Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

O dobré informovanosti mezi členskými státy

O dobré informovanosti mezi členskými státy

Ať …
Ať letos pražský maraton míra
sponzoruje zas výrobce sýra!
Ať fakt žije mír, srdce se svírá.

Podle informací, které Státní veterinární správa ČR obdržela z Itálie, problematická mozzarella buffala do ČR nesměřovala. Nebyla určena ani na komunitární trh, ani do nečlenských zemí. Přesto italský veterinární dozor informoval ostatní členské státy EU, že bylo v mozzarelle z 83 farem v Kampánii zjištěno nadlimitní množství dioxinů.

Dále jsme stejně jako ostatní země EU obdrželi informace o krocích, které italská veterinární správa podnikla – do vyřešení nesmějí zmíněné farmy dodávat buvolí mléko ke zpracování. Je to sice politováníhodná záležitost pro zemědělce, ale jediná možnost, jak zabránit tomu, aby cokoli, byť i jen potenciálně závadného, bylo uvolněno do tržní sítě.

Lze shrnout italská fakta: Itálie podala informaci, že se na sledování v Kampánii (region Campania) podílejí všechny dozorové orgány, ministerstvo pro zdraví, regionální veterinární autorita a Institut pro zdraví zvířat. Zdá se, že pozitivní nálezy dioxinů, zejména v mléce, mají souvislost s ilegálním spalováním odpadů nebo odpadů s vysokým obsahem prekurzorů dioxinů na farmách nebo na pastvinách. Během kontrol byly odebírány vzorky mléka a mléčných produktů ze 130 závodů schválených pro výrobu mléčných produktů. Pozitivní výsledek byl u 25 vzorků, z toho tři z mléka a 22 z mozzarelly. Na principu dosledovatelnosti byly identifikovány farmy, které závodům dodávaly mléko, jednalo se o 83 buvolích farem, které se ihned dostaly do režimu zvýšené kontroly s tím, že dokud nebude ukončena analýza odebraných vzorků, nesmí uvádět mléko do výroby, a to musí být zlikvidováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1774/2002. Itálie prohlásila, že žádný z kontaminovaných výrobků ani mléko nebylo uvedeno do žádné země EU ani do třetí země. Výrobky byly dodány pouze na domácí trh.

Stání veterinární správa ČR v rámci uskutečňování plánu monitoringu cizorodých látek provádí taktéž šetření na stanovená rezidua, která by mohla negativně působit na lidské zdraví. V loňském roce jsme například v říjnu zjistili na jedné farmě brojlerů obsah reziduí antibiotika chloramfenikolu. Chloramfenikol je lék používaný v humánní medicíně a „potravinovým“ zvířatům se podávat nesmí. Tj. zvířatům chovaným pro potravinové účely. A v produktech živočišného původu nesmí být ostatně obsažena žádná rezidua antibiotik, a tudíž ani chloramfenikolu. Na deset tisíc kuřecích brojlerů bylo zlikvidováno, aby se zabránilo všem rizikům. Za utracení a likvidaci rizikových kuřat pochopitelně chovateli nepřísluší žádná náhrada. To je samozřejmě varováním pro ostatní chovatele! Od té doby jsme žádné takovéto problémy, dosud, nezaznamenali.

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR