Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nesouhlasím s jednáním veterináře

   Soudnička

Nesouhlasím s jednáním veterináře

Vážená revizní komise veterinárních lékařů, prosím o pomoc a řešení s nesouhlasným postupem MVDr. Zkazila.

V říjnu 2001 jsem nechala vykastrovat naší kočku Zuzku v ordinaci MVDr. Zkazila. Po dvou a půl měsících začala projevovat známky neklidu až agresivity: při hlazení kousala, skákala nám po nohou, kousala se do ocásku a neutěšitelně vrčela, jak ve dne, tak v noci. Protože jsem nechtěla navštívit ordinaci MVDr. Zkazila, obrátila jsem se o pomoc na jiné veterinární zařízení pod vedením MVDr. Lepšího, který provedl vyšetření a následný zákrok, odstranění zbytků vaječníků. Viz histologické vyšetření, které si vyžádal MVDr. Zkazil s tím, že uhradí vzniklé náklady, pokud se prokáže jeho pochybení. Obrátila jsem se na MVDr. Zkazila a žádala kompenzaci nákladů. Vše popřel s tím, že MVDr. Lepší prováděl úkony, které nemusel, uhradí jen jím provedenou operaci. Zaslala jsem panu doktoru Zkazilovi opisy faktur a složenku, jím vyžádané histologie zbytků orgánů, dopis s pokusem o smír.

Protože jsem dostala upomínku o nezaplacení provedeného histologického vyšetření, rozhodla jsem se Vám napsat a požádat o pomoc. Zasílám Vám opisy provedených úkonů a zaplacených faktur, opis zaplacené složenky his.vyšetření, podací lístek k dopisu zaslanému MVDr. Zkazilovi s pokusem o smír. Od pana doktora Zkazila jsem do dnešního dne nedostala žádnou odpověd.

Dal jsem to do pořádku

Dne 4. 2. 02 přijela do mé ordinace po předchozích telefonických konzultacích paní Poškozená s kočkou Zuzkou. Stav pacientky byl anamnesticky označen jako neuróza, při bližším vyšetření bylo nutné zahrnout do dif. diagnostiky podezření na říji, přestože kočka byla údajně po ovariohysterektomii. Byla odebrána krev a v ní stanovena zvýšená hladina progesteronu. Na potlačení říje byl indikován medroxyprogesteron.

Jelikož se s kolegou Zkazilem velmi dobře znám a do té doby jsme si vzájemně často vypomáhali a byli spolu v denním telefonickém kontaktu, okamžitě po odchodu klientky z ordinace jsem mu vo1al, zda zákrok prováděl on, či jeho manželka. Bylo mi řečeno, že nikoliv a paní tohoto jména vůbec neznají. Tento dotaz jsem jim během následujících 14 dní položil ještě mnohokrát.

Další den přijela pacientka na kontrolu, byla odebrána znovu krev se stejným výsledkem a byla indikována laparotomie probatorní. Po jejím provedení byla v dutině břišní nalezena celá netknutá děloha s oběma rohy a částmi ovarií. Ty byly odstraněny a věc byla sdělena majitelce. Odstraněný materiál byl na žádost kolegy Zkazila odeslán na předem domluvené histopatologické pracoviště.

To je z mé strany vše, s pozdravem MVDr. Lepší.

Nám to není jasné

Paní Poškozená, revizní komise KVL ČR prošetřuje Vaši stížnost na MVDr. Zkazila ze dne 5. 6. 2002. V rámci objektivního došetření Vás žádáme o sdělení dalších informací k celému případu.

  1. Upřesnění stáří vaší kočky “Zuzky”.

  2. Zaslání kopií vyúčtování zákroku ( kastrace) na pracovišti Dr. Zkazila z října 2001.

  3. Co Vás vedlo ke změně ošetřujícího veterinárního lékaře a zda byl Dr. Zkazil vámi kontaktován před vyšetřením u Dr. Lepšího.

  4. Upřesnění, s jakými zdravotními problémy u kočky jste navštívila Dr. Lepšího dne 4. 2. 2002.

  5. Jaké informace jste na pracovišti Dr. Lepšího získala při Vaší návštěvě 4. 2. a 22. 2. 2002.

Já rozhodnu, kdo ošetří Zuzku

Vážená veterinární komise, zasílám vám informace na požadované otázky k prošetření mé stížnosti.

Stáří naší kočky Zuzky je šestnáct měsíců.

Za zákrok u MVDr. Zkazila jsem nevyžadovala potvrzení, zaplatila jsem požadovanou částku.

Ke změně lékaře mě vedl hlavně pooperační stav Zuzky, ale i osobní nedůvěra. (Zuzka není moje první kočka, ani první po kastraci). Nepovažovala jsem za nutné informovat Dr. Zkazila, jakého veterinárního lékaře navštívím a kdo bude ošetřovat naši Zuzku.

MVDr. Lepšího jsem navštívila na doporučení. Dr. Lepší při návštěvě 4. 2. provedl odběr krve a RTG, kde byla zjištěna zvýšená hladina progesteronu. Následně provedl kontrolní odběr a laparotomii. Ostatní viz. zaslané ofocené faktury.

Zasílám Vám kopii (ofocenou obálku) dopisu stížnosti, kterou jsem zaslala vám, kde jsem chtěla informovat MVDr. Zkazila o mé stížnosti. Dr. Zkazil vrátil dopis s tím, že si zásilku nevyžádal, ale není k zastižení.

Uráží mne před klienty

Obdržel jsem váš dopis ze dne 12.6. 2002 v souvislosti se stížností paní Poškozené. K tomuto sděluji následující:

V říjnu 2001 jsme provedli ovariektomii kočky stěžovatelky, nikoliv ovariohysterektomii, jak uvádí dr. Lepší ve své zprávě, údajně na základě sdělení stěžovatelky.

Kastrace koček provádíme rutinně odstraněním pouze vaječníků, takže informace majitelky popř. dr. Lepšího je zcestná. Kastrace byla provedena standardním způsobem, laparotomií v linea alba, s anestezií Domitor, Narkamon. Operační výkon proběhl bez komplikací, s následnou atb. clonou.

V únoru 2002 přišla stěžovatelka s tím, že jsme nezvládli operační úkon, a že žádá finanční kompenzaci ve výši cca 2000,- Kč. Bez předešlé konzultace a předvedení pacienta v ordinaci. Odkud měla tyto informace nevím, pravděpodobně od dr. Lepšího. Pak ale máme co dočinění s § 3, odst. 4, profesního řádu. To ponechám na posouzení vám.

Na tuto situaci jsem reagoval tím, že jsem stěžovatelce nabídl řešení v podobě kompenzace námi provedeného zákroku, abych předešel zbytečným emočním výlevům majitelky i přesto, že si nejsem vědom pochybení z naší strany. S tímto nesouhlasila.

K fakturacím a výkonům dr. Lepšího si dovolím několik poznámek. Ze zprávy majiteli vyplývá, že bylo podezření na reziduální ovaria. Pak ovšem nechápu, z jakého důvodu bylo provedeno RTG vyšetření, protože dg. ovarií, natož jejich reziduí RTG vyšetřením je zcela nesignifikantní. Ordinace dr. Lepšího disponuje USG přístrojem, který je pro tuto diagnostiku mnohem podstatnější, přesto toto vyšetření provedeno nebylo.

Aplikace nesteroid. antiflog. (Finadyne, Ketofen) je rovněž nejasná při podezření na rezidua ovarií, nehledě na to, že Ketofen není doporučován ke kombinaci s jinými NSAID. Poslední poznámka k fakturacím, které předložila pí. Poškozená, je ta, že nevidím důvod, proč hradit mimo údajnou rekastraci i vakcinaci kočky, vakcinu, granule apod.

Zavěrem mi dovolte můj pohled na celou záležitost.

Těžko mohu posoudit, o jaký problém se jedná, pokud pacient nebyl předveden a nejsem si vědom nějakých problémů při kastraci. Z minulosti se ale nemůžu zbavit dojmu o účelové interpretaci problému dr. Lepším. Není to první případ, kdy byla naše kurativa prezentována jako zcestná a nesmyslná. Zatím jsem tuto skutečnost neřešil prostřednictvím KVL ČR, protože na klienty tento přístup (zpochybnění výkonu) působil opačným efektem, než který dr. Lepší očekával, tzn. klienti se ptají: proč o Vás tak mluví Váš kolega?

Na můj telefonický dotaz ohledně reziduální tkáně vaječníků mi bylo dr. Lepším sděleno, že jsou vyhozeny a že je tudíž musí pro histolog. vyšetření najít. Samozřejmě, že jsem kontaktoval laboratoř a chtěl znát jejich názor. Sdělili, že bez mikroskop. vyšetření nejsou schopni nic diagnostikovat. V této souvislosti si dovoluji upozornit na fakt, že na výsledku histol. vyšetření je uvedeno stáří kočky pí. Poškozené 11 roků, což nesouhlasí se stářím kočky, které uvedla v naší ordinaci do anamnézy před kastrací.

Odmítám ultimativní a arogantní jednání pí. Poškozené ve smyslu: všechno zaplatíte ”k oboustranné spokojenosti”, nebo vás dám k revizní komisi KVL ČR.

Doufám, že nepřijde doba, kdy budeme klienty inspirovat k tomu, aby si nechali vracet peníze z předešlého ošetření s tím, že bylo provedeno špatně a přinesli je k nám.

Neprůkazné!!!

Vážená paní Poškozená,

po prošetření Vaší stížnosti na MVDr. Zkazila jsme rozhodli o odložení stížnosti, neboť je neprůkazná.

Z dostupných materiálů vyplývá, že v ordinaci MVDr. Zkazila byla v říjnu 2001 provedena u kočky “Zuzky” ovariektomie, což je možná metoda sterilizace koček. Vzhledem k tomu, že následné řešení zdravotních potíží Vašeho zvířete bylo provedeno na jiném pracovišti (potencionálně konkurenčním), není zcela zřejmé, kdo si vyžádal histologické vyšetření reziduí ovarií a jsou zde i nejasnosti v identifikaci zvířete, kterému byla ovaria excidována (stáří kočky na protokolu z laboratoře je 11 let ), nelze objektivně prokázat případné odborné pochybení MVDr. Zkazila ve vztahu k provedenému veterinárnímu zákroku u Vaší kočky.

V otázkách řešení finančních kompenzací není KVL ČR kompetentní, jelikož uplatnění těchto nároků spadá do občansko-právní oblasti.

S politováním v závěru dovolte upozornění, že je nanejvýše vhodné v případech ošetřování zvířat trvat na vystavování dokladů o provedených zákrocích a následně při nespokojenosti uplatňovat cestu standardního “reklamačního řízení” na původním pracovišti. Doufáme, že MVDr. Zkazil se přes veškerou peripetii, spojenou s tímto případem, stane k všeobecné spokojenosti ošetřujícím lékařem vaší kočky “Zuzky”, případně dalších zvířat.

A teď hoši co s vámi?

Revizní komise KVL ČR podává návrh na zahájení disciplinárního řízení

Obviněný č. I. – MVDr. Zkazil

Ve své stížnosti si stěžovatelka stěžuje i na chování a jednání obviněného veterinárního lékaře v souvislosti s vyřízením a zaplacením nákladů, souvisejících s provedením histologického vyšetření, které bylo provedeno na žádost obviněného a které bylo následně vyúčtováno stěžovatelce, ačkoliv obviněný přislíbil její zaplacení, pokud se prokáže jeho pochybení. Následně však, když stěžovatelka požadovala vzniklé náklady zaplatit, obviněný veterinární lékař požadavky stěžovatelky na zaplacení nákladů odmítl a nepodal jí dosud žádnou odpověď či jiné vysvětlení, proč svůj závazek nesplnil. Jak je tedy zřejmé, obviněný ani náklady za provedené histologické vyšetření dosud stěžovatelce nezaplatil.

Stěžovatelka má za to, že obviněný provedl odborný veterinární zákrok, tedy kastraci kočky, neodborným způsobem, který měl za následek nepřiměřené změny v chování kočky.

Na základě shora uvedených skutečností a po provedeném dokazování dospěla revizní komise, která se stížností zabývala, k závěru, že ze strany veterinárního lékaře MVDr. Zkazila došlo v tomto konkrétním případě k porušení ust. § 1 odst. 2 písmo a) a b) a ust. § 3 odst. 3. profesního řádu Komory, kde je uvedeno, že veterinární lékař při výkonu svého povolání musí dodržovat zásady profesionální etiky vůči pacientovi, vůči chovateli pak základní zásady přístupu jsou odpovídající péče, poskytovaná na úrovni současného poznání, podávání pravdivých informací a ohleduplnost.

Dále pak v rámci směrnice pro profesní a etické chování se musí při výkonu své profese snažit o získání autority přívětivým, ohleduplným jednáním, uvážlivým postupem, společenským vystupováním, léčebnými postupy prováděnými na úrovni současných vědeckých poznatků.

Obviněný veterinární lékař MVDr. Zkazil však postupoval v rozporu se shora uvedenými ustanoveními profesního řádu Komory.

Obviněný č. II. – MVDr. Lepší

Revizní komise při projednání stížnosti posoudila obsah stížnosti a dospěla k závěru, že obviněný veterinární lékař MVDr. Lepší při ošetřování pacienta – kočky, kterou v minulosti ošetřoval jiný veterinární lékař, postupoval v rozporu se směrnicemi pro profesní a etické chování veterinárních lékařů a v rozporu s principy při ošetřování pacientů jiných veterinárních lékařů, jak je uvedeno v profesním řádu Komory.

Na základě uvedených skutečností a po provedeném dokazování dospěla revizní komise KVL ČR k závěru, že ze strany veterinárního lékaře MVDr. Lepšího došlo k porušení ust. § 1 odst. 2 písmeno d) profesního řádu Komory, kde je uvedeno, že veterinární lékař při výkonu svého povolání musí dodržovat zásady profesionální etiky vůči kolegům, a to upřednostněním zásad kolegiality před okamžitým ziskem v duchu podpory úsilí o povznesení veterinárního stavu. Dále pak došlo k porušení ust. § 3 odst. 4 profesního řádu Komory, kde je uvedeno, že veterinární lékař musí uznávat práva klientů, spolupracovníků a jiných profesionálních pracovníků.

Žádný člen KVL ČR nesmí snižovat profesionální postavení jiného člena nebo odsoudit charakter profesionálních úkonů způsobem, který snižuje jeho odbornou autoritu. Dále pak došlo k porušení ust. § 11 odst. 3 profesního řádu Komory, kde je uvedeno, že veterinární lékař se musí vyvarovat pronášení úsudků o léčebných postupech kolegy, které by mohly poškodit jeho odbornou pověst a ust. § 11 odst. 5 písmeno c) profesního řádu Komory, kde je uvedeno, že žádný veterinární lékař se nesmí snažit, aby při konzultaci nebo odkazu došlo k přebrání zákazníka bez souhlasu nebo proti přání původního veterinárního lékaře.

Nevím jak následně rozhodla čestná rada, ale tento závěr stížnosti vyřešila revizní komise opravdu šalamounsky.

Zpracoval MVDr. Petr Matušina