Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Nový systém registrace pasů pro psy, kočky a fretky (tzv. petpasů)

  PRO PRAXI

Mnozí kolegové již zaznamenali, že od 1. 1. 2009 byl spuštěn nový systém registrace petpasů. Systém je teprve zaváděn a jistě ke stávajícím obtížím přibudou ještě další. Postupně se ale klube. Mám již dost ohlasů, téměř všechny jsou negativní a zjednoduším- li jejich obsah, vyplývá z nich, že bylo zcela zbytečné stávající systém vyměnit za nový, pro navyklé uživatele složitější, méně uživatelsky příjemný a navíc nevycházející vstříc hlavním požadavkům chovatelů, tj. možnosti případného dohledání zatoulaného psa. To je nedorozumění. Nový systém nenahrazuje starý. Nový systém je nutný pro naplnění požadavku zákona, který svěřil registraci petpasů za Českou republiku KVL ČR. Nový systém je de facto správní agenda a pouze správní agenda. Systém H – softu, který byl přístupný z webových stránek Komory, je komerčním produktem, jenž soutěží na trhu s jinými komerčními produkty (Datak, Medisoft, atp.), a ačkoliv jej mnohé kolegyně a mnozí kolegové pokládali za „systém Komory“, nikdy tomu tak nebylo. Tím, že stát svěřil Komoře správní agendu registrace petpasů, přenesl na ni část své působnosti. S agendou jsou pochopitelně spojené i náklady a nikdo nemůže spravedlivě požadovat, aby Komora tyto náklady hradila ze svého, z pěněz vybraných od svých členů. V zásadě byly dvě možnosti, jak náklady uhradit. Přímou platbou ze státního rozpočtu, anebo zaplacením registrace majitelem. Přímou platbu stát, ústy pana ministra zemědělství, jak jsme pochopitelně očekávali, odmítl, a tak zůstala druhá možnost. Hradit registrační poplatek přímo chovatelem by však bylo velmi nepraktické. KVL ČR by musela každému držiteli pasu vyúčtovat 9,00 Kč a nějakým způsobem je vybrat. Proto jsme přistoupili k platbě registrace „jaksi předem“, kdy Komoře poplatek odvede výrobce petpasů v době, kdy petpasy dává do distribuce. A registrační poplatek pak jde celou distribuční cestou až k chovateli. Částka 9,00 Kč byla vypočtena jako souhrn nákladů na registraci (software, hardware, mzdové náklady, aj.) podělená počtem vystavených petpasů v loňském roce. Vzhledem k tomu, že u nás kalendářní rok je roven roku účetnímu, bylo spuštění systému urychleno a zpoplatnění se týká petpasů, které byly dány do distribuce už od Nového roku.

 

Vlastní systém však nebude uživatelsky nepříjemný. Naopak. Pro velké vydavatele petpasů by měl být velmi jednoduchý. Systém umožňuje vydávat petpasy i právnickým osobám a intenzívně se pracuje společně s výrobci veterinárního ambulantního software na registraci přímo přes daný software, bez nutnosti vůbec otevírat registrační program. Na webových stránkách je nově umístěna podrobná nápověda, jak při registraci postupovat.

Vzhledem v výše uvedenému nákladovému výpočtu registračního poplatku nechceme mísit právní agendu s komerční činností. Je důvodná obava, že v takovém případě byla vůči Komoře činěna opatření ze strany antimonopolního úřadu, neboť bychom „zneužívali dominantního postavení na trhu“. Cena za registraci čipů je daná trhem, soutěžitelů je dostatek. Ale cena za registraci petpasů je nákladová (můžeme mít i přiměřený zisk) a museli bychom dokázat, jaké náklady jsou na registraci petpasů a jaké na registraci čipů. To se mně jeví jako velmi obtížné.

Nikdy jsem nebyl příznivcem podnikání Komory. Rád podnikám sám, či s lidmi, které si vyberu a za své. Domnívám se, že by institucím s povinným členstvím mělo být podnikání přímo zakázáno. A je vcelku lhostejné, je-li předmětem podnikání Komory akciová společnost, Národní registr zvířat, jako s. r. o., nebo přímo Komorou prováděná registrace čipů.

Tak přes všechny výtky, že chovatelům se jeví registrace čipu u KVL ČR jako pohodlná, výhodná a rozumně spojující registraci čipu a petpasu na jednom místě, jsem proti! Koneckonců každý si může zjistit, jak veškeré podnikatelské aktivity Komory dopadly!

Pokud majitel zvířete chce mít své čipované zvíře zapsáno v evidenci u Komory, musí si nechat vystavit pas. Na druhou stranu, systém umožňuje se souhlasem majitele zanést do evidence řadu skutečností, včetně záznamů zdravotních. Je věcí pouze dohody veterinárního lékaře s chovatelem, které další informace budou evidovány.

Do systému evidence petpasů, vedeném Komorou veterinárních lékařů ČR na http://petpas.vetkom.cz, bude možné od 15. 2. 2009 registrovat pouze čipované zvíře s vydaným petpasem. Samostanou evidenci čipovaných zvířat KVL ČR nepovede.

Věřím, že přes počáteční obtíže se nový systém uchytí a bude veterinárního lékaře zatěžovat minimálně. Nějaký čas to však ještě potrvá. Buďte, prosím, trpěliví.

 
MVDr. Ondřej Rychlík