Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný seminář KVL

 

Komora veterinárních lékařů ČR

a

Klub posuzovatelů dědičných ortopedických vad u psů

pořádájí odborný seminář

na téma

Rentgenologická diagnostika

vrozených a vývojových vad u psů

Sobota 14. června 2008

Pavilon klinik malých zvířat, velká posluchárna, 1. patro, VFU Brno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu u psů patří bezesporu vývojové ortopedické vady, kdy zejména včasné a přesné stanovení diagnózy je nezbytné pro zahájení efektivní terapie. Při stanovení diagnózy hraje významnou úlohu zobrazovací diagnostika. V první řadě je to rentgenologické vyšetření, které se v běžné veterinární praxi provádí zcela rutinně, a které lze považovat za zobrazovací metodu primárně využívanou v diagnostice vývojových ortopedických vad.

V příspěvcích budou shrnuty možnosti rentgenologické diagnostiky, budou porovnány jednotlivé postupy při hodnocení příslušných onemocnění kloubů a kostí, a budou zmíněny jak tradiční, tak i nové metody zobrazovací diagnostiky.

Cílem odborného semináře je snaha Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad u psů rozšířit poznatky z oblasti rtg diagnostiky, posuzování rtg snímků, jejich správné interpretace a shrnout mezinárodně platné zásady v hodnocení dysplazie kyčelního a loketního kloubu, především podle protokolu FCI, mezi certifikované posuzovatele i praktické veterinární lékaře, kteří s touto problematikou přicházejí do styku.

Těšíme se na další společné setkání

MVDr. Karel Daniel
prezident KVL ČR
MVDr. Milan Snášil, CSc.
člen vzdělávací komise KVL ČR

Program semináře:

08:30 – 09:00 prezentace účastníků
09:00 – 09:05 zahájení semináře, organizační pokyny
09:05 – 09:30

Úvod do problematiky rtg diagnostiky vývojových ortopedických vad u psů

MVDr. Pavel Proks, VFU Brno

09:30 – 10:30

Rentgenologické techniky vyšetření kyčelních kloubů

MVDr. Pavel Proks, VFU Brno

10:30 – 11:00 přestávka – káva
11:00 – 12:20

Hodnocení dysplazie kyčelních kloubů

MVDr. Milan Snášil, CSc., soukromý veterinární lékař, Brno

12:20 – 13:00

Systém PennHIP

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., VFU Brno

13:00 – 14:00 přestávka – oběd
14:00 – 14:20

Luxace pately, ischemická nekróza hlavice kosti stehenní

MVDr. Milan Snášil, CSc., soukromý veterinární lékař, Brno

14:20 – 15:20

Dysplazie loketního kloubu

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., VFU Brno

15:20 – 15:50 přestávka – káva
15:50 – 16:40

Rtg diagnostika osteochondrózy

MVDr. Pavel Proks, VFU Brno

16:40 – 17:00 Diskuse, závěr


POPLATKY ( včetně DPH )

1. Studenti veterinární medicíny 250
2. Veterinární lékaři – členové KVL 500
3. Veterinární lékaři – členové KVL platba poukázkou firmy INTERVET
4. Veterinární lékaři – nečlenové KVL, ostatní 750
Při registraci na místě počítejte s navýšením o další 200 Kč.

V poplatku jsou zahrnuty náklady spojené s organizací semináře, přípravou referátů, sborníku a na občerstvení včetně oběda. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a sborník (v elektronické formě – CD).

Účastnické poplatky poukažte na účet KVL ČR u HVB Bank, a. s.; číslo účtu 35897006/2700, variabilní symbol (u členů KVL = reg. číslo, u nečlenů dle vlastní volby, nutno uvést v přihlášce) nejpozději do 31. 05. 2008. Současně s platbou je také třeba zaslat písemnou přihlášku nebo je možné využít elektronické formy přihlášení na www.vetkom.cz