Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na umožnění konání sněmu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vážená paní
MVDr. Radka Vaňousová
prezidentka
Komora veterinárních lékařů ČR Novoměstská 2 621 00 Brno

Praha 10. prosince 2020

Č. j.: MZDR 57122/2020-2/OVZ

Vážená paní doktorko,

reaguji na Váši žádost ze dne 26. listopadu 2020 o stanovení závazných hygienicko- epidemiologických podmínek pro konání sněmu Komory veterinárních lékařů České republiky (dále jen Komory).

K Vašemu podání mi dovolte sdělit následující:

Vláda České republiky přijala dne 7. prosince 2020 usnesení č. 1290 o přijetí krizového opatření. Z uvedeného usnesení vyplývá, že dle bodu IV. tohoto usnesení je určeno Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

V případě Vaší žádosti nelze této akci udělit výjimku ze zákazu konání hromadných akcí.

I přes Vámi uvedené důvody pro konání sněmu Komory není v současné době možné ze strany Ministerstva zdravotnictví stanovit adekvátní hygienicko-epidemiologické podmínky pro vnitřní akci takovéhoto rozsahu v řádu týdnů dopředu. Jsem si vědom důležitosti konání této akce, proto navrhuji zvážit její realizaci např. distanční formou online.

Děkuji za pochopení a zůstávám s pozdravem

MUDr. Jan Marounek, MBA
ředitel odboru ochrany veřejného zdraví

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134443973-226059-
201217103141, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:

17.12.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Klaudia Dvořáková


Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky


Odpověď Ministerstva zdravotnictví na umožnění konání sněmu.pdf