Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obviněný se odsuzuje

Obviněný se odsuzuje

Legislativa č. 5: Disciplinární řád

Disciplinární řád upravuje postup Čestné rady, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s řízením souvisejí za účelem objektivního zjištění skutkového stavu a vydání rozhodnutí.

Disciplinárně obviněný je veterinární lékař, vůči kterému podal předseda revizní komise návrh na zahájení disciplinárního řízení z důvodu možného porušení platných předpisů.

Obviněný má právo: zvolit si svého zástupce, vyjádřit se k návrhu na zahájení řízení, nahlížet do spisu, účastnit se jednání před čestnou radou a podávat opravný prostředek proti rozhodnutí čestné rady.

Navrhovatel je předseda revizní komise a je povinen podat návrh na zahájení disciplinárního řízení proti každému veterinárnímu lékaři, o kterém je mu známo, že porušil povinnosti člena Komory, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy, související s výkonem povolání a řády Komory.

Čestná rada rozhoduje o uložení disciplinárního opatření.

Důležité: zúčastnit se

Prakticky toto vše probíhá tak, že nespokojený majitel si postěžuje na “chudáka veterináře,” že špatně a neodborně ošetřil jejich mazlíčka a navíc z nich vytáhl hromadu peněz, a to všechno úplně zbytečně, neboť jejich kamarád lékař jim řekl, že on by to léčil lépe, kdyby přišli včas.

Návrh jde k revizní komisi, ta stížnost projedná a pokud dojde k závěru, že mohlo dojít k porušení předpisů, podá návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Řízení pak spočívá v ústním projednávání návrhu za účasti navrhovatele a disciplinárně obviněného, a to za stálé účasti 3 členů senátu čestné rady s vyloučením veřejnosti. Při jednání je posuzována stránka veterinární – odborná a etická. Po zahájení jednání se obviněný vyjádří do písemného protokolu, poté následuje dokazování. Je dobré vědět, že je ve vlastním zájmu veterináře tohoto řízení se zúčastnit nebo se alespoň omluvit, neboť jinak hrozí pořádková pokuta až 5000 Kč.

Po vyjádření následuje dokazování: svědci, znalecké posudky, listiny a ohledání, po skončení dokazování udělí předseda senátu čestné rady slovo oběma účastníkům řízení k přednesení závěrečné řeči, nejprve se vyjádří navrhovatel, poté obviněný. Pak následuje TAJNÁ PORADA senátu a hlasování. Po skončení porady vyhlásí předseda rozhodnutí (ortel čestné rady) s jeho odůvodněním a poučení o opravném prostředku. O celém jednání se pořídí zápis.

Uzná-li čestná rada obviněného vinným, uloží mu jedno z disciplinárních opatření: písemné napomenutí, pokuta až do výše 30 000 Kč, podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů až na dobu 3 let, vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na dobu 5 let.

Není-li vina prokázána, senát obviněného zprostí obvinění, nebo zastaví řízení. Senát může řízení i přerušit, např. přestal-li být obviněný členem Komory.

Odvolejte!

Proti rozhodnutí senátu čestné rady o uložení disciplinárního opatření lze podat opravný prostředek. Mimořádným opravným prostředkem je obnova řízení.

Lze podat podnět k obnově řízení prostřednictvím sekretariátu. Pak je určen odvolací senát složený ze tří členů představenstva, který celou kauzu opětovně projedná hlavně z hlediska, zda se postupovalo opravdu podle předpisů a zda je rozhodnutí správné. Dle závěru ze šetření buď rozhodnutí schválí, nebo zamítne a vrátí zpět čestné radě k projednání.

Disciplinární řád je opravdu dobré si prostudovat, neboť nespokojených majitelů přibývá jako hub po dešti. Je to jen otázka času, než na někoho dojde.

MVDr. Jana Součková