Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace zákona o daních z příjmů (ZDP)

  Pro praxi – Daňová poradna

David Adamovič – tým PKMK

Evropská ministerstva financí utahují šrouby a české nezůstává pozadu

 
Rok 2013 může být po právu nazýván rokem změn. Od 1. 1. 2013 vstoupilo v účinnost mnoho zásadních novelizací, a to zejména novelizací daňových zákonů, jejichž praktické důsledky pravděpodobně dopadnou na každého z nás. V dnešním příspěvku přinášíme stručný přehled – z našeho pohledu – velmi důležitých změn, které s prvním dnem nového roku přinesla novela zákona o daních z příjmů.

a) Omezení výdajových paušálů

OSVČ uplatňuje své výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů buď metodou přímou (tzn. řádné evidování veškerých relevantních daňových dokladů rozhodných pro zjištění základu daně, resp. částky daně), nebo paušální. Paušál je pevně stanovená procentní sazba. Poplatník eviduje pouze zdanitelné příjmy a platby sociálního a zdravotního pojištění. Na základě příslušné paušální sazby jsou celkové příjmy dotyčné osoby poníženy o částku rovnající se procentuální sazbě paušálu. Z rozdílu mezi příjmy a výdaji je vypočten tzv. základ daně, z něhož je právě zjišťována výše daňové povinnosti.

Výdajové paušály jsou zákonem o daních z příjmů rozděleny do čtyř kategorií, a to:

– 80 % – týká se zemědělské a lesní výroby, příp. řemeslných živností

– 60 % – týká se ostatních živností

– 40 % – týká se např. svobodných povolání, či příjmů z autorských práv

– 30 % – týká se např. příjmů z nájmu

Nově je omezeno využití paušální sazby ve výši 40% a 30%, a to nejvýše do částky 2 000 000 Kč příjmů, resp. v případě užití 40% paušálu je možno uplatnit výdaje nejvýše do 800 000 Kč, za předpokladu užití 30% paušálu je možno uplatnit výdaje nejvýše do 600 000 Kč. Ti poplatníci, jež využívají právě poslední dvě zmiňované paušální sazby a budou mít vyšší příjmy než 2 000 000 Kč, budou muset vést daňovou evidenci nebo dobrovolně účetnictví. Při splnění zákonných stanovených podmínek je vedení účetnictví povinné.

uvedené změny nejsou zdaleka konečné

b) Solidární zvýšení daně

Na dobu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 je nově zavedeno tzv. solidární zvýšení daně z příjmů ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Konkrétně je v příslušném ustanovení novely stanoveno, že solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 ZDP (příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky) a dílčího základu daně podle § 7 ZDP (příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Průměrná mzda byla pro rok 2013 stanovena na částku 25 884 Kč; strop pro pojistné na sociální zabezpečení činí 1 242 342 Kč. Uvedeno na příkladu: pokud by poplatník „solidární daně“ měl za rok 2013 příjem ve výši 2 500 000 Kč, činila by solidární daň částku ve výši 88 036 Kč (2 500 000 Kč – 1 242 342 Kč) x 7%. Solidární daň se ovšem netýká např. příjmů z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu.

c) Slevy na dani v případě OSVČ

Nově se také mění úprava slev na dani a daňového zvýhodnění v případě OSVČ, jež uplatňují své výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů pomocí paušální sazby.

Přesáhne-li součet dílčích základů daně (příjmy z podnikání nebo pronájmu a příjmy z podnikání) 50 % celkového základu daně (za předpokladu využití výdajových paušálů), nemůže poplatník, jež má příjmy z podnikání nebo pronájmu či jiné samostatné výdělečné činnosti, snížit daň a uplatnit daňové zvýhodnění. Např. nemůže uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící ve společné domácnosti, ani např. na vyživované dítě.

Výše uvedené změny nejsou zdaleka konečné; jak již bylo řečeno v úvodu článku, byly vybrány a popsány ty – z našeho pohledu – nejpodstatnější, o kterých je určitě dobré mít aspoň základní povědomí.

 
David Adamovič – tým PKMK