Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nepomohl a ujel aneb hlavně správné razítko

   Soudnička

Nepomohl a ujel aneb hlavně správné razítko

Podávám stížnost na veterinárního lékaře MVDr. Bylpryče z těchto důvodů:

Dne 18. 5. 2002 fenka yorkšíra začala ráno rodit. Stále se ukazovala hlavička, ale dál to nešlo. Tak jsem fence pomohla a zjistila jsem, že štěně šlo napřed zadečkem. Již nedýchalo, podařilo se mi ho rozdýchat a dostat z něj hleny. Nevydrželo. Na veterinu jsem šla ráno, když se mi to zdálo dlouhé, ale stále není ještě otevřená. Takže když za 1 1/2 hod. nešlo další, vzala jsem fenku a šli jsme na veterinu za panem doktorem MVDr. Bylpryčem. On fenku vyšetřil a zjistil, že jsou tam další živá štěňata. Dal fence injekci a poslal mne domů. Nerodila, jen naříkala, a když netlačila, vzala jsem kolo a jela za panem doktorem znovu. Seděl venku před veterinou se skupinou známých. Řekl, ať fenku přivedu. Sedla jsem na kolo a jela pro ni. Přivedla jsem ji a pan doktor řekl, že nemá čas, ať přijedu za 1 1/2 hod. Když jsem za objednaný čas přijela, byla ordinace zamknutá a pan doktor s autem byl pryč. Byla jsem bezradná, a tak jsem jela na veterinární kliniku upostřed města, kam jsem měla jet hned. Nebo mne tam měl pan doktor poslat. Fenku tam operovali a všechna tři štěňata byla mrtvá, kdybych prý přišla dřív, tak by žila. Fenka už měla zánět, který se musel léčit i po porodu.

Jednání pana doktora Bylpryče pokládám za nesprávné a nezodpovědné. My se obracíme na něj s důvěrou, že pomůže našim zvířatům, a ne je nechá trpět, jako se stalo mé fence. Už měla zánět. Prosím o vyšetření případu a napsání zprávy na moji adresu. Obrátila jsem se i na místní veterinární Komoru, ale bylo mi doporučeno Brno.

Ztráta: operace 2600,-; připuštění 1000,-; Celkem 3600,-

A za prodej štěňat 21 000,-Kč

Trochu velká částka pro důchodce.

S pozdravem Dana Nespokojená

Dovoluji si podat vysvětlení

1. V uvedené datum v sobotu 18. 5. 2002 jsem byl mimo republiku.

2. Podle dokumentace v kartotéce jsem si vyhledal poslední návštěvu a ošetření feny majitelky, pani Nespokojené v sobotu 18. 8. 2002.

3. Majitelka se podle kartotéky dostavila s vysokobřezí fenou jorkšírského teriéra poprvé v pátek ráno 17. 8. 2002 s žádostí o vyšetření feny v souvislosti s vysokým stádiem gravidity. Majitelka byla seznámena se stavem feny, která dosud nejevila žádné známky porodu. Další její návštěva byla v sobotu dopoledne s poněkud chaotickou anamnézou. Fena rodila již poněkolikáté a byla ve vypuzovacím stádiu porodu, první štěně vybaveno, ostatní plody živé, kontrakce dobře znatelné a vše naznačovalo normální průběh vypuzovacího stadia porodu. Byl aplikován i.m. oxytocin a majitelka byla po opakovaném vyšetření odeslána ukončit porod v domácím prostředí.

4. Dostavila se opět v odpoledních hodinách cca v 15 hodin bez feny s dotazem na průběh porodu. Přestože o víkendových dnech máme otevírací dobu pouze do 13 hodin, doporučil jsem jí opakované gynekologické vyšetření.

V době, než se majitelka vrátila, přijal jsem pacienta (fenu Německého Boxera) s dilatací žaludku. Protože se jednalo o vysoce akutního pacienta,

s omluvou jsem oznámil paní Nespokojené, že se jí nebudu moci minimálně půl druhé hodiny věnovat (o víkendu u nás slouží lékař sám bez technického personálu) a navrhl buď pozdější kontrolu, či ošetření na pracovišti s nepřetržitým provozem.

V souvislosti s monitorováním akutního pacienta jsem se vzdálil během následujících 3 hodin z pracoviště pouze jedenkrát na 15-20 minut, a to dopravit vzorek krve na statimové biochemické vyšetření.

MVDr. Bylpryč
nepřetržitá veterinární služba

Podivná odpověď s podivnými daty a vzhledem k 4. odstavci i zajímavý údaj na razítku. Přesto však po prošetření RK KVL ČR dospěla ke dvěma rozhodnutím. (pozn. red.)

1) Vážená paní Nespokojená, na základě vyjádření MVDr. Bylpryče byla Vaše stížnost uznána jako neopodstatněná a byla proto odložena.

2) Vážený pane doktore, při šetření stížnosti pí. Nespokojené revizní komise KVL ČR zjistila, že na Vašem razítku chybí registrační číslo.

Dejte, prosím, tuto skutečnost co možná nejdříve do pořádku a podejte nám o nápravě zprávu.

Nenapravil a nereagoval

Návrh na zahájení disciplinárního řízení

I.

Revizní komise KVL ČR v rámci posuzování stížnosti stěžovatelky paní Dany Nespokojené ze dne 12. 11. 2001, (ach ta data, pozn. red.) zjistila, že u obviněného MVDr. Bylpryče není v jeho razítku uvedeno registrační číslo Komory veterinárních lékařů ČR. Na tuto skutečnost byl obviněný upozorněn dopisem ze dne 25. 1. 2003, avšak na tuto výzvu ke sjednání nápravy nijak nereagoval.

Dalším dopisem ze dne 17. 5. 2003 vyzvala RK KVL ČR obviněného opětně k doplnění registračního čísla KVL ČR v jeho razítku a současně jej vyzvala, aby revizní komisi o této skutečnosti informoval. Obviněný však ani v tomto případě revizní komisi KVL ČR nesdělil, jakým způsobem požadovanou věc vyřídil. Dopisem ze dne 21. 6. 2003 urguje RK KVL ČR obviněného o sdělení ve smyslu zaslaného dopisu ze dne 17. 5. 2003 a současně jej upozorňuje na povinnosti veterinárních lékařů, týkající se § 7 odst. 1 písmo d) profesního řádu a rovněž ustanovení § 15 odst. 4 zák.č. 381/1991 Sb.

Ke dni podání návrhu na zahájení disciplinárního opatření obviněný MVDr. Bylpryč žádným způsobem nesdělil revizní komisi KVL, zda již vytýkané porušení povinností veterinárního lékaře odstranil a na předchozí výzvy RK KVL ČR žádným způsobem nereagoval.

II.

V ustanovení § 7 odst. 1 písmo d) profesního řádu KVL ČR, pod názvem Klasifikace a označení pracoviště veterinárního lékaře je uvedeno, že razítko veterinárního lékaře musí obsahovat nejméně jméno, příjmení, titul a registrační číslo Komory veterinárních lékařů ČR.

V ustanovení § 15 odst. 4 zák.č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR je uvedeno, že při provádění kontrolní činnosti musí být členům revizní komise umožněn přístup ke všem dokladům Komory. Členové Komory jsou povinni předkládat na požádání členům revizní komise doklady podle ust. § 6 odst. 2 a podávat k nim požadovaná vysvětlení.

III.

Obviněný veterinární lékař MVDr. Bylpryč ani na výzvu revizní komise nesdělil, jakým způsobem odstranil zjištěné porušení profesního řádu, týkající se registračního čísla KVL ČR, které v jeho razítku v rozporu s profesním řádem KVL ČR nebylo uvedeno.

Obviněný v rámci prováděného šetření nereagoval ani na žádné výzvy revizní komise, která jej žádala o vyjádření v prošetřované věci. Tímto svým jednáním, resp. nečinností, porušil obviněný jemu zákonem uloženou povinnost podávat členům revizní komise v rámci šetření konkrétní požadovaná vysvětlení.

IV.

Na základě těchto shora uvedených skutečností, po řádném zjištění skutkových okolností a po projednání na zasedání revizní komise KVL ČR navrhuje revizní komise KVL ČR, nechť senát čestné rady vydá toto rozhodnutí:

MVDr. Bylpryč byl shledán vinným pro porušení ust. § 7 odst. 1 písmo d) profesního řádu Komory a dále pro porušení ust. § 15 odst. 4 zák. č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů ČR.

Na základě ust. § 3 písmo a) disciplinárního řádu je obviněnému uložena sankce písemné napomenutí.

Dle ust. § 12 disciplinárního řádu je obviněný povinen zaplatit na nákladech disciplinárního řízení paušální částku 5.000,- Kč na účet Komory veterinárních lékařů České republiky do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí nelze podat opravný prostředek k soudu.

Na základě shora uvedených důvodů tedy senát čestné rady rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Připravil MVDr. Petr Matušina

Komora veterinárních lékařů České republiky