Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Od 20. 8. začne vakcinace proti katarální horečce ovcí

Od 20. 8. začne vakcinace proti katarální horečce ovcí

Akce!
Uchopit mezi tři prsty injekci
a pích a pích, a je po infekci!

Jak již Státní veterinární správa ČR předem informovala chovatele, započnou krajské veterinární správy dnem 20. 8. organizovat nouzovou vakcinaci proti katarální horečce ovcí. Tato akce započne na základě mimořádných veterinárních opatření, která vydává Státní veterinární správa. Plné znění těchto opatření lze nalézt na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR a na webových stránkách SVS ČR – www.svscr.cz.

Pro představu, jak bude probíhat tato jedinečná akce, ve svém rozsahu první tak rozsáhlá po roce 1989, lze uvést některá následující fakta:

Dnem 20. 8. 2008 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 za těchto podmínek a požadavků: K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy (dále jen „očkovací látka“).

Očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14. září 2008. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky.

Očkování zvířat, která po 14. září 2008 dosáhnou stáří tří měsíců, může být provedeno společně s přeočkováním již očkovaných zvířat na hospodářství.

Provést povinné očkování a přeočkování může pouze soukromý veterinární lékař.

U mláďat narozených od očkovaných matek je nutné zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství je třeba informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Vpřípadě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství je nutné informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

Podmínky a požadavky tohoto článku neplatí pro chovatele skotu, ovcí a koz starších tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, která byla očkována a přeočkována v souladu s nařízením Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření č. j. RED/ 746/2008 ze dne 28. 4. 2008.

Samozřejmě je třeba dodat, že veškeré kroky, tj. odběr vakcín, jejich použití apod., musejí být evidovány, a to jak chovatelem, tak soukromým veterinárním lékařem.

Je také vhodné zmínit, že místně příslušné krajské veterinární správy mohou na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného nouzového očkování v mimořádném veterinárním opatření zmíněných případech (půjde například o býky, kteří budou nejpozději 31. 12. 2008 poraženi na jatkách; skot, ovce a kozy starší tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, která budou nejpozději 31. 12. 2008 vyvezena do třetí země; nebo skot, ovce a kozy starší tří měsíců chované jako hospodářská zvířata v uzavřeném pásmu zřízeném KVS v důsledku katarální horečky ovcí, a která budou určena k obchodování s jinými členskými státy nejpozději do 31. 12. 2008; dále skot, ovce a kozy starší tří měsíců chovaných jako hospodářská zvířata mimo uzavřené pásmo zřízené KVS v důsledku katarální horečky ovcí, a která jsou určena k obchodování s jinými členskými státy nejpozději do 31. 12. 2008; plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí, a býčků do odchoven plemenných býků; popřípadě vážných organizačních důvodů nelze provést očkování v měsících srpen až říjen 2008).

Krajské veterinární správy pro účely programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí určí nejpozději do 22. 8. 2008 na svém území ověřovací zvířata, která nebudou podléhat nařízenému povinnému nouzovému očkování. V jednom hospodářství chovatele může být takto určeno maximálně pět zvířat.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem svého vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství, tj. 14. 8. 2008. Samozřejmé je, že dnem 20. 8. 2008 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. RED/746/2008 ze dne 28. 4. 2008. To znamená, že současně jediným platným opatřením proti katarální horečce ovcí, známé též jako bluetongue, je současné nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních.

Toto mimořádné opatření vychází vstříc chovatelům skotu, koz a ovcí, kteří potřebovali pomoci, aby se účinně mohli bránit katarální horečce ovcí. Proto se jim také Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo pomoci, jako v ostatních zemích EU, vybralo dodavatele vakcíny a zajistilo její nákup a Státní veterinární správa ČR tuto nouzovou vakcinaci organizuje.

Josef Duben