Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana zvířat a Welfare 2009

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2009

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně,
Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa ČR

 pořádají

22. – 23. září 2009

16. ODBORNOU KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Zaměření konference: odborná konference s mezinárodní účastí je zaměřena na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a pokusných zvířat.

Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce o danou problematiku.

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1 – 3, 612 42 Brno

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Organizační výbor:

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. VFU Brno  
MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. SVS ČR – odborný garant konference
Ing. Jiří Novák MZe  
Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. FVHE VFU Brno  
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. FVHE VFU Brno  
Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. FVHE VFU Brno – organizační garant konference
Hana Šírová   – sekretářka konference

Vložné:

konference 23. 9. 2009 500 Kč aktivní účastníci (700 Kč pasivní účastníci)
„welcome buffet“ 22. 9. 2009 150 Kč

Poplatek uhraďte bankovním převodem – bankovní spojení:
ČSOB Brno, číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 2220292222
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547
SWIFT kód: CEKOCZPP
IČO: 62157124 DIČ: CZ62157124
Potvrzení o úhradě vložného předložíte u prezence.

Termín zaslání aktivní přihlášky s příspěvkem do sborníku – do 15. července 2009
Termín zaslání pasivní přihlášky – do 31. července 2009
na adresu:

Hana Šírová
Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1 – 3, 612 42 Brno
tel.: 541 562 671, fax: 541 562 675, e-mail: sirovah@vfu.cz


Pokyny pro účastníky konference:

Z konference bude vydán sborník. Pro uveřejnění příspěvku ve sborníku zašlete text zpracovaný ve formátu RTF (rozsah max. 5 stran, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1, všechny okraje 2,5) do 15. července e-mailem. Příspěvky upravte podle zásad pro publikování v odborných časopisech [Název / Title – dvojjazyčně, Jméno autora (autorů), Pracoviště / Affiliation – dvojjazyčně, Summary / Souhrn – dvojjazyčně, Klíčová slova / Keywords – dvojjazyčně, Úvod, Materiál a metodika, Výsledky a diskuse, Závěr, Literatura]. Předpokládaná délka referátu je 10 minut. Plocha pro vyvěšení posterů 0,9 x 1,2 m (š x v). Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvku jako referátu nebo posteru (podle množství a zaměření přihlášených prací).

Předběžný harmonogram konference:

22. září 2009 18.00 – 20.00 registrace a „welcome buffet“
23. září 2009 8.30 – 9.30 registrace účastníků
  9.30 – 17.00 jednání konference

Podrobný program konference bude přihlášeným účastníkům zaslán na začátku září 2009.

http://www.vfu.cz/welfare