Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Některé změny zákona o daních z nemovitostí

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Ing. František Elis

Legislativní smršť pokračuje a zákony o daních se mění odpovídajícím tempem

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí byl v roce 2009 novelizován třikrát. První novela zákona o dani z nemovitostí publikovaná pod č. 1/2009 Sb., přinesla zrušení některých do té doby platných osvobození staveb od daně z nemovitostí. Jednalo se především o případy osvobození u novostaveb a při zateplení budov.

Druhou novelou je zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony, v souvislosti s přijetím daňového řádu. Jde o změny reagující na terminologii nového zákona. Jednotlivá ustanovení nabývají účinnosti až s novým daňovým řádem, tj. od 1. 1. 2011. Třetí novela, jíž je zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, přináší do zdanění nemovitostí změny počínaje dnem 1. 1. 2010. Jedná se z pohledu poplatníka hlavně o zdvojnásobení pevných sazeb nezemědělských pozemků a staveb. Pro lepší orientaci i přehled je porovnání znázorněno v následujících tabulkách a doplněno jednoduchým příkladem.

Tab. č. 1
Změny sazby daně u pozemků

Pozemek Sazba daně za 1 m2
v Kč platná do konce
roku 2009
Sazba daně za
1 m2 v Kč platná od
1. 1. 2010
Zastavěná plocha a nádvoří
0,10
0,20
Stavební pozemek
1,00
2,00
Ostatní plocha
0,10
0,20


Tab. č. 2
Změny sazby daně u staveb

Stavba Sazba daně za 1 m2
v Kč platná do konce
roku 2009
Sazba daně za
1 m2 v Kč platná od
1. 1. 2010
Obytný dům
1,00
2,00
Stavba pro individ. rekreaci
3,00
6,00
Garáže vystavěné odděleně od obytných domů
4,00
8,00
Pro zemědělskou prvovýrobu
1,00
2,00
Pro průmysl
5,00
10,00
Pro ostatní podnikat. činnost
10,00
10,00
Ostatní stavby
3,00
6,00
Byty
1,00
2,00
  Sazba daně Metry čtvereční
2009
2010
Pozemky        
Zastavěná plocha
0,10/0,20
412
42
83
Ostatní plocha
0,10/0,20
320
32
64
Celk. pozemky    
74
147
Stavby        
Rod. domek
1,00/2,00
100
100
200
Zvýšení za další podlaží
0,75
 
75
75
Koefi cient obce
2
 
350 (175 x 2)
550 (275 x 2)
Celk. rod. domek    
350
550
Garáž
4,00/8,00
18
72
144
Rekreační domek
3,00/6,00
80
240
480
Celkem stavby    
662
1174
Celkem daň    
736
1321

Příklad:

Provozovatel veterinární praxe je v obci čítající 20 000 obyvatel vlastníkem rodinného domku o dvou nadzemních podlažích a o zastavěné ploše 100 m2, u kterého je samostatně stojící garáž o výměře 18 m2. Zbytek pozemku o výměře 412 m2 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Dále vlastní objekt pro individuální rekreaci, který byl zkolaudován jako rekreační domek s výměrou zastavěné plochy 80 m2. Nezastavěná část pozemku činí 320 m2 a je evidována jako ostatní plocha. Výpočet daňové povinnosti je následující:

Pokud u poplatníka nedošlo v průběhu roku 2009 ke změně rozhodných podmínek pro daňovou povinnost k dani z nemovitostí, nemusí podávat nové daňové přiznání z důvodu změn sazeb daně. Pokud však ke změně těchto podmínek došlo např. tím, že v průběhu roku 2009 se stal na základě ukončeného dědického řízení vlastníkem bytu v bytovém domě nebo prodal řadovou garáž, je poplatník povinen (do 31. ledna 2010) podat nové daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání.

 
Ing. František Elis
Daňový poradce evid. č. 0056