši 6 tis Kč na vyživované dítě

 • zavedla institut společného zdanění manželů vyživujících alespoň jedno dítě

 • zkrácení dob odepisování některého hmotného majetku zatříděného do odpisových skupin 1 až 3 a zavedení nové odpisové skupiny 1a (např. pro osobní automobily)

 • zrušení tzv. reinvestičního odpočtu, částečně kompenzované možností uplatnit zvýšený odpis v prvním roce odepisování

 • zvýšení limitu na uplatnění daňových výdajů pro pořízení osobního automobilu z 900 tis. Kč na 1 500 000 Kč.

Třetí, poslední velká vládní novela, přináší opět celou řadu změn. Mj. mění způsob odpočtů, rozsah daňových pásem i daňové sazby v nejnižších dvou pásmech, zvyšuje významným způsobem paušální výdaje u fyzických osob. Některé z novinek si přiblížíme podrobněji.

1. Nové daňové paušály

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje v tzv. paušální výši. Jejich výše uvádí následující tabulka:

V případě uplatnění výdajů v paušální výši se má za to, že ve výdajích jsou uplatněny některé výdaje vynaložené v souvislosti s podnikáním, vyjma pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které může uplatnit poplatník navíc a to v prokázané výši. Nové, vyšší paušální výdaje lze použít již pro zdaňovací období kalendářního roku 2005. Znamená to však, aby poplatník podal dodatečné daňové přiznání za rok 2004 (pokud v roce 2004 uplatňoval výdaje ve skutečné výši).

V tomto dodatečném daňovém přiznání upraví v souladu se zákonem o daních z příjmů základ daně o pohledávky a závazky evidované k 31. 12. 2004. Protože lze předpokládat, že se daňová povinnost tímto postupem za rok 2004 oproti původnímu daňovému přiznání zvýší, bude poplatník povinen doplatit daň z příjmů, ale rovněž i počítat s vyměřením penále z rozdílu daně. Pokud nebude ze strany ministerstva financí udělen na toto penále generální pardon, je výsledek při podání individuální žádosti o prominutí penále zcela v rukou správce daně. Nelze proto než doporučit důkladné zvážení využití zvýšeného paušálu již pro zdaňovací období roku 2005, dle individuálních podmínek každého jednotlivého poplatníka.

Pro úplnost je třeba uvést, že při uplatnění paušálu se připočítává uhrazené sociální a zdravotní pojištění, uhrazené nejen za poplatníka, ale i uhrazené poplatníkem za zaměstnance.

V případě, že provozovatel veterinární praxe podniká souběžně i na základě jiného oprávnění (např. je jednotlivě hospodařícím rolníkem), bude z příjmů z provozu veterinární praxe uplatňovat paušální výdaje 40%, z příjmů ze zemědělské činnosti paušální výdaje ve výši 80%.

2. Úprava daňových pásem pro výpočet daně z příjmů fyzických osob a náhrada nezdanitelných částí základu daně slevou na dani.

Novela určitým způsobem snižuje daňové zatížení fyzických osob, což dokazuje následující tabulka

Přesto, že z pohledu na tabulku by se mohlo zdát, že k jisté daňové úspoře dochází u každého poplatníka, novela zákona žádné zásadní snížení daňové zátěže pro většinu fyzických osob nepřináší.

Důvodem je skutečnost, že současně došlo ke zrušení nezdanitelných částí základu daně a jejich nahrazení slevami na dani.

Nyní se pokusíme na dvou co nejjednodušších příkladech provést porovnání úspory na dani z příjmů fyzických osob.

Příklad č. 1

Poplatník má základ daně 120 000 Kč. Pro rok 2005 může uplatnit pouze základní nezdanitelnou část daně ve výši 38 040 Kč. Pro rok 2006 uplatní slevu na dani ve výši 7 200 Kč.

Příklad č. 2

Poplatník má základ daně 400 000 Kč. Pro rok 2005 může rovněž uplatnit pouze nezdanitelnou část základu daně ve výši 38 040 Kč. Pro rok 2006 uplatní slevu na dani ve výši 7 200 Kč.

U provozovatele veterinární praxe se bude roční daňová úspora pohybovat někde mezi těmito krajními případy, lze však důvodně předpokládat, že nebude nikterak zásadní.

Zatímco změna daňových pásem bude pro většinu provozovatelů – veterinárních lékařů nezajímavá, změna paušálních výdajů může výrazně snížit administrativu i riziko neuznání některých konkrétních výdajů jako daňově uznatelných ze strany správce daně při případné kontrole.

Z tohoto důvodu uvádím ještě porovnání skutečných a paušálních výdajů.

A. Uplatnění výdajů ve skutečné výši
 
Příjmy
1 300 000 Kč
Výdaje
700 000 Kč
Základ daně
600 000 Kč
Daň
140 263 Kč

B. Uplatnění výdajů paušálem (40%)

 
Příjmy z NZZ
1 300 000 Kč
Výdaje (40%)
520 000 Kč
Pojištění
210 000 Kč
Základ daně
570 000 Kč
Daň
130 664 Kč

Způsob využití paušálních výdajů by v tomto konkrétním případě představoval roční daňovou úsporu ve výši cca 9 600 Kč a alespoň některou z následujících výhod:

 • výrazné zjednodušení při vedení daňové evidence a tím i finanční úspora na její zpracování

 • praktické vyloučení doměrků daně při daňových kontrolách prováděných správcem daně

 • dodatečné daňové úspory při obměně osobního automobilu (automobil by nebyl zařazen v podnikání a jeho prodej by nepodléhal dani z příjmů).

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056