Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost k vakcinaci

  PRO PRAXI

Ve veterinární praxi se občas objeví nejasnosti ohledně požadované odborné způsobilosti k provádění vakcinace zvířat. Provádění vakcinace zvířat je považováno podle § 58 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“) za odbornou veterinární činnost. Odborné veterinární činnosti mohou vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou podle § 59 veterinárního zákona veterinární lékaři anebo další osoby podle § 59a veterinárního zákona, které provádí odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti.

V praxi to znamená, že pokud aplikace vakcinační látky není výslovně vázána na podání veterinárním lékařem, může ji provést i jiná odborně způsobilá osoba než veterinární lékař (např. veterinární technik). Provedení vakcinace však nelze zúžit na pouhou aplikaci vakcinační látky zvířeti. Neoddělitelnou součástí prováděné vakcinace je také vyšetření zdravotního stavu zvířete s posouzením, zda jeho zdravotní stav umožňuje provedení vakcinace. K provedení tohoto vyšetření a posouzení zdravotního stavu je odborně způsobilý pouze veterinární lékař. Vlastní úkon aplikace vakcinační látky může provést sám veterinární lékař anebo podle jeho pokynu i jiná odborně způsobilá osoba. I v tomto případě je však vhodná přítomnost veterinárního lékaře, který by mohl posoudit případné nežádoucí reakce po podání vakcíny a poskytnout zvířeti odbornou pomoc.

Pokud by veterinární lékař provedl vakcinaci nebo dal souhlas k provedení vakcinace zvířete, aniž by vyšetřil jeho zdravotní stav, lze takové jednání považovat za závažné odborné pochybení, kterým by mohlo být ohroženo zdraví zvířete. Veterinární lékař v takovém případě také může být odpovědný za případné následky provedení vakcinace a vzniklou škodu u zvířete, jehož zdravotní stav nebyl vhodný k provedení vakcinace.

Pokud je vakcinace provedena bez souhlasu veterinárního lékaře, jedná se nejen o porušení veterinárního zákona, ale zároveň i o týrání zvířete podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které by mohlo být za určitých okolností považováno za trestný čin.

Vakcinace zvířete má sloužit k ochraně jeho zdraví. Dodržování pravidel a stanovených postupů snižuje možná rizika spojená s provedením vakcinace a přispívá k zajištění pohody a zdraví zvířete.

 
Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.