Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď Dr. Haasovi, členu volební komise KVL, a Dr. Kyllarovi, členu představenstva KVL

  Z REDAKČNÍ POŠTY

Dopisovat si přes časopis není nejšťastnější způsob komunikace. Oba příspěvky „Cenzura v KVL“ Dr. Haase – člena volební komise i „Čeho se bojí?“ Dr. Kyllara – člena představenstva však podle mého názoru vyžadují neodkladnou reakci.

Ad cenzura:

Představenstvo Komory na svém zasedání 19. 6. 2009 nezavedlo cenzuru. Rozhodlo o odložení publikace některých příspěvků ke komorovým volbám do doby po jejich konání.

Schválený návrh usnesení v této věci zněl:
Představenstvo ukládá redakční radě, aby v časopise Zvěrokruh č. 7/09 zveřejnila materiály k volbám 2009 v tomto rozsahu: zpráva volební komise ze dne 3.6.2009, kandidátní listiny pro volby 2009, stížnost dr. Haase, právní rozbor JUDr. Klimeše a zápis jednání revizní komise ze dne 11.6.2009. Osobní příspěvky, názory a stanoviska jednotlivých členů, kandidátů a členů orgánů Komory k nadcházejícím komorovým volbám, stejně jako reakce na ně, budou v případě zájmu publikovány až v čísle Zvěrokruhu, které vyjde po XVIII. sněmu KVL ČR.

Jedním z významných důvodů pro toto rozhodnutí byla skutečnost, že ne vždy je možnost – a obzvláště před volbami tato skutečnost nabývá na významu – odložit finální korektury a tisk časopisu tak, aby bylo možné paralelní či v reálném čase dostupné uveřejnění dalších reakcí a dalších názorů.

Kdybych měl pro představenstvo zformulovat oficiální stanovisko v této věci, můj návrh by zněl přibližně takto:

Rozhodnutí pozastavit a odložit zveřejnění některých zcela specifických příspěvků k volbám až do doby po jejich konání, vnímám jako pravděpodobně nejtěžší rozhodnutí, které toto představenstvo za dobu svého působení učinilo. Věřím ale, že to bylo rozhodnutí správné.

Lze považovat za velmi nešťastné, pokud jsou, ať již v profesním periodiku Zvěrokruh či jinde, v době bezprostředně před volbami do orgánů Komory prezentovány komentáře a názory členů, funkcionářů, potažmo kandidátů, které komentují rozhodnutí dvou zcela nezávisle volených orgánů – Volební komise a Revizní komise – k nadcházejícím volbám.

Nešťastné a těžko přijatelné jsou v této souvislosti snahy některých kolegů jednostranně a ve svůj prospěch takto využívat, svérázně komentovat a interpretovat interní informace, se kterými se setkávají při práci v orgánech Komory. Informace nedostupné paralelně ostatním kandidátům a všem ostatním členům, komentáře, na něž není možno v reálném čase před volbami reagovat. A nechci zmiňovat opakované snahy nerespektovat, obcházet či svérázným způsobem vykládat usnesení představenstva. I toto občas bylo nedílnou součástí takového folkloru.

Bohužel míra neloajality některých členů ke komorovému orgánu, do něhož byli při předchozích volbách zvoleni, je silně napovídající. A podle mého názoru by neměla a snad ani nemůže nalézt ocenění a být náležitou kvalifikací pro volby nadcházející.

Ad místo konání schůze představenstva KVL na Slovensku

Výtku k místu konání společné schůze představenstva KVL ČR a KVL SR ve Smokovci nepřijímám.

Přinejmenším proto, že nezazněla stejná připomínka před dvěma lety, při konání této společné schůze našich vrcholných orgánů v Jasné v Nízkých Tatrách, že nezazněla ani nyní, v době, kdy jsem představenstvu tlumočil pozvání prezidenta slovenské Komory, jehož pozvání české představenstvo nakonec přijalo.

V této souvislosti považuji zmíněnou výtku za poněkud nepřijatelné vytahování falešné volební karty. A bohužel přeposlání tohoto názoru přímo prezidentu slovenské Komory těsně před konáním zmíněné schůze za nezdvořilé, nemístné a absolutně neloajální k české Komoře veterinárních lékařů jako celku.

Představenstvo Komory veterinárních lékařů hospodařilo po dobu svého mandátu takovým způsobem, že rezervní fondy Komory postupně narostly do současné výše a členům byla opakovaně na Sněmu nabídnuta možnost snížení členských příspěvků. Proto bych se vůbec na druhé straně nebránil myšlence považovat slavnostní společné zasedání obou našich Komor ve Smokovci za prvek uznání práci tohoto představenstva a jeho hospodaření.

 
MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR