Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Některé změny v zákoně o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2009

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Od 1. 1. 2009 dochází k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty. Novela obsahuje celkem 313 bodů změn, z nichž některé jsou pouze technické a pro praktické uplatňování DPH nevýznamné, ostatní jsou sice zásadní, ale běžné praxe soukromého veterinárního lékaře se nijak nedotknou. Poslední skupinou jsou takové změny, které musí privátní veterinární lékaři pečlivě nastudovat a nadále se jimi řídit. Následující článek má za cíl na tyto změny upozornit.

1. Obrat pro účely povinné registrace

* § 6, § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok 2008

Obratem se pro účely tohoto zákona rozumějí výnosy za plnění uskutečněná v tuzemsku i mimo tuzemsko u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo účetnictví vedou dobrovolně, nebo příjmy za uskutečnitelná plnění u ostatních osob.

Rok 2009

Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náležejí za plnění uskutečněná v tuzemsku, pokud jde o plnění zdanitelná nebo osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu.

Oproti předchozí úpravě není obrat závislý na způsobu účtování.

2. Nemovitosti

* § 4, § 13, § 21 a § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok 2008

Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Finanční pronájem staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně, s výjimkou uzavření smlouvy o finančním pronájmu do tří let po nabytí nebo kolaudaci stavby nebo před nabytím či kolaudací stavby.

Rok 2009

Zákonodárce zjednodušil podmínky pro osvobození převodu staveb, které na rozdíl od minulé úpravy neváže na lhůtu uplynulou od nabytí, ale zásadně jen na lhůtu, která uplynula od schválení nebo prvního užívání. Převod staveb, bytů a nebytových prostor je po novele osvobozen od daně po uplynutí tří let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu datu, které nastane dříve. Ustanovení o osvobození finančního pronájmu nemovitostí bylo vypuštěno.

Rok 2008

Kolaudací se rozumí kolaudace nové stavby a též kolaudace po změně stavby podle zvláštního právního předpisu, pokud cena této změny bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny stavby ke dni zahájení stavebního řízení.

Rok 2009

Definice pojmu kolaudace se vzhledem k změnám v osvobození převodu nemovitostí uvedeným výše stává nadbytečnou, a proto byla novelou vypuštěna.

Rok 2008

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování daně u tohoto nájmu.

Rok 2009

I v roce 2009 se může plátce rozhodnout, zda u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň. Povinnost oznámit správci daně zdaňování nájmu však byla zrušena.

3. Okamžik povinnosti přiznat daň

* § 21, § 22, § 23, § 25 a § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok 2008

Do konce roku 2008 nepřiznávají osoby nevedoucí účetnictví daň ze záloh a nesmějí vystavit při přijetí platby daňový doklad.

Rok 2009

Novela zákona o DPH zavádí možnost volby – plátci, kteří chtějí přiznat daň při přijetí zálohy, ačkoliv jim tuto povinnost zákon neukládá, tak mohou učinit. Jejich odběratel si může uplatnit nárok na odpočet. Pokud však přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí úplaty; pokud plátce ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná, protože není povinen tak učinit, nesmí vystavit daňový doklad při přijetí úplaty.

4. Daňové doklady

* § 26 a § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok 2008

Plátce má povinnost vystavit daňový doklad

 na vyžádání,

 za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně na vstupu,

 pro osobu povinnou k dani nebo neziskový subjekt.

Daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od data uskutečnění plnění nebo od přijetí platby, vznikla-li při přijetí platby povinnost přiznat daň.

Rok 2009

Plátce vystavuje stejně jako před novelou daňový doklad do 15 dnů. Důležitou změnou je však povinnost vystavit daňový doklad bez ohledu na skutečnost, zda byl vyžádán či nikoli.

Rok 2008

Daň na dokladu se může zaokrouhlit na desetihaléře nebo padesátihaléře.

Rok 2009

Vzhledem k postupnému rušení drobných mincí volí zákonodárce novou univerzální formulaci: běžný daňový doklad musí obsahovat… výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléřích.

5. Nárok na odpočet

* § 72 až § 77 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Rok 2008

Jednou z podmínek uplatnění odpočtu je zaúčtování, případně zaevidování přijatého daňového dokladu. Plátce daně prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem a byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu, popřípadě evidován u plátců, kteří nevedou účetnictví. V případě splátkového nebo platebního kalendáře je tato podmínka splněna zaúčtováním jednotlivých částek uvedených na těchto daňových dokladech, popřípadě jejím zaevidováním u plátců, kteří nevedou účetnictví.

Rok 2009

Podmínka zaúčtování, případně zaevidování dokladu je zrušena: plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem.

Rok 2008

Zákon nestanoví detailně a jednoznačně, u kterého majetku lze při registraci k DPH uplatnit nárok na odpočet daně. Mohou tak nastat pochybnosti např. u služeb či zboží, které nejsou k datu registrace samostatně evidovány, ale jsou součástí hmotného či nehmotného majetku: osoba povinná k dani, která se stane plátcem, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti uvedenému na osvědčení o registraci.

Rok 2009

Zákonodárce uvádí v novelizovaném ustanovení podrobný výčet případů, v nichž má plátce na základě registrace k DPH nárok na odpočet daně: …..plátce má nárok na odpočet daně i u zboží pořízeného za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již samostatně jeho obchodním majetkem není, pokud se stalo součástí hmotného majetku, odepisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, které k datu registrace jeho obchodním majetkem jsou. Obdobně má plátce nárok na odpočet daně při dovozu zboží a při pořízení nemovitosti…. Plátce má nárok na odpočet daně i u služeb, které mu byly poskytnuty za posledních 12 měsíců před datem registrace, které k datu registrace již samostatně obchodním majetkem plátce nejsou, pokud se staly součástí hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, které k datu registrace obchodním majetkem plátce jsou.

 
Ing. František Elis,
daňový poradce