Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nová povinnost plátců DPH

  Pro praxi – Daňová poradna

David Adamovič – tým PKMK

Tažení proti daňovým únikům pokračuje

 

V dnešním článku popíšeme aktuální problematiku zveřejňování čísel bankovních účtů plátců DPH v registru plátců a s tím související právní institut ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň.

Nejprve se ve stručnosti zaměřme na důvod začlenění výše uvedených institutů do zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH). Dle důvodové zprávy k příslušné novele ZDPH je hlavním důvodem zamezení daňových úniků. Tuto informaci dále rozvíjí zpráva Generálního fi nančního ředitelství; změny totiž mají navazovat na systém opatření, jejichž cílem je dosažení čistoty trhu minimalizací nepřípustných konkurenčních výhod subjektů získaných tím, že jsou kráceny příjmy státního rozpočtu. Jedním z institutů boje proti zamezení daňových úniků je tzv. ručení za daň, které nastává mj. v případě, že příjemce zdanitelného plnění zaplatí cenu za poskytnuté plnění na bankovní účet poskytovatele zdanitelného plnění, jenž není zveřejněn v registru plátců.

Novou povinností plátců DPH je povinnost uvést v přihlášce k registraci k DPH – kromě jiných údajů – také čísla svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou tyto účty používány k ekonomické činnosti.

Osoba, jež je povinna k dani, je zároveň oprávněna určit, která čísla účtů budou zveřejněna, a bude k nim tedy umožněn dálkový přístup.

Jedním z institutů boje proti zamezení daňových úniků je tzv. ručení za daň

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že nově registrovaná osoba povinná k dani musí na příslušném formuláři nahlásit všechna čísla svých bankovních účtů užívaných k ekonomické činnosti, a zároveň může z tohoto souboru účtů vybrat účty takové, které chce zveřejnit. Povinnost zveřejňovat své účty se nevztahuje pouze na nově registrované plátce, ale na všechny registrované plátce povinné k dani.

Osoba povinná k dani, která byla plátcem DPH již ke dni 31. 12. 2012, je povinna oznámit do 28. 2. 2013 čísla svých vlastních účtů užívaných k ekonomické činnosti. Zároveň může z tohoto souboru vybrat některá čísla účtů ke zveřejnění. Pakliže do stanovené lhůty neoznámí žádná čísla účtů, bude se postupovat tak, jako by plátce chtěl zveřejnit všechna rozhodná čísla svých účtů, tzn. že v registru plátců budou zveřejněna všechna čísla účtů dotčeného plátce, která správce daně u tohoto plátce eviduje na základě předchozího splnění registrační povinnosti.

Plátce daně má zároveň sdělit správci daně aktuálně platný účet u poskytovatele platebních služeb, na který mají být poukázány vratitelné přeplatky (u DPH se jedná o vrácení tzv. nadměrného odpočtu).

plátce DPH oznámí číslo účtu, na něž mu mají být poukazovány možné přeplatky na dani

Výše uvedené můžeme shrnout následovně. V souvislosti s novelizací daňových předpisů České republiky dochází k zavedení (dalších) nových povinností pro stávající i nově registrované plátce DPH. První povinností je oznámení všech relevantních čísel účtů souvisejících s ekonomickou činností plátce. Nově registrovaní plátci je oznámí v přihlášce k registraci, stávající plátci mají na toto oznámení čas do 28. 2. 2013. Stávající plátci tyto skutečnosti oznámí prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 – vzor č. 1. S uvedenou povinností souvisí oprávnění vybrat ze všech oznámených účtů účty takové, které chce plátce zveřejnit. Zároveň plátce DPH oznámí číslo účtu, na něž mu mají být poukazovány možné přeplatky na dani. Za předpokladu, že plátce, ať nový či stávající, oznámí správci daně relevantní čísla účtů, ale nevybere z nich žádné k uveřejnění, případně mu na nezveřejněný účet bude zaslána úplata za poskytnuté zdanitelné plnění, vystavuje svého obchodního partnera (odběratele) riziku výše zmiňovaného ručení za nezaplacenou daň.

Nejen v zájmu ochrany a zachování dobrých obchodních vztahů lze doporučit, aby případné platby byly skutečně poukazovány na zveřejněná čísla účtů. Přístup ke všem zveřejněným číslům účtů plátců by měl být umožněn přes tzv. daňový portál, dostupný přes internetové stránky ministerstva financí, a to od 1. 4. 2013. Teprve od tohoto data bude také aktuální výše zmíněné ručení za nezaplacenou daň.

 
David Adamovič – tým PKMK