Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nemůžu zapomenout, co nemám

  SOUDNIČKA

Upozorňuji, že soudničky jsou vybírány z případů proběhlých v minulosti a nemusejí tak odpovídat zákonným ustanovením v současnosti. Rovněž tak citace některých tvrzení zúčastněných stran neznamená jejich pravdivost. (pozn. aut.)

Vážená instituce, tímto Vám zasílám svoji stížnost na MVDr. Jana Přesného. Přikládám kopie dokladů spolu s popisem průběhu zákroku a léčby. Ve čtvrtek 19. 5. byla fenka neklidná a vyhledávala místo pro porod. Když se ani přes noc nic nedělo, navštívili jsme v pátek v 9.00 hod. veterinárního lékaře Jana Přesného. Ve 12.30 hod. již byla fenka po císařském řezu a vezli jsme si domů dvě štěňátka. Jedno z nich s poškozenou zadní nožičkou. Zákrok byl uhrazen v ceně 2881 Kč. Odpoledne se fenka nažrala, napila a zdálo se být vše v pořádku. Jen u štěňátka rána hnisala a fenka ji neustále olizovala. K večeru jsme registrovali u fenky stále se stupňující snahy o močení, ale docházelo jen k náznaku bez výsledku. V sobotu 21. 5. už jen pije, ale nežere. Začíná si výrazně lízat jizvu na břiše, rychle dýchá a jenom leží. Při venčení měla během 5 minut 15 – 20x náznaky močení, ale nic z ní nevychází.

 

Když ani v neděli není stav lepší, naopak je fenka stále smutnější, apatická a olizuje ránu štěněti, které neustále kňourá, volám ve 12 hodin na konkurenční Veterinární kliniku s nepřetržitým provozem v Chytrákově. Po rozhovoru jsme tam jeli a byli přijati doktorem a jeho dvěma kolegy. Po prohlídce fenky dostáváme informace, že stehy na břiše jsou uvolněné a kdykoliv může dojít k otevření rány a vypadnutí střev. Po konzultaci s lékařem se fenka podrobuje druhé operaci. Současně bylo paní doktorkou posouzeno poškozené štěně a na základě doporučení dáváme s manželkou souhlas k jeho utracení. Během operace za námi přišla paní doktorka do čekárny a vyptávala se na stav fenky po prvém zákroku. Tak jsme ji sdělili skutečnosti, které jsme pozorovali během venčení.

Po operaci nás lékaři zavolali do předsálí, kde na stole ležela operovaná fenka. Pan doktor nám sdělil, že z břicha fenky vyndali zakrvácené tampóny. Položil je vedle fenky, kde bylo pět svědků – já, manželka a tři lékaři, kteří prováděli zákrok. Fenku si ponechali v Chytrákově na infuzích do pondělního večera., kdy jsme si fenku odvezli domů. Tento zákrok včetně léků a pobytu byl námi uhrazen v ceně 5035 Kč. Fenka už po druhé operaci žere, pije a nelíže si ránu na břiše. Při kontrole stehů 24. 5. se rána dobře hojí a při další kontrole 27. 5. se stav fenky výrazně lepšil a pomalu vracel k normálu, na který jsme byli zvyklí před těmito problémy. Dnes je fenka díky lékařům z Chytrákova veselá a zdravá. Rána se jí pěkně hojí, močení a stolice je v normálu. Velmi jim tímto děkujeme za pečlivý výkon a odborný přístup.

Po sdělení všech těchto skutečností lékařům, kteří prováděli první operaci – císařský řez – jsem se dozvěděl, že odmítají svoje pochybení, že nepřipadá v úvahu, že by při operaci zapomněli v břiše fenky tampóny a rozhodně se nehodlají s námi dále bavit o finančním vyrovnání, které vzniklo druhou operací. Proto se obracíme na Vaši instituci se stížností a žádostí o prošetření tohoto sporu.

Ladislav Nekorektní

Výzva

Revizní komise KVL ČR šetří stížnost pana Nekorektního na veterinární činnost člena KVL ČR.

V zájmu objektivního šetření podané stížnosti žádáme nejen dotčeného lékaře o vyjádření, ale očekáváme vyjádření k léčbě i od pracovníků Vaší kliniky v Chytrákově.

Současně při předběžném prostudování všech zatím dostupných materiálů revizní komise došla k závěru, že všichni tři lékaři kliniky nepoužívají na platebních výměrech správná razítka.

Proto zároveň vysvětlete i důvody používání těchto razítek, která nesplňují předepsané náležitosti.

Vyzrajeme na všechno

Dne 22. 5. byla přijata fena Betyna s anamnézou: bolestivost dutiny břišní, problémy s močením, apatie. Klinickým vyšetřením byly zjištěny hyperemické spojivky, auskultační polypnoe, tachykardie, CRT zkrácené, DB palpačně bolestivá, mírně tympanická, t – 39,1 °C. Byla provedena probatorní laparatomie, při které bylo zjištěno menší množství výpotku, plný močový měchýř, pahýl dělohy bez sekrece, susp. počínající peritonitis. Katetrizace močového měchýře bez problémů, dále byla provedena laváž a celková revize dutiny břišní. Po sutuře stěny byla rozšířena ATB clona. Po jednodenní injekční terapii a hospitalizaci jsme fenu propustili do domácího léčení. Dne 1. 6. vyjmuty stehy a ukončena ATB clona.

Naše pracoviště v Chytrákově provozujeme jako právnická osoba. Platební výměry, respektive faktury nebo obecně „účty“ vystavujeme jako právnická osoba a ta, protože nemůže být členem KVL ČR, nemá žádné přidělené číslo, které by mohla na svém razítku používat. Přidělená čísla mají jednotliví veterináři, členové KVL ČR, avšak Ti neúčtují úkony ve svůj prospěch. Na našem pracovišti pracuje více kolegů, každého pacienta často vyšetřuje více než jeden. Složitější případy jsou vždy řešeny konziliárně. Navíc, zpravidla i tam, kde vyšetřoval pacienta pouze jeden konkrétní veterinář, vyúčtování klientovi předloží jiný kolega, veterinární technik nebo účetní. Oficiální razítko na účetních dokladech je razítkem pracoviště v Chytrákově. Počítačový program, který pro tuto agendu naše klinika používá, automaticky zaznamená na doklad jméno pracovníka, který platební výměr vytiskl, což nemusí být vždy tatáž osoba, která pacienta ošetřila. To je chybou veterinárního programu, který používáme. Uznáváme, že tento údaj byl zavádějící, a proto jsme jej již doplnili slovem „Vystavil“.

 

Tampóny nepoužíváme

Vážený pane kolego, obdrželi jsme oznámení o podání stížnosti panem Nekorektním na naše pracoviště. V následujícím textu se pokusíme chronologicky shrnout daný případ.

Ve čtvrtek 19. května přibližně v 15.45 hodin telefonuje na naše pracoviště pan Nekorektní a dotazuje se, co má dělat, že mu od rána rodí fena a doposud neporodila žádné štěně. Na dotaz, kdy odtekla plodová voda a jak dlouhou dobu je fena nakrytá, nebyl schopen odpovědět, a tak nebylo možné určit délku gravidity. Jednalo se o nežádoucí krytí a plodová voda odtekla někdy ráno. Po tomto zjištění byl chovatel seznámen s neodkladností řešení nepokračujícího porodu a zároveň upozorněn na skutečnost, že je nutné, aby se dostavil do 18.00 hod., kdy končí naše ordinační doba. Tento den se však chovatel na naše pracoviště nedostavil a ani nás telefonicky nekontaktoval.

V pátek 20. května ráno asi v 8.15 hod byla vyšetřena fena pana Nekorektního. Jednalo se o šest let starou fenu – křížence černé barvy, vážící 11 kg. Jako příčina nepokračujícího porodu byla stanovena zvrácená hlavička plodu v porodních cestách. Porodní cesty byly opuchlé a suché, majitel byl seznámen s dalším postupem a souhlasil s císařským řezem.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o nežádoucí krytí, chtěl majitel ponechat maximálně 1 štěně a zároveň souhlasil s ovariohysterektomií. Majiteli byla doporučena inhalační anestezie, ale vzhledem k ceně se nakonec rozhodl pro zákrok v intramuskulární anestezii. Předoperačně byla podána ATB. Po rutinní přípravě operačního pole a kanylaci s infuzí bylo, vzhledem k velké náplni dělohy ve větším rozsahu, přibližně v 9.15 hod. přikročeno k laparotomii v linea alba. Po otevření dutiny břišní zjištěna totální cirkulární ruptura pravého děložního rohu v jeho kraniální třetině, plodové obaly štěňat po obou stranách ruptury neporušené, dutina břišní bez krvácení a volné plodové vody. Nejprve byl z operační rány vybaven neporušený levý děložní roh a v místě bifurkace provedena incize, kterou bylo vybaveno sedm štěňat včetně štěněte vstouplého do porodních cest. Poté následovala ligace pod levým ovariem a ligace děložního krčku, odstranění této části dělohy. Zbývající kraniální část pravého děložního rohu s 1 plodem byla za pomoci 2 peanů vybavena z operační rány a provedena ligace pod vaječníkem a vyjmutí ven. Až poté bylo poslední štěně zbaveno plodových obalů. Z celkového počtu osmi štěňat byla dvě štěňata živá. V průběhu celé operace nedocházelo k žádnému krvácení v dutině břišní a výsušky byly použity pouze na sušení mírně krvácející břišní stěny. Sutura pobřišnice a svaloviny byla provedena jednotlivými uzlíčkovými stehy, podkoží pokračovacím stehem a kůže plastickým intradermálním stehem. Operační rána byla kryta sol. Novikov. Po ukončení operace byla provedena prohlídka štěňat, černobílé štěně vyjmuté z prasklého děložního rohu mělo vlčí drápky na pánevních končetinách a ty mu byly amputovány. Po operaci byla fena ponechána v boxu a až do probuzení na infuzi a po celou dobu byla štěňata přikládána k laktující mléčné žláze. Štěňata aktivně sála. Fena se v pooperačním boxu vymočila. V odpoledních hodinách byla probuzená fena a dvě životaschopná štěňata předána majiteli. Ani u jednoho štěněte jsme nepozorovali poranění a ani majitel nás na případné poranění neupozornil a rozhodl se ponechat si obě štěňata. Chovatele jsme podrobně seznámili s průběhem operace i komplikací v podobě prasklého děložního rohu. Zároveň byl instruován o způsobu ochrany operační rány před olizováním, podávání ATB a celkové pooperační péči. Vzhledem k tomu, že se jednalo o operaci prováděnou v pátek, byl majitel informován o tom, že v případě jakékoliv komplikace či nejasnosti má o víkendu přijet, zatelefonovat nebo nechat vzkaz na záznamovém zařízení. Chovatel uhradil cenu s poznámkami k její výši a byl mu vytisknut účet s podrobnou kalkulací. Od této chvíle až do 1. června jsme nebyli kontaktování majitelem. Avšak 31. května asi v 9.00 hod. ráno nás v ordinaci navštívil majitel pracoviště v Chytrákově a oznámil nám, že jsme u feny výše zmíněného chovatele zapomněli v dutině břišní 2 zkrvavené tampony a zároveň podšili močový měchýř a z tohoto důvodu se fena nemohla vymočit. Na otázku, zda byl přítomen operaci, odpověděl, že ne. Protože však trval na tvrzení o tamponech, doložili jsme mu, že tampony nepoužíváme a dostal vzorek námi používané výsušky a kopii platebního výměru. Po vysvětlení operačního postupu kolega upustil i od možnosti podšitého močového měchýře.

Ve středu 1. června nás navštívil pan Nekorektní v doprovodu muže, který nám nebyl představen. Za chovatele hovořil spíše onen doprovod. Bylo nám sděleno, že fena byla reoperována a že jí byly z břicha vyjmuty zakrvácené tampony, které jsme tam zanechali. Tuto možnost jsme odmítli, majiteli opakovaně vysvětlili, že žádné tampony nepoužíváme. Doprovod po nás požadoval uhrazení nákladů vzniklých na jiném pracovišti. To jsme mu odmítli s tím, že uhrazení nákladů z naší strany by se rovnalo přiznání viny, které si nejsme vědomi. Chovatel byl opakovaně upozorněn na možnost řešení nespokojenosti formou stížnosti k revizní komisi KVL. Také nám bylo vyhrožováno šířením negativní reklamy i přes neproběhlé šetření revizní komise KVL. Celý tento rozhovor, během něhož doprovod chovatele zpochybňoval naše morální vlastnosti, trval asi 30 – 40 minut a byl přerušen klepáním na dveře klienty čekajícími v čekárně, kteří se po odchodu obou mužů podivovali nad nekorektností jejich jednání. Zdůrazňujeme, že jsme se kategoricky odmítli vyjadřovat k práci druhého pracoviště a spekulacím ze strany majitele. Vylučujeme pochybení při operaci, nepoužili jsme tampony a nebyli jsme informováni o převzetí léčby námi operovaného pacienta. Při použití výsušek v dutině břišní vždy počítáme vložené a vyjmuté. Používáme výhradně kompresi z netkaného textilu o rozměru 7,5 x 7,5 cm od firmy Batist. Jako přílohu k tomuto dopisu přikládáme kopii platebního výměru s podrobným výčtem použitých léků i materiálu.

Neprokázáno

Vážený pane Nekorektní, vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek důkazů prokazujících pochybení operujících veterinárních lékařů, považuje revizní komise KVL ČR tuto Vaši stížnost za bezdůvodnou.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina