Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný názor evropské veterinární federace

  Z ČINNOSTI KOMORY

NA

NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPY UPRAVUJÍCÍ DŘÍVĚJŠÍ NAŘÍZENÍ (EC) Č. 998/2003 TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ NA ZDRAVÍ ZVÍŘAT PŘI JEJICH NEOBCHODNÍCH PŘESUNECH

Shrnutí

Federation of Veterinarians of Europe (FVE) vítá návrh Evropské komise k úpravě nařízení (EC) No 998/2003 týkající se požadavků na zdraví zvířat při jejich neobchodních přesunech.

– FVE podporuje rozšíření výjimek do konce roku 2011, a to zvláště částí, které dovolují EU členským státům, kde se vzteklina stále vyskytuje, vyvinout dostatečné úsilí k její eradikaci.

– FVE upozorňuje Evropskou komisi a EU členské státy na potřebu prosazování zmíněného nařízení. A to formou opakovaných sdělení veřejnosti i zlepšením komunikace s lidmi cestujícími se zvířaty.

– FVE doporučuje navíc k požadavkům na zdraví zvířat při jejich neobchodních přesunech také zaměření pozornosti na přesuny obchodní, a to zvláště štěňat.

– FVE doporučuje Evropské komisi široce založený screening výskytu echinokokózy, a následné preventivní programy proti jejímu výskytu po celé EU.

– FVE také doporučuje další výzkum onemocnění přenosných klíšťaty a zavedení preventivních programů k omezení jejich výskytu.

– FVE silně podporuje zařazení onemocnění drobných domácích zvířat, které mohou mít dopady na zdraví lidí do dokumentu EU Animal Health Strategy for the European Union (2007 – 2013): pod heslem „Prevence je lepší než léčba“.

– FVE podporuje zavádění systémů trvalé identifikace a registrace všech psů a koček v EU. Navíc vyjadřuje nutnost zavedení sdílení informací mezi existujícími databázemi.

Jednou z hlavních snah FVE je ochrana zdraví zvířat i veřejného zdraví, a to svými otevřeně vyjadřovanými názory na EU „One Health“ policy. FVE se těmto tématům plně věnuje.

FVE je názoru, že opatření k prevenci a kontrole onemocnění zvířat v EU musí být proporcionální a založena na vědeckých poznatcích a kdykoli možno také na harmonizovaném přístupu. V částech EU, kde harmonizace není možná, musí kontrolní programy rovněž být založeny na vědeckých poznatcích a poznatcích z aplikace přístupů v ostatních částech EU s podobnou situací.

Účelem návrhu úpravy nařízení je plná harmonizace požadavků k nekomerčním přesunům zvířat v EU, a to do konce roku 2011. Tato lhůta poskytuje dalších 18 měsíců na kompletní eradikaci vztekliny v EU a dává čas na případné další alternativní úpravy.

Vzteklina

Vzteklina je významným rizikem pro zdraví zvířat i lidí. V případě infekce a klinického onemocnění je téměř ve 100 % fatální. Roční počet obětí celosvětově je kolem 50 000 lidí. Intenzívní vakcinační programy domácích zvířat i vnímavých divoce žijících zvířat znamenaly eradikaci onemocnění ve většině členských států EU.

Palais Berlaymont – sídlo Evropské komise

 

Požadavky na vakcinaci jsou vymezeny články 5 a 8 nařízení (EC) č. 998/2003 a poskytují spolehlivou ochranu proti mezinárodnímu šíření vztekliny při přesunech malých domácích zvířat. Sporadické případy přesunu infikovaných zvířat do členských zemí bez přítomnosti vztekliny v posledních letech bylo vždy identifikováno buď jako non-compliance s ustanoveními nařízení či přenos divoce žijící zvěře.

FVE proto připomíná Evropské komisi i jednotlivým členským státům trvalou pozornost efektivnímu prosazování legislativy. Správně fungující veterinární služby a odpovídající systémy včasné výstrahy spolu se spolehlivou identifikací a evidencí zvířat jsou naprosto nezbytné k prevenci a kontrole šíření viru. Důležitým tématem této oblasti je komunikace s občany členských zemí a zvláště s občany cestujícími se zvířaty.

Kromě neobchodních přesunů zvířat musí být pozornost rovněž věnována obchodním přesunům malých domácích zvířat, zvláště mezinárodnímu obchodu se štěňaty. Počet štěňat legálně či nelegálně převážených uvnitř EU z obchodních důvodů narůstá. FVE upozorňuje, že nelegální přesuny mají negativní dopady na zdraví zvířat a jejich welfare a znamenají také zvýšené riziko na veřejné zdraví.

FVE věří, že členské státy, kde se vzteklina stále vyskytuje, musí vyvinout odpovídající úsilí k její eradikaci na svém území, a to do konce roku 2011.

Echinokokóza

Dalším onemocněním, které může mít vážné dopady na zdraví zvířat i veřejné zdraví je echinokokóza, vyvolaná tasemnicí Echinococcus multilocularis. Vajíčka tohoto endoparazita mohou být vylučována domácími zvířaty stejně jako některými volně žijícími zvířaty např. liškami a pozřeny člověkem. V současné době pět členských států EU uplatňuje opatření proti zavlečení této tasemnice na jejich území vstupujícími domácími zvířaty.

EFSA (European Food Standards Authority) ve svém dokumentu k riziku zavlečení echinokokózy zmiňuje, že léčba 24 až 48 hodin před přesunem snižuje riziko na takřka zanedbatelnou úroveň. Nicméně je velmi obtížné přímo kvantifikovat efekt léčby na snížení totálního rizika onemocnění. EFSA proto doporučuje zavedení evropského screeningového systému, k definici klíčových rizikových faktorů a kritérií ke stanovení území „bez přítomnosti“ Echinococcus multilocularis. Je to zapotřebí, protože prevalence tohoto parazita se zvyšuje, stejně jako jeho geografické rozšíření.

FVE proto navrhuje Evropské komisi zahájit celoevropský systém screeningu echinokokózy s následným celoevropským programem kontroly a prevence.

Onemocnění pocházející od klíšťat

V průběhu posledních desetiletí se klíšťata stále rozšiřují k severu a do vyšších nadmořských výšek. Spolu s mírnějšími zimami to znamená zvýšení prevalence klíšťat v zemích EU. Následně se rozšiřují rovněž onemocnění přenášená klíšťaty, jako Lymská borelióza nebo encefalitida. Ačkoliv výzkumy agentury EFSA zjišťují, že různé druhy klíšťat jsou v Evropě silně rozšířeny, současné poznatky týkající se druhů klíšťat a onemocnění přenášených klíšťaty jsou omezené a neúplné.

FVE proto doporučuje další výzkumy rozšíření klíšťat a jimi přenášených onemocnění v EU, spolu s vytvořením odpovídající strategie k omezení výskytu těchto onemocnění. Je pravděpodobné, že takový přístup bude účinnější než léčba množství zvířat překračujících národní nebo vnější hranice EU.

Domácí zvířata a zoonózy

Celá řada onemocnění způsobených viry, bakteriemi, plísněmi, ekto a endoparazity (včetně protozoí) může být přenášeno z domácích zvířat na lidi. Příznaky těchto onemocnění mohou být od zanedbatelných přes velmi silné až fatální, v závislosti na druhu, imunitním stavu a druhu patogenů.

Donedávna byla politika zdraví zvířat EU zaměřena především na onemocnění velkých hospodářských zvířat, zvláště těch, která mohou mít dopady na mezinárodní obchod vzhledem k dopadům na zdraví zvířat nebo veřejné zdraví. FVE podporuje iniciativy onemocnění malých domácích zvířat, především těch s dopady na veřejné zdraví do dokumentu Animal Health Strategy for the European Union (2007 – 2013): Prevence lepší než léčba, k prevenci a kontrole přenosných onemocnění, FVE podporuje systémy trvalé identifikace – mezinárodně uznávanými prostředky (ISO) transpondéry – spolu s jednoduchými a dostupnými systémy registrace všech psů a koček; pro začátek těch, se kterými jejich držitelé cestují. K prospěchu zvířat i jejich majitelů musí navíc být zavedeno odpovídající sdílení informací mezi jednotlivými databázemi zvířat.

 
Překlad MVDr. Karel Daniel