Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

O dobré informovanosti mezi členskými státy

O dobré informovanosti mezi členskými státy

Ať …
Ať letos pražský maraton míra
sponzoruje zas výrobce sýra!
Ať fakt žije mír, srdce se svírá.

Podle informací, které Státní veterinární správa ČR obdržela z Itálie, problematická mozzarella buffala do ČR nesměřovala. Nebyla určena ani na komunitární trh, ani do nečlenských zemí. Přesto italský veterinární dozor informoval ostatní členské státy EU, že bylo v mozzarelle z 83 farem v Kampánii zjištěno nadlimitní množství dioxinů.

Dále jsme stejně jako ostatní země EU obdrželi informace o krocích, které italská veterinární správa podnikla – do vyřešení nesmějí zmíněné farmy dodávat buvolí mléko ke zpracování. Je to sice politováníhodná záležitost pro zemědělce, ale jediná možnost, jak zabránit tomu, aby cokoli, byť i jen potenciálně závadného, bylo uvolněno do tržní sítě.

Lze shrnout italská fakta: Itálie podala informaci, že se na sledování v Kampánii (region Campania) podílejí všechny dozorové orgány, ministerstvo pro zdraví, regionální veterinární autorita a Institut pro zdraví zvířat. Zdá se, že pozitivní nálezy dioxinů, zejména v mléce, mají souvislost s ilegálním spalováním odpadů nebo odpadů s vysokým obsahem prekurzorů dioxinů na farmách nebo na pastvinách. Během kontrol byly odebírány vzorky mléka a mléčných produktů ze 130 závodů schválených pro výrobu mléčných produktů. Pozitivní výsledek byl u 25 vzorků, z toho tři z mléka a 22 z mozzarelly. Na principu dosledovatelnosti byly identifikovány farmy, které závodům dodávaly mléko, jednalo se o 83 buvolích farem, které se ihned dostaly do režimu zvýšené kontroly s tím, že dokud nebude ukončena analýza odebraných vzorků, nesmí uvádět mléko do výroby, a to musí být zlikvidováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1774/2002. Itálie prohlásila, že žádný z kontaminovaných výrobků ani mléko nebylo uvedeno do žádné země EU ani do třetí země. Výrobky byly dodány pouze na domácí trh.

Stání veterinární správa ČR v rámci uskutečňování plánu monitoringu cizorodých látek provádí taktéž šetření na stanovená rezidua, která by mohla negativně působit na lidské zdraví. V loňském roce jsme například v říjnu zjistili na jedné farmě brojlerů obsah reziduí antibiotika chloramfenikolu. Chloramfenikol je lék používaný v humánní medicíně a „potravinovým“ zvířatům se podávat nesmí. Tj. zvířatům chovaným pro potravinové účely. A v produktech živočišného původu nesmí být ostatně obsažena žádná rezidua antibiotik, a tudíž ani chloramfenikolu. Na deset tisíc kuřecích brojlerů bylo zlikvidováno, aby se zabránilo všem rizikům. Za utracení a likvidaci rizikových kuřat pochopitelně chovateli nepřísluší žádná náhrada. To je samozřejmě varováním pro ostatní chovatele! Od té doby jsme žádné takovéto problémy, dosud, nezaznamenali.

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR

Komora veterinárních lékařů České republiky